Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.05.2008., Nr. 78 (3862) https://www.vestnesis.lv/ta/id/175573

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

21.05.2008., Nr. 78 (3862)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Komandītsabiedrības “Ventbunkers Loģistika KS”,

reģ.nr. 41203017405, saīsinātais 2007. gada pārskats

/ Pilnībā komandītsabiedrības “Ventbunkers Loģistika KS” 2007. gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā. /

BILANCE 2007. gada 31. decembrī (LVL)

AKTĪVS

31.12.2007.

31.12.2006.

I. Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Pamatlīdzekļi

0

17 089

I. iedaļas kopsumma

0

17 089

II. Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

155

502

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi

16 056

Debitori

2 957 190

1379 845

Naudas līdzekļi

437 550

774 993

II. iedaļas kopsumma

3 410 951

2 155 340

Bilance

3 410 951

2 172 429

PASĪVS

l. Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls

50 000

50 000

Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa

315703

262 498

b) pārskata gada peļņa

1 929 239

1 818 842

c) pārskata gada laikā sadalītā peļņa

-1 317 150

-771 040

Nesadalītā peļņa kopā

927 792

1 310 300

I. iedaļas kopsumma

977 792

1 360 300

II.Uzkrājumi

22 000

94 095

III.Kreditori

1. Īstermiņa kreditori

2 411 159

718 034

III. iedaļas kopsumma

2 411 159

718 034

Bilance

3 410 951

2 172 429

2007. gada PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (LVL)

2007.

2006.

Neto apgrozījums

23 351 980

25 805 505

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-20 638 608

-23 583 686

Bruto peļņa vai zaudējumi

2 713 372

2 221 819

Administrācijas izmaksas

-448 070

-182 320

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

20 376

118 008

Pārējās .uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-239 271

-195 767

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

87 017

40 336

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-204 185

-183 234

Peļņa pirms nodokļiem

1 929 239

1 818 842

Pārskata gada pelņa

1 929 239

1 818 842

2008. gada 20. martā

Likvidators Ilvars Attis

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

KS “Ventbunkers loģistika k/s” dalībniekiem

Mēs esam veikuši KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskata, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2008. gada 20. marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskats.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskatam, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par KS “Ventbunkers loģistika k/s” finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tās 2007. gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar KS “Ventbunkers loģistika k/s” 2007. gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne Pers.kods 2508XX-XXXXX Valdes priekšsēdētāja

Valters Ābele LR zvērināts revidents Sertifikāts nr.144

Rīgā, 2008. gada 20. martā

 

 

SIA “Nelss”, reģ. nr. 40003122180

Bilance (saīsinātā, Ls tūkst. )

Koncerns

Mātes sabiedrība

2007

2006

2007

2006

Ilgtermiņa ieguldījumi

35,530

28,195

29,995

24,537

Krājumi

17,290

11,413

16,178

10,889

Debitori

9,847

13,267

6,608

10,630

Nauda

306

454

181

204

KOPĀ AKTĪVI

62,973

53,329

52,962

46,260

Kopā pašu kapitāls

16,010

14,143

15,848

14,161

Ilgtermiņa kreditori un uzkrājumi

27,681

11,649

20,677

8,877

Īstermiņa kreditori

19,282

27,537

16,437

23,222

KOPĀ PASĪVI

62,973

53,329

52,962

46,260

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (saīsināts, Ls tūkst.)

Neto apgrozījums

97,581

89,862

89,731

85,709

Bruto peļņa

22,715

21,361

19,509

19,446

Peļņa pirms nodokļiem

2,178

3,618

1,841

3,444

Pārskata gada peļņa

1,892

2,831

1,686

2,782

 

Neatkarīgu revidentu ziņojums SIA “Nelss” dalībniekiem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienoto SIA “Nelss” koncerna konsolidēto (turpmāk tekstā - Koncerns) 2007.gada finanšu pārskatu un SIA “Nelss” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) 2007.gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 6. līdz 39.lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2007.gada 31.decembra bilanci, 2007.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Koncerna vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto gada pārskatu likumu un Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādas iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, atbilstošu grāmatvedības uzskaites principu izvēli un piemērošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādīto summu un atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo risku novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis, lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, kā arī par to finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Konsolidēto gada pārskatu likumu un Gada pārskatu likumu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007.gadu, kas atspoguļots pievienotā 2007.gada pārskata 5. lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Ernst & Young Baltic”, licence nr.17

Iveta Vimba, pers. kods 2102XX-XXXXX

Valdes locekle, LR zvērināta revidente

Sertifikāts nr.153

Rīgā 2008.gada 9.maijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!