• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2007., Nr. 80 https://www.vestnesis.lv/ta/id/157372

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

18.05.2007., Nr. 80

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

Mālpils pagasta paziņojums

Par teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu:

- Mālpils pagasta padome 2007.gada 24.aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu nr.6/3 “Par teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu”.

- Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju iecelts Mālpils pagasta padomes izpilddirektors Vladislavs Komarovs

- Ir noteikti galvenie teritorijas plānojuma mērķi, kas atspoguļoti darba uzdevumā:

- nodrošināt Mālpils pagasta teritorijas racionālu izmantošanu, kas veicinātu līdzsvarotu ekonomisko un tūrisma attīstību, saglabātu dabas vidi un kultūrvidi atbilstoši nacionālās un vietējās nozīmes attīstības ilgtermiņa prioritātēm un attīstības plāniem;

- nodrošināt Mālpils pagasta teritorijas ilgspējīgu attīstību;

- nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkiem un sabiedrībai kopumā;

- garantēt zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem;

- mainīt zemes lietošanas mērķus atsevišķiem zemes nogabaliem, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pagastā;

- veicināt līdzsvarotu uzņēmējdarbības attīstību Mālpils pagastā.

- Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no šā paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī” līdz 2007.gada 19.septembrim, kura laikā interesenti var iesniegt priekšlikumus Mālpils pagasta padomē.

- Pirmā posma sabiedriskās apspriešanas pasākumos paredzēts visiem interesentiem dot iespēju iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojumam, un iepazīties ar Mālpils pagasta padomes spēkā esošajiem dokumentiem:

- Teritorijas plānojumu;

- Attīstības programmu;

- Detālplānojumiem;

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

- Citiem dokumentiem, kas attiecas uz teritorijas plānojuma izstrādāšanu.

- Teritorijas plānojuma izstrādāšanas priekšlikumiem jābūt noformētiem atbilstoši Informācijas atklātības likumam, un jāiesniedz Mālpils pagasta padomē līdz sabiedriskās apspriešanas pirmā posma beigām – 19.09.2007.

- Iesniegto priekšlikumu sabiedriskā apspriešana paredzēta 2007.gada 19.septembrī plkst. 15 Mālpils pagasta sēžu zālē.

- Sakarā ar teritorijas plānojuma izstrādi, apmeklētājus pieņem saskaņā ar vispārējo apmeklētāju pieņemšanas kārtību – darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un 13 līdz 17 Mālpils pagasta padomes būvvaldē 312.kabinetā, Nākotnes ielā 1.

- Turpmākā informācija par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma izstrādi tiks publicēta laikrakstos ‘Latvijas Vēstnesis”, “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Mālpils Vēstis”.


Paziņojums par termiņa pagarināšanu

PĒTERIS RIMŠA, pers. kods 1504XX-XXXXX, paziņo: atsaucoties uz š.g. 23.janvāra sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Salaspils pilsētā, Dienvidu ielā 10, sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 21.maijam, un sabiedriskās apspriešanas atkārtota sanāksme notiks 21.maijā pulksten 16 Salaspils novada domes telpās. Kontakttālrunis 29431440.


Par Smiltenes pagasta teritorijas plānojumu

Smiltenes pagasta padome 16.05.2007. sēdē nr.7.1.§. ir apstiprinājusi Smiltenes pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas projektu, ar kuru var iepazīties un atkārtoti iesniegt atzinumus laikā no 2007.gada 23.maija līdz 14.jūnijam.

Teritorijas plānojuma materiāli pieejami Smiltenes pagasta padomes telpās Kalnamuižā 2, Smiltenes pagastā, katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

Atzinumi un atsauksmes iesniedzamas rakstiski personiski vai pa pastu, adrese: Smiltenes pagasta padome, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, LV-4729.

Paskaidrojumus par plānojuma galīgās redakcijas projektu var saņemt laikā no 2007.gada 23.maija līdz 14.jūnijam katru pirmdienu un ceturtdienu no pulksten 13 līdz 17 Smiltenes pagasta padomes telpās vai pa tālruni 29102559.

Smiltenes pagasta padomes sēde par plānojuma galīgās redakcijas noteikšanu notiks š.g.20.jūnijā pulksten 16 Smiltenes tehnikuma bibliotēkas lasītavā Kalnamuižā 5, Smiltenes pagastā.


Paziņojums par teritorijas plānojumu Salas pagastā

Tiek uzsākts Rīgas rajona Salas pagasta “Pļavpriedes” (kadastra nr.80880030021) ar kopējo platību 4,54 ha detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas II posms saskaņā ar Salas pagasta padomes 2007.gada 25.aprīļa lēmumu nr.4.

Teritoriālās plānošanas sabiedriskās apspriešanas II posms tiek noteikts no 2007.gada 21.maija līdz 2007.gada 4.jūnijam.

Ar projekta materiāliem var iepazīties pie projekta vadītājas Annas Marijas Slavinskas un Salas pagasta padomes Būvvaldes telpās.

Atsauksmes un ierosinājumus iesniegt līdz 2007.gada 3.jūnijam (ieskaitot) rakstveidā Annai Marijai Slavinskai, adrese: Rīga, Kazdangas iela 6, LV-1004, katru dienu darba laikā no pulksten 9 līdz 17, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un atpakaļadresi.

Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties Salas pagasta padomes Būvvaldē (tālr. 7147156) vai pie projekta vadītājas Annas Marijas Slavinskas (tālr. 28343137).


Paziņojums par Dobeles rajona Zebrenes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Zebrenes pagasta padome paziņo, ka 2007. gada 11. maija padomes sēdē nr.7 ir pieņemts lēmums par Zebrenes pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iepazīties ar Zebrenes pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju iespējams Zebrenes pagasta padomes telpās.

Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš: no 2007. gada 21. maija līdz 2. jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2007.gada 8.jūnijā pulksten 11 Zebrenes pagasta padomes telpās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par teritorijas plānojumu var iesniegt Zebrenes pagasta padomē sabiedriskās apspriešanas laikā katru darba dienu no pulksten 9 līdz 16, vai sūtīt pa pastu, adrese: Zebrenes pagasta padome, “Palejas”, Zebrene, Dobeles rajons, LV-3731; tālr. 3749428, fakss 3749428, e-pasts: zebrenespp@zemgale.lv.

Apmeklētājus katru dienu no pulksten 9 līdz 16 Zebrenes pagasta padomes telpās pieņem padomes priekšsēdētājs Valdis Andiņš.


Paziņojums

Pamatojoties uz 19.10.2004. Ministru kabineta noteikumiem nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Carnikavas novada domes 18.04.2007. sēdes lēmumu (prot.nr.9, 19.§) “Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Carnikavas pagasta 16.02.2005, saistošajos noteikumos nr.2005/1. “Carnikavas pagasta teritorijas plānojums un apbūves noteikumi” tiek uzsākts teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas l.posms. Sabiedriskās apspriešanas l. posms tiek noteikts no 2007.gada 14.maija līdz l8. jūnijam.

Sabiedriskajā apspriešanā izvērtēšanai tiek nodots spēkā esošais Carnikavas pašvaldības teritorijas plānojums (apstiprināts 16.02.2005.), Carnikavas pašvaldības attīstības programma, Rīgas rajona teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija un spēkā esošie detālplānojumi. ar iepriekšminētiem dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, 26.kabinetā, Carnikavā un ar spēkā esošo Carnikavas pašvaldības teritorijas plānojumu Carnikavas novada elektroniskajā mājas lapā: www.carnikava.lv

Sabiedriskās apspriešanas 1.posma sanāksme notiks 2007,gada 13. jūnijā plkst. 18 tautas nama “Ozolaine” 2.stāva zālē, Jūras ielā l A, Carnikavā.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi jāiesniedz līdz 2007.gada 18. jūnijam Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā, Rīgas rajonā, LV-2163. Apmeklētāju pieņemšanu notiek pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 8 līdz 12; 13 līdz 18, ceturtdienās no plkst. 10 līdz 12 un no 13 līdz 18.

Iesniegumos lūdzam norādīt: fiziskām personām - iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, patstāvīgo adresi un kontakttālruņa numuru, juridiskajām personām - uzņēmumu nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontakttālruņa numuru. Carnikavas novada dome var neizskatīt priekšlikumus un ierosinājumus, kas nav iesniegti noteiktajā kārtība un termiņos. Atbildīgā persona par teritorijas plānojuma izstrādi Carnikavas novadu domes izpilddirektors Andris Spricis. Informācija pa tālr. 7993428. Carnikavas novada domes teritorijas plānotājs Z.Varts.


Paziņojums par detālplānojumu Rīgas rajonā, Salas pagastā

Tiek uzsākts zemesgabala Rīgas rajonā, Salas pagastā, “Taremas” (kadastra nr.80880050105) detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas II posms saskaņā ar Salas pagasta padomes 2007.gada 25.aprīļa lēmumu nr.4.

Teritoriālās plānošanas sabiedriskās apspriešanas II posms tiek noteikts no 2007.gada 21.maija līdz 2007.gada 4.jūnijam.

Ar projekta materiāliem var iepazīties firmā SIA “Ģeodēzija” un Salas pagasta padomes Būvvaldes telpās.

Atsauksmes un ierosinājumus iesniegt līdz 2007.gada 3.jūnijam (ieskaitot) rakstiskā veidā SIA “Ģeodēzija” Rīgā, Mūkusalas ielā 41b, katru dienu darba laikā no pulksten 9 līdz 17, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un atpakaļadresi.

Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties Salas pagasta padomes Būvvaldē (tālr. 7147156) vai SIA “Ģeodēzija” (tālr. 7496829; 28343137, Anna).


Paziņojums par detālplānojumu

No 2007. gada 21. maija līdz 21. jūnijam tiek izsludināta detālplānojumu sabiedriskā apspriešana Salas pagasta zemes gabalam:

“ZĪLĪTES”, kadastra nr.8088-005-0476, platība – 2,67 ha. Projektējamai teritorijai noteikts nekustamo īpašumu lietošanas mērķis - mazstāvu dzīvojamā teritorija.

Projekts tiks izstādīts Salas pagasta padomes telpās, Salas pagastā, “Kļavās”.


Paziņojums par termiņa pagarināšanu

Lāsma Rengarte, pers. kods 2812XX-XXXXX, paziņo: atsaucoties uz š.g. 23.janvāra sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Salaspils novadā “Cederos” un “Jauncederos”, sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš tiek pagarināts līdz š.g. 21.maijam, un sabiedriskās apspriešanas atkārtota sanāksme notiks 21.maijā pulksten 17 Salaspils novada domes telpās. Kontakttālrunis 29431440.


Paziņojums

Krišjāņu pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 10.maijā ir pieņemti Grozījumi Krišjāņu pagasta teritorijas plānojumā 2007.-2019. (saistošie noteikumi nr.5, sēdes prot. nr.6, 1.§). Teritorijas plānojums interesentiem ir pieejams Krišjāņu pagasta padomē (adrese: Jaunatnes iela 3, Krišjāņi, Balvu raj.).

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!