Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.07.2011., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/233274

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

19.07.2011., Nr. 111

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS

par nacionālā pārstāvja pienākumu pildīšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju kolēģijā

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, turpmāk - Ministrija, kuras vārdā uz Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" pamata rīkojas aizsardzības ministrs A.Pabriks, no vienas puses,

Ilmārs Osmanis, turpmāk - Pārstāvis, no otras puses,

visi kopā saukti Puses un katra atsevišķi - Puse,

- pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu,

- Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija rīkojumu nr.386 "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu, kas saistīta ar Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas aģentūrās, komitejās un darba grupās" 3., 4.punktu un 5.2.apakšpunktu,

- Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums" 5.4.apakšpunktu, kas paredz Ministrijas uzdevumu sadarboties ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un citām starptautiskajām drošības un aizsardzības organizācijām valsts aizsardzības jomā, un

- ņemot vērā Ministrijas Militāri tehniskās attīstības padomes 2011.gada 7.marta sēdē pieņemto lēmumu (protokols nr.1., 6§),

- ņemot vērā, ka Pārstāvja komandējumu izdevumus saistībā ar dalību NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju kolēģijā sedz NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācija, balstoties uz minētās organizācijas un Pārstāvja savstarpēji noslēgtu vienošanos, vai Pārstāvis,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Ministrija deleģē Pārstāvi un Pārstāvis veic Latvijas Republikas nacionālā pārstāvja pienākumus NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas (Research and Technology Organisation) Informācijas sistēmu tehnoloģiju kolēģijā (Panel of Information Systems Technology), turpmāk - Kolēģijā.

Līguma izpildē Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības neietver finansiālus norēķinus.

 

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pārstāvis:

veic Pārstāvja pienākumus Kolēģijā atbilstoši NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas darbības procedūrām (RTO Operating Procedures, Section II, ANNEX II B "Panel Membership");

saskaņo savu darbību Kolēģijā ar Latvijas nacionālo koordinatoru sadarbībai ar NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizāciju, turpmāk- Koordinators;

katru gadu līdz 1.decembrim iesniedz Koordinatoram darbības plānu Kolēģijā nākamajam gadam un pamatojumu Kolēģijas rīkoto pasākumu apmeklēšanas nepieciešamībai;

pēc Kolēģijas rīkotā pasākuma 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā iesniedz komandējuma pārskatu Latvijas pārstāvim NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas valdē, bet tā kopiju AM Aizsardzības politikas departamentā par dalību pasākumā;

veicot darbu ar valsts noslēpumu, tajā skaitā izplatot Kolēģijas pasākumos gūto valsts noslēpumu saturošo informāciju (ieskaitot NATO UNCLASIFIED) ieinteresētajām Latvijas civilajām institūcijām un personām, ievēro likuma "Par valsts noslēpumu" noteikumus;

ne retāk kā reizi gadā piedalās Ministrijas organizētā informatīvā sanāksmē par drošības prasībām valsts noslēpuma objektu, NATO vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības jomā, atbildību par drošības prasību neievērošanu, informācijas nesankcionētu izpaušanu vai nozaudēšanu;

nodrošina informācijas apriti starp Ministriju un Kolēģiju atbilstoši Ministrijas 2006.gada 6.jūnija noteikumiem nr.13-not "Noteikumi par informācijas apmaiņu un sadarbības koordinēšanu starp Aizsardzības ministriju un Latvijas pārstāvjiem NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijā";

sadarbojas ar Kolēģijas darbības jomu saistītām Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībām un aizsardzības tehnoloģiju attīstībā iesaistītajām Latvijas institūcijām un zinātniekiem;

sniedz priekšlikumus Koordinatoram par jaunu zinātnisko pētījumu nepieciešamību aizsardzības jomā;

sniedz priekšlikumus Koordinatoram par Latvijas ekspertu iesaistīšanu NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas darbā;

iesniedz Ministrijai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas speciālās atļaujas un NATO sertifikāta noformēšanai nepieciešamos dokumentus;

pēc Ministrijas vai Koordinatora pieprasījuma 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā rakstveidā sniedz informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi.

Ministrija:

iepazīstina Pārstāvi ar veicamajiem pienākumiem un tiesībām atbilstoši NATO Pētniecības un tehnoloģiju organizācijas darbības procedūrām (RTO Operating Procedures, Section II, ANNEX II B "Panel Membership");

iepazīstina Pārstāvi ar kārtību, kādā Pārstāvim ir pienākums nodrošināt informācijas apriti ar Ministriju, Koordinatoru un Kolēģiju;

tiesīga pieprasīt un saņemt no Pārstāvja jebkādu informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

tiesīga neakceptēt Pārstāvja izvēlēto Kolēģijas rīkoto pasākumu apmeklēšanu;

reizi gadā organizē informatīvu sanāksmi, kurā informē Pārstāvi par drošības prasībām valsts noslēpuma objektu, NATO vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības jomā, atbildību par drošības prasību neievērošanu, informācijas nesankcionētu izpaušanu vai nozaudēšanu, par iespējamiem izlūkošanas un pretizlūkošanas pasākumiem, kas var būt vērsti pret Pārstāvi.

 

NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Pusēm nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos nav atbildīga, tajā skaitā, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti.

Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.

Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

 

LĪGUMA SPĒKS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 3 (trīs) gadiem.

Pārstāvis Līguma saistību pildīšanu uzsāk tikai pēc speciālās atļaujas darbam ar klasificētu informāciju pakāpē SLEPENI un NATO SECRET sertifikāta saņemšanas.

Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja tie ir izdarīti rakstveidā, un tie stājas spēkā pēc to visu eksemplāru parakstīšanas.

 

STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Līgumu var izbeigt pirms Līguma darbības termiņa beigām jebkura no Pusēm, par to informējot otru Pusi vienu mēnesi iepriekš.

Ministrijai ir tiesības izbeigt Līgumu nekavējoties:

ja Pārstāvis nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Ministrijas rakstiska pieprasījuma nenodrošina šo prasību izpildi;

ja Pārstāvis nesaņem speciālo atļauju darbam ar klasificētu informāciju pakāpē SLEPENI vai arī speciālā atļauja darbam ar klasificētu informāciju pakāpē SLEPENI tiek anulēta vai netiek pagarināts speciālās atļaujas termiņš, kā arī ja tiek anulēts sertifikāts darbam ar NATO klasificēto informāciju.

Līguma 5.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Ministrijas paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

 

CITI NOTEIKUMI

Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā informē viena otru par personas datu, Līguma 6.2.apakšpunktā noteiktās informācijas, adreses vai citu Līgumā iekļauto rekvizītu izmaiņām.

Kontaktpersona no Ministrijas puses ir PAD direktora vietnieks Zigfrīds Grinpauks, tālrunis 67335259, fakss 67212307, e-pasts: zigfrids.grinpauks@mod.gov.lv.

Līgums ir publiski pieejams, izņemot Līguma pirmo pielikumu "Pārstāvja personas dati".

Ministrija 10 darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas Līgumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto Ministrijas mājas lapā internetā www.mod.gov.lv.

Līgums sastādīts latviešu valodā uz piecām numurētām lappusēm, kas sastāv no Līguma pamatteksta uz četrām lappusēm un tam pievienotā 1.pielikuma "Pārstāvja personas dati" uz vienas lappuses, divos identiskos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks un no kuriem pa vienam glabājas pie katras no Pusēm. Katrs Līguma eksemplārs ir cauršūts.

 

PUŠU REKVIZĪTI

Aizsardzības ministrija

Reģ. nr. LV90000022632

K.Valdemāra ielā 10/12

Rīgā, LV- 1473

Pārstāvis
A.Pabriks

/paraksts/

 

2011.gada 7.jūlijā

I.Osmanis

/paraksts/

 

2011.gada 20.jūnijā

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma novērtējumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.74 zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas lietvedībā atrodas Rīgas apgabaltiesas 11.04.2011. izdots izpildu raksts nr. C-1322-11/22 par Ls 206Κ266,28 piedziņu no Sarmītes Puncules par labu AS NORVIK BANKA, reģ.nr. 40003072918.

Ar šo paziņoju, ka nekustamā īpašuma:

Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa

Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 100000116966 26

Kadastra numurs: 0100 921 5553

Adrese: Stabu iela 18C-26, Rīga

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 148Κ800 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti latu);

Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa

Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums nr. 30977 20

Kadastra numurs: 0100 923 3545

Adrese: Martas iela 9-20, Rīga

Piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta Ls 57Κ400 (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti latu).

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604.panta otro un trešo daļu, parādniekam, piedzinējam un hipotekārajam kreditoram ir tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu.Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāju kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

 

Lūgums atsaukties

Sakarā ar pilsoņa IVANA MARTIŅECA, dzim.1979.20.05., miris 2011.18.04., nāvi Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz viņa piederīgos pieteikties pa tel. 67367062.

10 dienas pēc publikācijas nelaiķi nodos kremācijai.

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011.gada 2.augustā plkst. 10.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 117.telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs Lauris Bisenieks par tēmu "Vēja turbīnas pastāvīgo magnētu sinhronā ģeneratora un tīkla salāgojošā pārveidotāja izstrāde un izpēte".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing., profesors I.Raņķis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., L.Latkovskis (LZA FEI, Latvija); Dr.habil.sc.ing., profesors Ryszard Strzelecki (Gdaņskas Jūras akadēmija, Polija); Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011.gada 2.augustā plkst. 9.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 117.telpā notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs Ingars Steiks, par tēmu "Ūdeņraža enerģētiskas iekārtas spēka elektronikas pārveidotāju izstrāde".

Recenzenti: Dr.sc.ing., asoc.profesore A.Žiravecka (RTU, Latvija); Dr.habil.sc.ing., profesors A.Šnīders (LLU); Dr.sc.ing., vadošais pētnieks L.Latkovskis (LZA FEI, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

 

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Windau", reģ. nr.40003013736, Dzirnavu iela 31-12, Rīga, LV-1010, 2011.gada 14.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza dabasgāzes akcīzes nodokļa komponentes aprēķina projektu. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente ir iekļaujama koģenerācijas stacijā Bauskā, Dārza ielā 11/1 saražotās siltumenerģijas tarifā. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente ir aprēķināta saskaņā ar "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikas" 46.1.punktu.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Dabasgāzes tirdzniecības cena (bez PVN) Ls/tūkst.nm3 Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Ls/MWh Piedāvātais tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti (bez PVN) Ls/MWh Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana koģenerācijas stacijā 90 14,84 17,84 + 20%
95 14,57 17,57 + 21%
100 14,29 17,29 + 21%
105 14,01 17,01 + 21%
110 13,73 16,73 + 22%
115 13,46 16,46 + 22%
120 13,18 16,18 + 23%
125 12,90 15,90 + 23%
130 12,63 15,63 + 24%
135 12,35 15,35 + 24%
140 12,07 15,07 + 25%
145 11,80 14,80 + 25%
150 11,52 14,52 + 26%
155 11,24 14,24 + 27%
160 10,96 13,96 + 27%
165 10,69 13,69 + 28%
170 10,41 13,41 + 29%
175 10,13 13,13 + 30%
180 9,86 12,86 + 30%
185 9,58 12,58 + 31%
190 9,30 12,30 + 32%
195 9,03 12,03 + 33%
200 8,75 11,75 + 34%
205 8,47 11,47 + 35%
210 8,20 11,20 + 37%
215 7,92 10,92 + 38%
220 7,64 10,64 + 39%
225 7,36 10,36 + 41%
230 7,09 10,09 + 42%
235 6,82 9,82 + 44%
240 6,53 9,53 + 46%
245 6,26 9,26 + 48%
250 5,98 8,98 + 50%
255 5,70 8,70 + 53%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2011.gada 15.augustu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka ar 01.07.2011. dabasgāzei tiek piemērots akcīzes nodoklis. Dabasgāze siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota kā kurināmais.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifu projektu lietotāji var SIA "Windau" birojā: Kalpaka bulvārī 7-13, Rīgā, Latvijā, LV-1010, darba dienās, laikā no 10.00 līdz 18.00, iepriekš sazinoties ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu Ievu Mežatuču pa tālruni: +371 67812885.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Windau", Kalpaka bulvārī 7-13, Rīgā, LV-1010, Latvijā, e-pasts: windau@apollo.lv, fakss: +371 67812884, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr.67097200, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011. gada 25. augustā plkst. 13 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā Aleksejs Nasibullins aizstāvēs disertāciju par tēmu "Akustiskās emisijas metodes pielietojuma izpēte aviotehnikas spēka konstrukciju kontrolei stendu izmēģinājumos" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing. Aleksandrs Sorokins (SIA AVIATEST LNK, izpilddirektors) un prof. Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Maskavas Valsts Civilās Aviācijas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

 

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2011. gada 25. augustā plkst. 13 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā Margarita Urbaha aizstāvēs disertāciju par tēmu "Nanostrukturēto nodilumizturīgo jonu-plazmas pārklājumu izveide mašīnu detaļu atjaunošanai un aizsardzībai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Juris Cimanskis (Latvijas Jūras akadēmija), prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Maskavas Valsts Civilās Aviācijas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

 

G.Ī.K.S. "Pļavnieki Ko", reģ. nr.40003195803, adrese: Lubānas iela 125, Rīga, LV-1021, lūdz mirušā ĒRIKA PIPINA, pers. kods 2409XX-XXXXX, mantiniekus nokārtot parādsaistības pret kooperatīvu.

 

Paziņojums

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde pārdod dienestam nederīgu vācu aitu suni, dzimums - kuce, dzimšanas datums -19.11.2005., ar veselības problēmām, cena 5 Ls bez PVN.

Interesentiem pieteikties 5 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pa tālr. 65403794, 65403725.

 

Paziņojums

SIA "STUDIO 5" lūdz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pieteikties Rīgā, Valmieras ielā 3 K-1, LV-1009, 1928.gadā izdotās grāmatas "Sapņu tulks" gaišreģa A.Finka redakcijā, autortiesību īpašniekus vai personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzskatāmās par šī darba autora tiesību pārņēmējiem, lai vienotos par radīto autordarbu (grāmatas "Sapņu tulks") izmantošanas kārtību.

 

Paziņojums

Ar šo SIA "WSCG", vien.reģ. nr.40103348807, brīdina SIA "DP PLASTS", vien.reģ. nr.41503037523, par savu nodomu iesniegt pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 57.panta 2.daļu, ja SIA "DP PLASTS" 3 nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas neveiks pārada apmaksu LVL 66687,68 (sešdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi lati un 68 sant.) apmērā, par piegādātajiem izejmateriāliem, nesaražoto produkciju un ikmēneša maksu par izejmateriālu piegādes procesa organizēšanu un uzraudzību. SIA "WSCG" valdes loceklis Carlos Barbosa Felizardo.

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!