Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.1999., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/23539

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts un pašvaldību pasūtījumi

Vēl šajā numurā

13.04.1999., Nr. 111

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Maksātnespējas atzīšana

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1996.gada 11.marta spriedumu lietā C-88/3 SIA "KSM" (reģ.Nr.710300100, juridiskā adrese - Madonas rajons, Bērzaunes pagasts) atzīta par maksātnespējīgu. Kreditoru prasījumus pieteikt administratora pārstāvei Anitai Klimai VID Madonas rajona nodaļā Madonā, Raiņa ielā 3, LV-4801, tālr.21155, mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Pirmā kreditoru sanāksme notiks 1999.gada 6.maijā pulksten 10 Madonā, Raiņa ielā 3, 2.stāvā, 12.kabinetā. Tālrunis 21155.

Maksātnespējas atzīšana

Ar Vidzemes apgabaltiesas 1999.gada 31.marta spriedumu L.Loginass individuālais uzņēmums , reģistrācijas Nr.410200551, ar 1999.gada 9.februāri atzīts par maksātnespējīgu.

Kreditoru pretenzijas piesakāmas divu mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas administratora - VID Valkas rajona nodaļas - pārstāvim Indulim Balceram Valkā, Rūjienas ielā 3b, tālr.247-22101.

Tiek nodots privatizācijai

Atbilstoši Liepājas rajona Kalvenes pagasta padomes lēmumam tiek nodoti privatizācijai šādi objekti:

1. "Minerālmēslu šķūnis" Kalvenes pagasta "Sābros".

2. Apbūvēts zemesgabals ar pašvaldības objektu "Skaidas" Kalvenes pagasta "Skaidās".

Privatizācijas projekti, pirmpirkuma tiesību realizācijas pieteikumi un informācija par privatizējamajiem objektiem saņemama Kalvenes pagasta padomē Skolas ielā 21, LV-3443, tālr./fakss 3445399, mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Izsole

Dunalkas pagasta padome (Liepājas rajons, "Pagastmāja", LV-3452) pārdod izsolē katlumāju "Dzeņi", kadastra Nr.64500030226 . Pieteikties līdz 6.maijam pagasta padomē.

Informācija pa tālr. 3446421, 3446471, fakss 3446421.

Dokumentu atsaukums

Sabiedriskās organizācijas "LATVIJAS IZGLĪTĪBAS VADĪTĀJU ASOCIĀCIJA" nozaudēto reģistrācijas apliecību Nr.SO-0143 uzskatīt par nederīgu.

Brīdinājums

Namīpašuma Rīgā, Hospitāļu ielā 31-10, īrnieki MARIJA REMEHA (personas kods 0412XX-XXXXX) un VIKTORS REMEHS (personas kods 1807XX-XXXXX) tiek brīdināti par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu, kas 1999.gada 31.martā ir LVL 190,74. Parāda nenomaksas gadījumā lieta tiks iesniegta tiesā.

Daina Julika ,

namīpašuma īpašnieka meita

Izsniegta licence

LR Valsts zemes dienesta Licencēšanas komisija informē:

1999.gada 24.martā SIA "Eiroeksperts-Rīga" ir piešķirta nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālā atļauja (licence) Nr.9 ar derīguma termiņu līdz 2000.gada 24.martam.

VEF banka

Gada pārskats 1998. gada 31. decembrī

Bilance (LVL) 31. decembrī

Aktīvi Pielikums 1998 1997
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālo banku 14. 660 258 843 938
Prasības pret kredītiestādēm 15. 2 079 655 4 298 380
prasības uz pieprasījumu 1 835 413 4 265 080
citas prasības 244 242 33 300
Kredīti 16. 3 808 773 3 739 986
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri
ar fiksētu ienākumu 17. 188 341 2 630 618
investīciju valsts obligācijas un citi parāda
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 188 341 2 630 618
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 18. 17 056 254 891
spekulatīvie vērtspapīri 11 673 192 807
investīciju vērtspapīri 5383 62 084
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 19. 55 375 49 500
Nemateriālie aktīvi 20. 7314 787
Pamatlīdzekļi 20. 586 658 542 027
Pārējie aktīvi 21. 439 428 227 042
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 45 707 75 710
Kopā aktīvi 7 888 565 12 662 879
Aktīvi pārvaldīšanā 22. 397 702 2 940 390
Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 8 286 267 15 603 269
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 23. 48 1 924 683
saistības uz pieprasījumu 48 18 196
termiņsaistības 0 1 906 487
Noguldījumi 24. 4 994 512 7 057 342
pieprasījuma noguldījumi 3 920 943 6 118 178
termiņnoguldījumi 1 073 569 939 164
Pārējās saistības 25. 318 611 499 188
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi 41 186 129 912
uzkrājumi saistībām un maksājumiem 25 764 7652
Kopā saistības 5 380 121 9 618 777
Kapitāls un rezerves 2 508 444 3 044 102
apmaksātais pamatkapitāls 26. 2 623 550 2 354 850
akciju emisijas uzcenojums 111 371 111 371
rezerves kapitāls un pārējās rezerves 27. 24 456 24 456
nesadalītā peļņa (250 933) 553 425
Kopā pasīvi 7 888 565 12 662 879
Pasīvi pārvaldīšanā 397 702 2 940 390
Kopā pasīvi un pasīvi pārvaldīšanā 8 286 267 15 603 269
Ārpusbilances saistības
Iespējamās saistības 163 217 206 220
Saistības pret klientiem 1 157 823 1 261 559
Kopā ārpusbilances saistības 28. 1 321 040 1 467 779

Padomes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins (LVL)

gads, kas beidzas 31. decembrī

Pielikums 1998 1997
Procentu ieņēmumi 1 074 142 1 213 314
Procentu izdevumi (201 474) (234 343)
Pielikums 1998 1997
Tīrie procentu ieņēmumi 4. 872 668 978 971
Dividenžu ieņēmumi 1159 0
Komisijas naudas ieņēmumi 6. 345 983 353 162
Komisijas naudas izdevumi 7. (76 138) (101 929)
Peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem
un ārvalstu valūtu 8. 80 509 245 026
Citi parastie ieņēmumi 8185 17 498
Parastās darbības ieņēmumi 1 232 366 1 492 728
Administratīvie izdevumi 9. (823 260) (700 813)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
vērtības nolietojums
20. (127 054) (88 422)
Citi parastie izdevumi 10. (44 075) (111 397)
Parastās darbības izdevumi (994 389) (900 632)
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem
un vērtspapīriem 11. (521 602) (29 945)
Uzkrājumu samazināšanas ieņēmumi 16. 21 935 14 663
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa 19. 5875 0
Parastās darbības (zaudējumi)/peļņa pirms
nodokļu aprēķināšanas (255 815) 576 814
Ienākuma nodoklis 12. 0 (79 238)
Pārējie nodokļi (5324) (4151)
Pārskata gada (zaudējumi)/nesalītā peļņa (261 139) 493 425
(Zaudējumi)/ienākumi uz vienu akciju
(nomināls LVL 50) pārskata gada laikā 13. (5,22) 11,37

Finansu pārskatus no 5. līdz 29. lapai 1999. gada 16. martā apstiprinājusi bankas valde un 1999. gada 16. martā - padome, to vārdā šos pārskatus parakstījuši:

Padomes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētājs

 

Pricewaterhouse Coopers

Auditoru ziņojums a/s "VEF banka" akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s "VEF banka" finansu pārskatu par 1998. gadu (no 5. līdz 29. lpp.) revīziju. Kā norādīts 3. lappusē, bankas vadība ir atbildīga par sagatavotajiem finansu pārskatiem. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver finansu pārskatos norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu bankas vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo finansu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par bankas finansiālo stāvokli 1998. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par pārskata gadu saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Neizsakot iebildes mūsu atzinumam, vēršam uzmanību uz finansu pārskatu 2. pielikumu, kurā aprakstīta Krievijas krīze un tās ietekme uz banku, kā arī neskaidrība, kādu tā rada Latvijas banku sektorā.

Rīga, Latvija Pricewaterhouse Coopers SIA

1999. gada 17. martā

Sabiedriskās organizācijas

"Kristera Serģa motoklubs" , reģ. Nr. SP-0571,

1998. gadā saņemtie ziedojumi

LOK Ls 10 745,40
SIA "NELSSTT" Ls 1734
Cēsu raj. padome Ls 600
Kopā Ls 13 079,40
Ziedojumu izlietojums:
Motocikla rezerves daļu iegāde Ls 7620,75
Lidmašīnu un kuģu biļetes Ls 2096,56
Saimnieciskie izdevumi Ls 1780,09
Kopā Ls 11 497,40
Atlikums Ls 1582

Vadītājs Kristers Serģis

Sabiedriskās organizācijas

"Andrejostas jahtklubs" , (reģ. Nr. SP-0350)

saņemtie un izlietotie līdzekļi 1998.gadā

Saņemtie ziedojumi:

SIA "L-EKSPRESIS", (reģ. Nr.000316282) Ls 25 000
SIA "EKLE", (reģ. Nr.000339014) Ls 16 000
SIA "LIVONIJA", (reģ. Nr.010309279) Ls 6000
SIA "UNIVERSALSERVISS GRUPA", (reģ. Nr.000330091) Ls 3000
SIA "LATKARGO", (reģ. Nr.000301016) Ls 1744
Kopā saņemtie ziedojumi: Ls 51 744
Citi ienākumi:
Biedru nauda Ls 370
Pārējie ienākumi Ls 60
Kopā saņemtie līdzekļi: Ls 52 174
Līdzekļu izlietojums:
Finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos paredzētajiem uzdevumiem Ls 4844
Sporta inventāra (jahtu) iegūšana Ls 36 000
Administrācijas izdevumi Ls 621
Izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai atlīdzībai Ls 6103
Kopā izlietoti līdzekļi: Ls 47 568
Līdzekļu atlikums uz 01.01.99. Ls 4606

Valdes priekšsēdētājs H.Kārkliņš

Hokeja kluba "Juniors" , reģ. Nr.90000194913,

pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem

un ziedojumu izlietojumu

I. Saņemtie ziedojumi

Ziedotāja Saņemtie Saņemtie
nodokļu maksātāja ziedojumi ziedojumi
reģistra kods Ls valūtā
Atlikums uz 01.01.98. 15 274 86 USD
Kopējā saņemto ziedojumu summa 55 270 3972 USD
Tai skaitā no juridiskām personām 55 270 3972 USD
Vispārējie ziedojumi 55 270 3972 USD
SIA "Limbažu ceļi" 46603000113 1000
Rīga Shiping Agency 010301994 3972 USD
SIA "Lomiks" 000306576 2650
VAS "Latvijas Dzelzceļš" 000203206 30 000
Latvijas Hokeja federācija 90000233712 8000
SIA "R & T" 000305209 6800
SIA "Kentaurs" 510300378 120
SIA "Simeks SMS" 000326780 1500
A/s "Latvijas Unibanka" 000315174 500
Reta Wood Industries 000321197 400
A/s "Latvijas finieris" 000309147 2000
SIA "RUP" 010308651 1000
Valsts Nek. īpašuma aģentūra 000329475 500
SIA "Vidiņi" 000312563 250
A/s "Energobūvmontāža" 000305273 550
II. Saņemto ziedojumu izlietojums
Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa 44 605 4058 USD
Vispārējo ziedojumu izlietojums 44 605 4058 USD
Biedru nauda LHF, ledus īre 3317
Iemaksa par privatizāciju 2712
SIA "H.Baldera hokeja skola" palīdzība 1350
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 4
Komandējumu izdevumi izbraukuma spēlēs 28273 4058 USD
sakaru, kancelejas, bankas pakalpojumi 3045
Telpu īre, vieskomandu uzņemšana 2772
Treniņņometnes izdevumi 3132
Atlikums uz 01.01.99 25 939

08.04.99. Atbildīgā persona Silavnieks

Uzsākta bankrota procedūra

MAS "Perma Varonis ", reģistrācijas Nr. 000312421, administrators zvērināts advokāts Ainis Līdacis paziņo, ka kreditoru sapulcē 1999. gada 31. martā nolemts uzsākt MAS "Perma Varonis" bankrota procedūru. Izsoles sākums - 1999. gada 10. maijs.

Neapdzīvojamo telpu privatizācija

Tiek piedāvāta privatizēt atklātā izsolē:

neapdzīvojamā telpa - 34,3 kv. m., 1930. gadā uzceltā mājā,

Brīvības ielā 17, Gulbenē.

Objekta sākotnējā izsoles cena - Ls 1 042,00.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir pašvaldība .

Objekts tiek piedāvāts privatizēt šādām personām:

jebkura veida privatizācijas sertifikātu īpašniekiem.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Gulbenes dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Ābeļu ielā 8, Gulbenē, LV-4401, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu, privatizācijas pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi.

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1999.gada 11.maijā pl. 10.00, Ābeļu ielā 8, Gulbenē.

Neapdzīvojamo telpu privatizācija

Tiek piedāvāta privatizēt atklātā izsolē:

neapdzīvojamā telpa - 86,15 kv. m., 1880. gadā uzceltā mājā,

Tirgus ielā 8, Ludzā.

Objekta sākotnējā izsoles cena - Ls 2 991,15.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir pašvaldība .

Objekts tiek piedāvāts privatizēt šādām personām:

jebkura veida privatizācijas sertifikātu īpašniekiem.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Ludzas dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Raiņa ielā 16-4, Ludzā, LV-5701, kur saņemama informācija par privatizācijas objektu, privatizācijas pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi.

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1999.gada 14.maijā pl. 10.00, Raiņa ielā 16-4, Ludzā.

Paziņojums

1999.gada 14.maijā pulksten 12 LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Veterinārmedicīnas Habilitācijas padomes atklātā sēdē (Jelgavā, K.Helmaņa ielā 8) 3.auditorijā Jāzeps Rimeicāns aizstāvēs habilitācijas darbu par tematu "Slaucamo govju hepatozes problēma Latvijas Republikā" veterinārmedicīnas habilitētā doktora grāda iegūšanai .

Recenzenti: Dr.habil.med.vet. J.Vētra; Dr.habil.med. profesore A.Dālmane; Dr.habil.med.vet. profesors V.Bižokas.

Ar habilitācijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2.

Veterinārmedicīnas Habilitācijas un promocijas

padomes priekšsēdētāja profesore E.Birģele

Auditorsabiedrība "Visa Vērte"

Sabiedrība ar pieredzi valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanas procesu organizēšanā sagatavo dokumentus pretendentiem dalībai izsolēs un konkursos.

Rīgā, Lāčplēša ielā 38.

Tālrunis 7286142, 7213147.

Izsole

Mākoņkalna pagasta padome Rēzeknes rajonā, p.n. Lipuški, LV-4626, pārdod izsolē Rāznas ezera krastā bāru-kafejnīcu ar palīgtelpām .

Izsoles sākumcena - Ls 15 000.

Pieteikties mēneša laikā pēc publicēšanas.

Informācija pa tālruni 46-48641, mob. tālr. 9364196, fakss 46-48615.

Izsole

Ozolnieku pagasta padome paziņo, ka 1999.gada 20.maijā pulksten 18 Ozolniekos, Stadiona ielā 10, tiks pārdots izsolē pagasta nekustamais īpašums - zemesgabals, kadastra Nr.54665010019, platība 460 m2 .

Pretendentus lūdzam iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt nepieciešamos dokumentus līdz 1999.gada 15.maijam Ozolniekos, Stadiona ielā 10.

Uzziņas pa tālruni 3050141.

Akcionāru pilnsapulce

Publiskās sakciju sabiedrības "Grindeks" akcionāru kārtējā pilnsapulce notiks 1999. gada 15. maijā pulksten 11 sabiedrības "Grindeks" konferenču zālē Rīgā, Krustpils ielā 53,

ar šādu darba kārtību:

1. PAS "Grindeks" 1998. gada pārskata apstiprināšana.

2. PAS "Grindeks" 1999. gada budžets un darbības plāni.

3. PAS "Grindeks" padomes un valdes vēlēšanas.

4. PAS "Grindeks" padomes un valdes atalgojuma noteikšana.

5. PAS "Grindeks" zvērinātu revidentu ievēlēšana.

6. Dažādi.

Akcionāru reģistrācija pilnsapulces dienā š. g. 15. maijā no pulksten 9 līdz pulksten 11 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski, vai akcionāru var pārstāvēt tā pilnvarota persona.

Akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments (ar fotogrāfiju un personas kodu) un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu.

Akcionāra pilnvarniekam reģistrējoties jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt akcionāru pilnsapulcē, pase vai cits personas apliecinošs dokuments (ar fotogrāfiju un personas kodu) un vērtspapīru konta turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu.

Akcionāriem jāpiesaka savu akciju bloķēšana savam vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā līdz š. g. 26. aprīlim.

Ar sabiedrības "Grindeks" akcionāru pilnsapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties, sākot ar š. g. 26. aprīli Rīgā, Krustpils ielā 53, PAS "Grindeks" kancelejā no pulksten 10 līdz 13, tālrunis 7104252.

PAS "Grindeks" valde

Dokumentu atsaukumi

LR VZD Rīgas rajona nodaļa paziņo, ka 3.09.1996. izsniegtā "Apliecība par īpašuma tiesībām uz dzīvokli (līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)" ar kadastra Nr.8015-303- 0012, kas izsniegta Jānim Skerškānam , uzskatāma par spēku zaudējušu. Lūdzam trīs mēnešu laikā pieteikties personas, kam zināma minētās apliecības atrašanās vieta.l

 

Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs izsludina par nozaudētu "Apliecību par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" īpašniecei Ludmilai Kupicai (kad.reģ.Nr.0100-421-2611) Rīgā, Skudru ielā 39, k.3-72. Ja kādam ir šī apliecība, lūdzam to iesniegt trīs mēnešu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas.l

 

Rīgas Centra rajona izpilddirekcija izsludina par nederīgām politiski represētās personas apliecības: Nr.0100854, izdotu 1997.gada 17.martā Jurim Ķeņģim, un Nr. 0100289, izdotu 1997.gada 20.februārī Tamārai Mohovai .l

 

Š.g. 7.aprīlī, uzlaužot mašīnas durvis, tika izzagta stingrās uzskaites čeku kvīšu grāmatiņa, sērija LN Nr. 58915-58925 . Lūdzu uzskatīt to par nederīgu.l

Dokumentu atsaukums

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi - sērija BS, Nr.402321 ‚ uzskatīt par nederīgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!