Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.04.2005., Nr. 65 https://www.vestnesis.lv/ta/id/106720

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

26.04.2005., Nr. 65

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

Akciju sabiedrība “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”, reģ.nr.40003030454, Rīga, Klijānu iela 2, LV–1013

A/s “RAR” gada pārskata publicēts saīsinātā variantā. Ar gada pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.

Bilance 31.12.2004. LVL

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi 1 409 334
Krājumi 1 147 028
Debitori 1 368 582
Naudas līdzekļi 411 307
Bilance 4 336 251
Pasīvs
Pamatkapitāls 3 265 368
Pārējās rezerves 165 625
Pārskata gada nesadalītā peļņa 250 195
Ilgtermiņa kreditori 300 037
Īstermiņa kreditori 355 026
Bilance 4 336 251

Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2004.gadu LVL

Neto apgrozījums 5 791 180
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 4 581 922
Pārdošanas izmaksas 509 867
Administrācijas izmaksas 279 096
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 258 929
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 403 689
Pārējie nodokļi 25 340
Peļņa (+) vai zaudējumi (–) 250 195

Valdes priekšsēdētājs A.Auziņš

A/S “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA”
AKCIONĀRIEM

REVIDENTU ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2004.gada finanšu pārskatu revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2004.gada 31.decembra bilanci, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem pārskatiem ir atbildīga a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Tika konstatēts, ka a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” debitoru parādu sastāvā 2004.gada 31.decembrī ir iekļauta SIA “Multipakas l”, kura pārtraukusi darbību un kurai nav mantas, uz ko var vērst piedziņu, parāds – Ls 2000, un uzņēmums “Adventurer Service”, parāds – Ls 7000, kurus a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” nevar saņemt jau vairākus gadus. Šiem parādiem nav izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, kā to prasa likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 37.pants.
Mūsuprāt, a/s “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” revidētie pārskati par finanšu gadu, kas beidzās 2004.gada 31.decembrī, izņemot minēto atkāpi, kura kopumā samazina pārskata gada aktīvus, nesadalīto pelņu un pašu kapitālu par 9 tūkstošiem latu (Ls), sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā un atbilst Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām. Uzņēmuma vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatu datiem.

Personas kods 2501XX-XXXXX
SIA “SARGUNS” valdes priekšsēdētājs,
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence nr.18,
Atbildīgais zvērinātais revidents
(sertifikāts nr.38),
profesors, ekonomikas habilitētais doktors
Ēvalds Figurnovs

Rīgā 2005.gada 21.martā

AS Hansabanka
Konsolidētie peļņas un zaudējumu aprēķini par 2004. un 2003. gadu

(tūkst. LVL)

Grupa
2004

Banka
2004

Grupa
2003

Banka
2003

Procentu ienākumi

58 017

50 916

43 000

36 289

Procentu izdevumi

(18 550)

(18 588)

(14 233)

(14 238)

Tīrie procentu ienākumi

39 467

32 328

28 767

22 051

Komisijas naudas ienākumi

25 014

22 503

18 757

16 822

Komisijas naudas izdevumi

(3 850)

(3 757)

(3 274)

(3 155)

Tīrie komisijas naudas ienākumi

21 164

18 746

15 483

13 667

Tīrā finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

10 168

10 054

6 870

6 865

Citi parastie ienākumi

2 803

2 241

1 779

1 073

Tīrie pamatdarbības ienākumi kopā

73 602

63 369

52 899

43 656

Administratīvie izdevumi

(28 838)

(24 963)

(22 255)

(19 384)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
amortizācija/ nolietojums

(3 958)

(3 785)

(4 820)

(4 725)

Citi parastie izdevumi

(1 937)

(1 444)

(2 545)

(1 876)

Pamatdarbības izdevumi kopā

(34 733)

(30 192)

(29 620)

(25 985)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(8 510)

(6 913)

(8 317)

(4 665)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

3 482

2 561

2 200

1 826

Līdzdalības saistīto un radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā peļņa atbilstoši pašu kapitāla metodei

10

4 539

14

1 579

Parastās darbības peļņa pirms uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķināšanas

33 851

33 364

17 176

16 411

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(4 532)

(3 471)

(2 763)

(1 769)

Pārskata gada peļņa

29 319

29 893

14 413

14 642

A321.PNG (14305 bytes)

AS Hansabanka
Konsolidētās bilances 2004. un 2003. gada 31. decembrī

(tūkst. LVL)

Grupa
2004

Banka
2004

Grupa
2003

Banka
2003

Aktīvi

Kase

28 920

28 919

30 594

30 594

Prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku

44 778

44 778

24 855

24 855

Centrālā bankā refinansējamie vērtspapīri

44 829

44 829

25 541

25 541

Prasības pret kredītiestādēm

43 831

43 830

76 389

76 288

Prasības uz pieprasījumu

20 925

20 925

57 445

57 445

Pārējās prasības

22 906

22 905

18 944

18 843

Aizdevumi klientiem, neto

940 834

957 052

622 371

632 487

Aizdevumi klientiem

953 223

969 404

630 161

640 277

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(12 389)

(12 352)

(7 790)

(7 790)

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri
ar fiksētu ienākumu

134 138

134 138

115 320

115 320

Valsts parāda vērtspapīri

9 217

9 217

3 600

3 600

Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

124 921

124 921

111 720

111 720

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

173

3

274

274

Atvasinātie līgumi

2 066

2 065

3 775

3 777

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā

16

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

10 772

200

10 347

Nemateriālie aktīvi

346

344

795

793

Pamatlīdzekļi

31 196

10 783

22 391

12 658

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

8 830

4 032

11 669

2 988

Pārējie aktīvi

10 016

2 709

16 766

5 929

Kopā aktīvi

1 289 957

1 284 254

950 956

941 851

Pasīvi

Saistības pret centrālo banku un valdību

20 835

20 835

Saistības pret kredītiestādēm

309 511

309 511

169 388

169 388

Saistības uz pieprasījumu

12 516

12 516

33 958

33 958

Termiņsaistības

296 995

296 995

135 430

135 430

Klientu noguldījumi

785 584

791 483

592 842

593 303

Pieprasījuma noguldījumi

551 153

556 712

397 907

398 218

Termiņnoguldījumi

234 431

234 771

194 935

195 085

Emitētie parāda vērtspapīri

14 770

14 770

14 855

14 855

Atvasinātie līgumi

7 511

7 518

10 724

10 730

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

8 250

7 755

4 998

4 644

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

3 586

3 069

3 295

3 248

Atliktā ienākuma nodokļa saistības

952

492

373

373

Citi uzkrājumi saistībām un maksājumiem

2 634

2 577

2 922

2 875

Pārējās saistības

36 726

25 308

47 783

38 387

Pakārtotās saistības

8 436

8 436

6 882

6 882

Kopā saistības

1 174 374

1 167 850

871 602

862 272

Mazākuma intereses

6

Apmaksātais pamatkapitāls

82 043

82 043

46 043

46 043

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

337

135

259

135

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

3 884

4 333

18 633

18 759

Pārskata gada peļņa

29 319

29 893

14 413

14 642

Kapitāls un rezerves kopā

115 583

116 404

79 348

79 579

Kopā pasīvi

1 289 957

1 284 254

950 956

941 851

Ārpusbilances posteņi

Ārpusbilances iespējamās saistības

32 920

32 957

31 154

31 388

Ārpusbilances saistības pret klientiem

188 578

168 727

122 971

112 265

A321.PNG (14305 bytes)

REVIDENTU ZIŅOJUMS
AS “Hansabanka” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Hansabanka” (turpmāk teksta – Banka) un AS “Hansabanka” un tas meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) 2004. un 2003. gada finanšu pārskatu revīziju. 2005. gada 14. februārī mēs sniedzām ziņojumu bez iebildumiem par šiem finanšu pārskatiem, no kuriem tika sagatavoti klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati. Par klāt pievienotajiem saīsinātajiem Grupas un Bankas finanšu pārskatiem ir atbildīga Grupas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem saīsinātajiem Grupas un Bankas finanšu pārskatiem, kas balstīti uz pilnajiem Grupas un Bankas finanšu pārskatiem.
Pēc mūsu domām, informācija, kas sniegta klāt pievienotajos saīsinātajos 2004. un 2003. gada finanšu pārskatos, visos būtiskajos aspektos ir patiesi atspoguļota atbilstoši pilnajiem Grupas un Bankas finanšu pārskatiem, pamatojoties uz kuriem tā tika sagatavota.
Lai labāk saprastu Grupas un Bankas finanšu stāvokli un to darbības rezultātus minētajā periodā, saīsinātie finanšu pārskati lasāmi kopā ar finanšu pārskatiem par gadiem, kas noslēdzās 2004. un 2003. gada 31. decembrī.

Deloitte & Touche Audits SIA Licences nr. 43

A322.PNG (10002 bytes)

 

NORD.PNG (253715 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!