Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 13. maija noteikumi Nr. 326 "Dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.05.2008., Nr. 76 https://www.vestnesis.lv/ta/id/175371-dabas-lieguma-lielupes-palienes-plavas-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.327

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanas kārtība

Vēl šajā numurā

16.05.2008., Nr. 76

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 326

Pieņemts: 13.05.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.326

Rīgā 2008.gada 13.maijā (prot. Nr.30 8.§)
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību.
2. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un teritorijai raksturīgo ainavu.
3. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
4. Dabas lieguma platība ir 352 hektāri. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
5. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.
6. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

6.1. dabas lieguma zona;

6.2. neitrālā zona.
II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā
7. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa speciāli ierīkoto taku, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēta dabas lieguma apskatei.
8. Dabas aizsardzības pārvaldei ir tiesības noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju var izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.
9. Visā dabas lieguma teritorijā ir aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

9.2. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus, krūmus un atjaunojot pļavas);

9.3. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

9.3.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

9.3.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

9.4. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskām vajadzībām;

9.5. pārvietoties ar ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.6. medīt putnus;

9.7. pieļaut lauksaimniecības zemes dabisko apmežošanos;

9.8. uzstādīt vēja ģeneratorus.
III. Dabas lieguma zona
10. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu dabiskās palieņu pļa­vas, kuras veido eitrofas augsto lakstaugu audzes un mēreni mitras pļavas, kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu – piemēram, griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), melnā zīriņa (Chlidonias niger), upes zīriņa (Sterna hirundo), purva tilbītes (Tringa glareola) – dzīvotnes, kā arī īpaši aizsargājamo augu – Baltijas dzegužpirkstītes (Dactylorhiza baltica) un plankumainās dzegužpirkstītes (Dactylorhiza maculata) – un Latvijā reto augu ar izplatības īpatnībām – meža tulpes (Tulipa sylvestris) un rūtainās fritilārijas (Fritilaria meleagris) – sugu dzīvotnes.
11. Dabas lieguma zonā aizliegts:

11.1. veikt zemes transformāciju, izņemot:

11.1.1. zemes transformāciju tūrisma infrastruktūras ierīkošanai, kas norā­dīta šo noteikumu 1.pielikumā;

11.1.2. zemes transformāciju plānotā ziemeļu šķērsojuma (Jelgavas ziemeļu–rietumu apvedceļa posms) pār Lielupi un dabas lieguma teritoriju būvniecībai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai par ietekmes uz vidi novērtējumu;

11.2. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

11.3. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlī­dzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa lauksaimniecības zemi, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

11.4. celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

11.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma brau­cienus;

11.6. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu pļavas un lauces;

11.7. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hekt­āriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpa­šumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

11.8. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

11.9. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot kontrolētu dedzināšanu kā apsaimniekošanas pasākumu pļavu biotopu atjaunošanai un uzturēšanai dabas lieguma teritorijā, kas ietilpst Jaunsvirlaukas pagastā, ja ir saņemta Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgās institūcijas rakstiska atļauja;

11.10. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa;

11.11. ieaudzēt mežu;

11.12. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

11.12.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

11.12.2. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai renovāciju;

11.12.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā norādītos;

11.12.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

11.12.5. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

11.12.6. ierīkot iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas ganības.
12. Dabas lieguma teritorijā, kas ietilpst Jaunsvirlaukas pagastā, pieļau­jama esošo meliorācijas sistēmu darbības pārtraukšana pēc tam, kad sa­ņemta reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un attiecīgās pašvaldības rakstiska atļauja.
IV. Sezonas liegums
13. Lai nodrošinātu netraucētu īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu, dabas lieguma zonā ir noteikts sezonas liegums.
14. Sezonas lieguma shēma ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet robežas apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.
15. Sezonas liegums tiek noteikts katru gadu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.
16. Sezonas lieguma teritorijā ir spēkā visi dabas lieguma zonā noteiktie ierobežojumi.
17. Sezonas liegumā aizliegts uzturēties, izņemot gadījumus, ja tas ne­pieciešams lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu un zinātnisko pētījumu veikšanai.
V. Neitrālā zona
18. Neitrālā zona izveidota apdzīvotās vietās un vēsturiskajās mājvietās, lai nodrošinātu raksturīgās ainavas saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību.
19. Neitrālajā zonā aizliegts:

19.1. veikt jebkādas darbības, kas būtiski pārveido raksturīgo ainavu;

19.2. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.
20. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.
Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.maija noteikumiem Nr.326
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas» funkcionālo zonu un sezonas lieguma shēma
01.JPG (80474 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.maija noteikumiem Nr.326
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts, kā arī sezonas lieguma robežu apraksts

1. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonā ietilpst visa pārējā dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorija, kas neietilpst neitrālajā zonā.

2. Neitrālā zona

2.1. Neitrālās zonas I teritorijā ietilpstošo īpašumu kadastra numuri:

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

2.1.1.

09000130132

2.1.2.

09000130004

2.1.3.

09000130169

2.1.4.

09000130167 (daļa)

2.1.5.

09000130120

2.2. Neitrālās zonas I teritorijas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.2.1.

1

482698

6281751

2.2.2.

2

482750

6281787

2.2.3.

3

482852

6281627

2.2.4.

4

482805

6281607

2.3. Neitrālās zonas II teritorijā ietilpstošo īpašumu kadastra numuri:

Nr.
p.k.

Īpašuma kadastra numurs

2.3.1.

09000120012

2.3.2.

09000120071 (daļa)

2.3.3.

09000120013

2.3.4.

09000120060 (daļa)

2.3.5.

09000120065

2.3.6.

09000120051

2.3.7.

09000120063

2.3.8.

09000120081

2.4. Neitrālās zonas II teritorijas robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.4.1.

1

483335

6279567

2.4.2.

2

483428

6279643

2.4.3.

3

483491

6279567

2.4.4.

4

483534

6279529

2.4.5.

5

483612

6279412

2.4.6.

6

483580

6279389

2.4.7.

7

483577

6279383

2.4.8.

8

483511

6279453

2.4.9.

9

483483

6279438

2.4.10.

10

483459

6279467

2.4.11.

11

483481

6279487

2.4.12.

12

483439

6279567

2.4.13.

13

483397

6279542

2.4.14.

14

483371

6279521

3. Sezonas liegums

3.1. Sezonas lieguma robežas koordinātas:

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.1.

1

6282526

481547

3.1.2.

2

6282528

481551

3.1.3.

3

6282511

481536

3.1.4.

4

6282455

481607

3.1.5.

5

6282156

481941

3.1.6.

6

6282035

482134

3.1.7.

7

6281705

482407

3.1.8.

8

6281534

482464

3.1.9.

9

6281277

482612

3.1.10.

10

6281074

482608

3.1.11.

11

6280951

482622

3.1.12.

12

6280911

482562

3.1.13.

13

6280713

482620

3.1.14.

14

6280707

482649

3.1.15.

15

6280364

482693

3.1.16.

16

6280331

482708

3.1.17.

17

6280301

482702

3.1.18.

18

6280306

482668

3.1.19.

19

6279994

482716

3.1.20.

20

6279735

482829

3.1.21.

21

6279608

482945

3.1.22.

22

6279620

483014

3.1.23.

23

6279827

483292

3.1.24.

24

6280002

483143

3.1.25.

25

6280293

482895

3.1.26.

26

6280445

482826

3.1.27.

27

6280752

482807

3.1.28.

28

6280798

482824

3.1.29.

29

6280969

482832

3.1.30.

30

6281001

482851

3.1.31.

31

6281366

482826

3.1.32.

32

6281404

482790

3.1.33.

33

6281487

482772

3.1.34.

34

6281573

482705

3.1.35.

35

6281652

482667

3.1.36.

36

6281842

482508

3.1.37.

37

6282137

482126

3.1.38.

38

6282260

481963

3.1.39.

39

6282385

481777

Piezīme. Kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2006.gada janvāri.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.maija noteikumiem Nr.326
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (9969 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!