• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2011. gada 5. janvāra informācija Nr. 41/4-21 "Par līgumu stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.01.2011., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/224133

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.9

Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti

Vēl šajā numurā

12.01.2011., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/4-21

Pieņemts: 05.01.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/4-21

Rīgā 2011.gada 5.janvārī

Par līgumu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2011.gada 19.janvārī stāsies spēkā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (parakstīts Rīgā 2007.gada 18.decembrī, ratificēts Saeimā 2008.gada 2.oktobrī, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Nr.164 (3948) 2008.gada 22.oktobrī);

2) 2010.gada 15.decembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas līgums par sadarbību aizsardzības jomā (parakstīts Rīgā 2010.gada 15.decembrī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1109). Līdz ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas līguma par sadarbību aizsardzības jomā spēkā stāšanos spēku zaudē 1994.gada 12.jūlijā Kijevā parakstītā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību militārajā jomā.

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule 

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS UN UKRAINAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Ukrainas Aizsardzības ministrija, turpmāk tekstā „Puses”,

pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu noteikumiem un principiem,

ņemot vērā 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līguma par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA) nosacījumus,

paturot prātā 1995.gada 19.jūnijā Briselē parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā „Partnerattiecības mieram”, līgumu par to bruņoto spēku statusu un šā līguma protokolu (NATO/PfP SOFA),

atzīstot savstarpējo ieinteresētību uzturēt un attīstīt sadarbību aizsardzības jomā,

vēlēdamās stiprināt un attīstīt divpusējās attiecības un savstarpējo uzticību sadarbojoties pušu un to valstu bruņoto spēku starpā,

ir panākušas šādu vienošanos.

1.pants
Vispārējā informācija

1.1. Šis Līgums nosaka sadarbības ietvarus Pušu starpā attiecībā uz aizsardzības un militārajiem jautājumiem savstarpēju interešu jomās.

1.2. Šis Līgums neietekmē katras Puses saistības, kas izriet no citiem pastāvošajiem divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem.

2.pants
Sadarbības jomas un veidi

2.1. Sadarbība tiek īstenota šādās jomās:

a) aizsardzības politika, plānošana un drošības militārie aspekti;

b) militārā izglītība un apmācība;

c) militāro spēju attīstība;

d) apgāde un iepirkumi;

e) humanitārās, miera uzturēšanas un krīzes vadības operācijas;

f) citas abu Pušu interešu jomas savas kompetences ietvaros.

2.2. Sadarbības veidi var būt šādi:

a) oficiālas vizītes;

b) konsultācijas, tikšanās un semināri;

c) militārās apmācības un vingrinājumi;

d) citi pasākumi pēc Pušu abpusējas vienošanās.

2.3. Lai izpildītu šī Līguma nosacījumus un īstenotu sadarbību šajā pantā minētajās jomās, Puses var slēgt ar šo Līguma saskaņotas specifiskas tehniskās vienošanās vai protokolus.

3.pants
Plānošana

Puses vienojas par kopīgiem pasākumiem nākamajam gadam un, ja nepieciešams, līdz kārtējā gada oktobrim var sagatavot detalizētu sadarbības plānu.

4.pants
Informācijas aizsardzība

4.1. Puses saskaņā ar saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē klasificētās informācijas apriti, nodrošina tādu pašu aizsardzību informācijas izcelsmes Puses sniegtajai klasificētajai informācijai, kāda tiek nodrošināta savas valsts klasificētajai informācijai, kura atbilst tam pašam klasifikācijas līmenim.

4.2. Klasificētas informācijas nodošana starp Pusēm tiek īstenota saskaņā ar attiecīgajiem informācijas izcelsmes Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādas informācijas aizsardzību.

4.3. Visu klasificēto informāciju, ar kuru apmainās vai kuru sagatavo sakarā ar Līgumu, izmanto, pārraida, glabā, apstrādā un aizsargā saskaņā ar 2003.gada 7.novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību.

5.pants
Finanšu nosacījumi

5.1. Ja puses nav vienojušās savādāk, finanšu nosacījumi pasākumiem šī Līguma ietvaros ir šādi:

a) Uzņemošā Puse sedz ceļošanas izmaksas savas valsts teritorijā, uzturēšanos un ēdienreizes;

b) Uzņemošā Puse sedz neatliekamās medicīniskās palīdzības un zobārstniecības pakalpojumu izmaksas. Citu medicīnisko un zobārstniecības pakalpojumu izmaksas sedz Sūtītāja Puse;

c) Sūtītāja Puse sedz ceļa izmaksas uz un no Uzņemošās Puses teritorijas, kā arī komandējuma naudu un apdrošināšanas izmaksas.

5.2. Nosacījumi, kas noteikts šī Līguma 5.1. punktā, netiek piemērots grupām, kas lielākas par desmit personām, ieskaitot pavadošo personālu (piemēram, šoferi, tulki utt.).

5.3. Citi finanšu nosacījumi tiek noteikti katrā gadījumā atsevišķi, par to Pušu starpā noslēdzot rakstisku savstarpēju vienošanos.

6.pants
Personāla statuss

Kur piemērojams, delegāciju dalībniekiem statusu nosaka NATO/PfP SOFA

7.pants
Domstarpību risināšana

Jebkuras domstarpības, kas rodas sakarā ar šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas starp Pusēm konsultāciju vai pārrunu ceļā.

8.pants
Nobeiguma nosacījumi

8.1. Šis Līgums stājas spēkā parakstīšanas datumā. Tas ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

8.2. Ikviena no Pusēm var izbeigt šo Līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku pēc 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad saņemts šāds paziņojums.

8.3. Neraugoties uz to, ka Līgums tiek izbeigts, 4.panta (Informācijas aizsardzība), 5.panta (Finanšu nosacījumi), 7.panta (Domstarpību risināšana) nosacījumi paliek spēkā līdz visi nenokārtotie jautājumi tiek atrisināti.

8.4. Līgumu var grozīt jebkurā laikā, pēc Pušu rakstiskas vienošanās, un tie stājas spēkā saskaņā ar 8.1.punktu.

8.5. Līgumam stājoties spēkā, spēku zaudē 1994.gadā 12.jūlijā Kijevā parakstītā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Aizsardzības ministrijas vienošanās par sadarbību militārajā jomā.

Parakstīts Rīgā 2010.gada 15.decembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, ukraiņu un angļu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Interpretācijas domstarpību gadījumā tekstam angļu valodā ir noteicošais spēks.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā

Artis Pabriks

Ukrainas Aizsardzības ministrijas vārdā

Konstantīns Griščenko

Ministru prezidenta biedrs ES prezidentūras jautājumos, aizsardzības ministrs

Ārlietu ministrs

 AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

The Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of Defence of Ukraine the hereinafter referred to as „the Parties”,

Basing themselves on the provisions and principles of the Charter of the United Nations;

Considering the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces (hereinafter  - NATO SOFA), done in London on 19 June 1951;

Bearing in mind the provisions of the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces (hereinafter - NATO/PfP SOFA”), done in Brussels on 19 June 1995;

Recognizing the mutual interest in maintaining and developing co-operation in the field of defence;

Wishing to strengthen and develop the bilateral relations and mutual confidence through co-operation between the Parties and the Armed Forces of their States;

Have agreed as follows:

Article 1
General information

1.1 This Agreement shall establish the framework for cooperation regarding defence and military matters between the Parties in areas of mutual interest.

1.2 This Agreement shall not affect commitments resulting for each Party from other existing bilateral or multilateral international agreements.

Article 2
Areas and Forms of Co-operation

2.1 Cooperation shall be carried out in the following areas:

a) defence policy and planning and military aspects of security;

b) military education and training;

c) military capability development;

d)  logistics and procurements;

e) humanitarian, peacekeeping and crisis management operations;

f) other areas upon mutual consent of the Parties that fall under their competence.

2.2 The forms of cooperation may be as follows:

a) official visits;

b) consultations, working meetings and seminars;

c) military trainings and exercises;

d) other activities upon mutual consent of the Parties.

2.3 In order to fulfill provisions of this Agreement and to implement the cooperation in the areas mentioned in this Article, the Parties may conclude specific technical arrangements or protocols consistent with this Agreement.

Article 3
Planning

The Parties shall agree on common activities for the next year and, if necessary, may prepare a detailed plan of cooperation till October of the current year.

Article 4
Protection of Information

4.1 The Parties, in compliance with the legislation of their states, shall provide the same protection on the classified information ensured by the by the Originating Party as they as they do for their classified information of the same level of classification.

4.2 Classified information shall be transmitted between the Parties in compliance with the respective legislation on protection of classified information in the State of the Origin Party.

4.3 All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement shall be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Mutual Protection of Classified Information, signed in Kyiv on 7 November 2003.

Article 5
Financial Provisions

5.1 If not otherwise agreed by the Parties, the financial provisions of the activities within the framework of this Agreement shall be as follows:

a) The Hosting Party covers the travel expenses within the territory of its state, accommodation and meals;

b) The Hosting Party settles costs of emergency medical and dental care services. Costs of other medical and dental care services will be settled by the Sending Party;

c) The Sending Party covers the travel expenses to and from the territory of the Hosting Party, as well as the travel allowances and the cost of insurance.

5.2 The provisions as described in paragraph 5.1 of this Agreement shall not be applicable to groups consisting of more than ten members including the support personnel (e.g. drivers, interpreters etc.).

5.3 Other financial provisions will be established on a case by case basis by mutual written arrangement between the Parties.

Article 6
Status of Personnel

Status of members of delegations of the Parties shall be governed by the NATO/PfP SOFA where applicable.

Article 7
Settlement of Disputes

Any disputes regarding the interpretation or implementation of this Agreement will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.

Article 8
Final Provisions

8.1 This Agreement will come into effect on the date of its signature. It will remain in effect for an unlimited period of time.

8.2 This Agreement may be terminated at any time by either Party giving a written notification. In such case the Agreement is terminated 6 (six) months from the date of the receipt of such notification.

8.3 Notwithstanding the termination of this Agreement, the provisions of Article 4 (Protection of Information), Article 5 (Financial Provisions) and Article 7 (Settlement of Disputes) will remain in effect until all outcoming issues are settled.

8.4 The Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties and such amendments will come into effect according to paragraph 8.1 of this Article.

8.5 The Agreement between the Ministry of Defence of Ukraine and the Ministry of Defence the Republic of Latvia on Military Co-operation, done in Kyiv on 12 July 1994, will be terminated on the day of coming into effect of this Agreement.

Done in Riga on 15 December 2010, in duplicate, in the Latvian, Ukrainian  and English languages, all texts being authentic.

In case of any divergences of the interpretation of the texts, the English text shall prevail.

For the Ministry of Defence of the Republic of Latvia

Artis Pabriks

Deputy Prime Minister for EU Presidency, Minister of Defence

For the Ministry of Defence of Ukraine

Konstyantyn Grychchenko

Minister for Foreign Affairs of Ukraine

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!