Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.06.2007., Nr. 100 https://www.vestnesis.lv/ta/id/159302

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

22.06.2007., Nr. 100

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

AKCIJU SABIEDRĪBA “KĀLIJA PARKS”

vienotais reģ.nr. 40003136693, adrese: Dzintaru iela 41, Ventspils

saīsinātais 2006. gada pārskats.

BILANCE 31.12.2006.

AKTĪVS

2006.12.31

31.12.2005

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI.

I.NEMATERIĀLIE IEGULDIJUMI

I. KOPĀ:

0

0

II.PAMATLĪDZEKĻI

Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi

8 146 233

8 916 163

Iekārtas un mašīnas

2 013 957

2 428 126

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

21 694

23 155

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

31 803

13 309

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

0

80 207

II. KOPĀ:

10 213 687

11 460 960

III.ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

600 200

600 200

Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem

0

1 138 669

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

569 034

569 034

Pārējie aizdevumi

0

6 327 783

III. KOPĀ:

1 169 234

8 635 686

1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

11 382 921

20 096 646

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI.

I.KRĀJUMI

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

40 181

71 628

Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem

216 064

126 159

I. KOPĀ:

256 245

197 787

II.DEBITORI

Pircēji un pasūtītāju parādi

2 008 390

3 783 624

Asociēto uzņēmumu parādi

220 240

0

Citi debitori

457 067

94 518

Aizdevumi vadībai un akcionāriem

64 620

0

Nākamo periodu izmaksas

12 393

23 076

II. KOPĀ:

2 762 710

3 901 218

III.VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS

Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

359 658

III. KOPĀ:

0

359 658

IV. NAUDA

3 557 776

872 654

2. Apgrozāmie līdzekļi kopā:

6 576 731

5 331 317

BILANCE

17 959 652

25 427 963

PASĪVS

2006.12.31

31.12.2005

1.PAŠU KAPITĀLS.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

10 000 000

10 000 000

Rezerves:

1) pārējās rezerves

333 482

304 543

REZERVES KOPĀ:

333 482

304 543

Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (nesegtie zaudējumi)

-2 156 110

11 591 755

b) pārskata gada nesadalītā peļņa (nesegtie zaudējumi)

-4 730 916

-2 156 110

Pašu kapitāls kopā:

3 446 456

19 740 188

2.UZKRĀJUMI.

Uzkrājumi uzņēmuma ienākuma nodoklim

518 340

569 474

Citi uzkrājumi

318 897

238 189

Uzkrājumi kopā:

837 237

807 663

3.SAISTĪBAS.

I.ILGTERMIŅA SAISTĪBAS

Nākamo periodu ieņēmumi

0

50 294

I. KOPĀ:

0

50 294

II.ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

3 730 560

3 992 075

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

432 300

318 906

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

375 495

113 724

Pārējie kreditori

234 211

195 792

Nākamo periodu ieņēmumi

50 294

50 294

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

8 850 099

150 833

Uzkrātās saistības

3 000

8 194

II. KOPĀ:

13 675 959

4 829 818

Saistības kopā:

13 675 959

4 880 112

BILANCE

17 959 652

25 427 963


 

AKCIJU SABIEDRĪBA “KĀLIJA PARKS”

vienotais reģ.nr. 40003136693, adrese: Dzintaru iela 41, Ventspils

saīsinātais 2006. gada pārskats.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2006.GADU

Rādītāja nosaukums

2006.gads.

2005.gads.

Neto apgrozījums

9 071 273

8 936 348

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

6 628 459

294 123

Materiālu izmaksas:

8 728 712

3 830 128

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

441 145

552 759

b) pārējās ārējās izmaksas

8 287 567

3 277 369

Personāla izmaksas:

2 456 969

2 843 650

a) atlīdzība par darbu

2 006 554

2 319 343

b) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

450 415

524 307

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

1 537 288

1 796 436

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums

1 537 288

1 796 436

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

1 072 504

832 802

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

17 809

7 021

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

1 998 823

1 268 571

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

0

125 295

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

8 211 032

2 285 885

Peļņa vai (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

-4 290 141

-1 208 133

Ārkārtas ieņēmumi

131 984

30 684

Ārkārtas izdevumi

41 730

0

Peļņa vai ( zaudējumi) pirms nodokļiem

-4 199 887

-1 177 449

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

428 781

244 159

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

-51 133

569 474

Pārējie nodokļi

153 381

165 028

Pārskata gada peļņa vai (zaudējumi)

-4 730 916

-2 156 110

 

AKCIJU SABIEDRĪBAS “KĀLIJA PARKS” AKCIONĀRIEM

SAĪSINĀTS NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” 2006. gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2006.gada 31.decembra bilanci, 2006.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošo informāciju.

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības, jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” finansiālo stāvokli 2006. gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Nesniedzot atzinumu ar iebildēm, mēs pievēršam uzmanību tam, ka akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” īstermiņa saistības pārskata perioda beigās par 7 099 228 LVL pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus, kas dara apšaubāmu akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” spēju darboties nākotnē. Šo finanšu pārskatu patiesums ir atkarīgs no akcionāru finansiālā atbalsta. Finanšu pārskati neietver labojumus, kādi būtu jāveic, ja finansiālais atbalsts netiktu sniegts.

Mēs esam arī iepazinušies ar akciju sabiedrības “KĀLIJA PARKS” vadības ziņojumu par 2006.gadu, kas uzrādīts no 4. līdz 5.lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Rīga, Latvijas Republika

2007. gada 19. martā.

SIA „Moore Stephens (RIGA) Ltd”

Licence nr.87

Valdes locekle,

Atbildīgā zvērināta revidente

Viktorija Usoviča

Sertifikāts nr. 109

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!