• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 8/2022 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.03.2022., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes lēmums

Par detālplānojuma "Saltupes iela 20" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

04.03.2022., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8/2022

Pieņemts: 23.02.2022.

OP numurs: 2022/45.21

2022/45.21
RĪKI

Mārupes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2022

Mārupē 2022. gada 23. februārī

Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 16 (sēdes prot. Nr. 2)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmo daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 91. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030317), teritorijā, saistošās daļas:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums);

1.2. Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Grafiskā daļa pieejama Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23024 (2. pielikums)

Ģeoportālā pieejamā lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Mārupes novads pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2022

Mārupes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
marupe@marupe.lv http://www.marupe.lv

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 ("Grundmaņi"), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas kartē "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Funkcionālās zonas lokālplānojuma teritorijā noteiktas saskaņā ar saistošo noteikumu grafiskās daļas karti "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums".

3. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Mārupes novada teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

4. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Zeltiņu ielas, Lambertu ielas un plānotās ielas lokālplānojuma teritorijā.

5. Plānotās ielas kategorija – E, sarkano līniju minimālais platums – 12 m, brauktuves platums – 5,5 m, segums – asfalts vai bruģis, lietus ūdens novades risinājums – drenāža.

6. Līdz plānotās ielas turpinājuma izbūvei, nepieciešamības gadījumā plānoto ielu lokālplānojuma teritorijā noslēdz ar pagaidu apgriešanās laukumu (minimālais platums – 12x12 m).

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

7. Ūdensapgādes nodrošināšanai izbūvē pieslēgumus ūdensvadam Lambertu ielā un Zeltiņu ielā un plānotās ielas sarkanajās līnijās izbūvē ūdensvadu, nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no plānotajām dzīvojamās apbūves zemes vienībām.

8. Izbūvē pieslēgumu sadzīves kanalizācijas tīklam Lambertu un Zeltiņu ielās un kanalizācijas vadu plānotās ielas sarkanajās līnijās līdz katrai no plānotajām savrupmāju apbūves zemes vienībām.

9. Plānotās ielas sarkanajās līnijās izbūvē nepieciešamās elektroapgādes inženierbūves līdz patērētājiem un ielas apgaismojumu.

10. Dzīvojamo ēku siltumapgādi nodrošina individuāli, paredzot konkrētus risinājumus būvniecības dokumentācijā.

11. Plānotās ielas būvniecības dokumentācijā paredz vietu zem ietves perspektīvā iespējamam elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas trases izvietojumam ar iespēju pieslēgties inženiertīklam. Paredz vietas kabeļu kanalizācijas pievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas līdz katrai plānotajai dzīvojamās apbūves zemes vienībai.

12. Plānotās ielas būvniecības dokumentācijā paredz vietu perspektīvā iespējamam gāzes vada trases izvietojumam ar iespēju pieslēgties inženiertīklam. Paredz vietas gāzes vada pievadiem no projektējamā gāzesvada līdz katrai plānotajai dzīvojamās apbūves zemes vienībai.

13. Plānotās ielas un Lambertu ielas sarkanajās līnijās izbūvē lietus ūdens drenāžu līdz Zeltiņu ielai. No drenāžas lietus ūdeņus novada grāvī otrpus Zeltiņu ielai. Zeltiņu ielu šķērso ar caurduri vai atklātā veidā, ņemot vērā izbūves brīdī esošos inženiertīklus Zeltiņu ielā un normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus starp tiem. Izlaides vietu grāvī nosaka būvniecības dokumentācijā.

3.3. Prasības apbūvei

Nenosaka

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.1.1. Pamatinformācija

14. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

15. Savrupmāju apbūve (11001).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

16. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): apbūve ar kopējo platību līdz 500 m2: veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot ražošanas objektus, degvielas un gāzes uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.

17. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakses un veselības centri un tiem nepieciešamā infrastruktūra.

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas veids Minimālā jaunizv. zemes gabala platība Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves intensitāte (%) Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
18.   1200 m2 40     līdz 3 50

4.1.1.5. Citi noteikumi

19. Zemes vienības minimālā fronte – 20 m.

20. Minimālā būvlaide – 6 m. 

21. Zemes vienību atļauts nožogot:

21.1. pa zemes vienības robežu;

21.2. pa sarkano līniju.

22. Pirms teritorijas papildizmantošanas veidu īstenošanas veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

4.7.1.1. Pamatinformācija

23. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

24. Lokālplānojumu realizē šādā kārtībā:

24.1. zemes ierīcības projekta izstrāde un apstiprināšana, zemes vienību izdalīšana, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršana un īpašumu nostiprināšana zemesgrāmatā;

24.2. būvniecības dokumentācijas izstrāde plānotajai ielai un inženiertīkliem;

24.3. ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes inženierbūvju un citu, ja nepieciešams, inženiertīklu izbūve ielu sarkanajās līnijās;

24.4. plānotās ielas izbūve zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu;

24.5. pēc tiesiskas piekļuves nodrošināšanas, zemes vienību reģistrēšanas Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā un 24.4. apakšpunktā un 24.4. apakšpunktā minēto darbību izpildes, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīti akti par attiecīgo būvju pieņemšanu ekspluatācijā, izdod būvatļauju ēkas būvniecībai;

25. Esošās viensētas un jaunizveidotu zemes vienību ar piekļuvi no Zeltiņu vai Lambertu ielas atdalīšana un apbūve var tikt īstenota neatkarīgi no 24. punktā noteiktās kārtības.

26. Lokālplānojuma teritorijas daļas, kas iekļaujas plānotās ielas, Zeltiņu ielas un Lambertu ielas sarkanajās līnijās izdala kā atsevišķas zemes vienības.

27. Teritorijas apbūves laikā veic darbu veikšanā izmantoto pievedceļu uzturēšanu, nepasliktinot to tehnisko stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts ielu vai pievedceļu tehniskais stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem.

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!