• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2022. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 22/2022 "Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 16.08.2022., Nr. 157 https://www.vestnesis.lv/op/2022/157.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/22

Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā

Vēl šajā numurā

16.08.2022., Nr. 157

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 22/2022

Pieņemts: 11.08.2022.

OP numurs: 2022/157.9

2022/157.9
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2022

2022. gada 11. augustā

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Apstiprināti Salaspils novada domes sēdē
2022. gada 11. augustā (prot. Nr. 16, 13. §)
Salaspilī, Salaspils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu

1. Saistošie noteikumi "Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā" ir Salaspils novada Saistošo noteikumu Nr. 18/2013 "Salaspils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" grozījumi nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijā, Salaspils pagastā, Salaspils novadā:

interaktīvā grafiskā daļa, kas pieejama valsts informācijas sistēmas "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma" vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla hipersaitē ar unikālo identifikatoru: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24696, nosakot funkcionālā zonējuma maiņu un aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

2. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijā, nekustamā īpašuma "Zaķupļava", Salaspils pagastā, Salaspils novadā, robežās, spēku zaudē Salaspils novada Saistošie noteikumi Nr. 18/2013 "Salaspils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Apstiprināti
Salaspils novada domes sēdē
2022. gada 11. augustā
(prot. Nr. 16, 13. §)

Salaspils novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000024008
Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
dome@salaspils.lv http://www.salaspils.lv

Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Zaķupļava" teritorijas daļā, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk ‒ Apbūves noteikumi) darbības robeža ir Salaspils novada, Salaspils pagasta nekustamais īpašums "Zaķupļava" ar kadastra numur 8031 001 0012, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0012 (turpmāk ‒ lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošā Salaspils novada teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl saistošie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3. Piekļūšana lokālplānojuma teritorijai organizējama no Granīta ielas (V35) caur nekustamo īpašumu "Granīta iela - Zaķupļava".

4. Ēkām un būvēm lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši būvnormatīviem, paredz piekļuvi ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

5. Pirms ēku un būvju nodošanas ekspluatācijā jānodrošina ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, teritorijas ekspluatācijai nepieciešamās inženierkomunikācijas un pievedceļš.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

6. Atļauta lokālā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidošana.

7. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 330kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu.

8. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 330kV elektrolīnijas aizsargjoslā, saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" tehniskos noteikumus būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

9. Sagatavojot ceļu projektus, novērtēt nepieciešamību veikt 330kV elektrolīnijas pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva "Inženiertīklu izvietojums". Pārbūves nepieciešamības gadījumā noslēgt vienošanos ar AS "Augstsprieguma tīkls" un saņemt projektēšanas uzdevumu. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīnijas iespējamo pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs.

3.3. Prasības apbūvei

Nenosaka

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L4)

4.11.1.1. Pamatinformācija

10. Lauksaimniecības teritorija (L4) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

11. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai vairākas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

12. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): Lauksaimnieciskās ražošanas un ar to saistīto uzņēmumu apbūve un infrastruktūra, ietverot, pagrabus, noliktavas, saldētavas, siltumnīcu kompleksus.

13. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Augkopība, dārzeņkopība (ietverot dārzniecības un siltumnīcu kompleksus ar būvēm to darbības nodrošināšanai), dārzkopība (tai skaitā sakņu un augļu dārzi bez apbūves), dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie saimniekošanas veidi (sēņu audzēšana, akvakultūru audzēšana, enerģētisko kultūru audzēšana, lauku tūrisms un viensētas lauku teritorijā).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

14. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, kas saistīti ar lauksaimniecisko izmantošanu.

15. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža ilgtspējīga apsaimniekošana.

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

16.

 

2 ha

5

1

līdz 12

1

1

1. Nenosaka.

4.11.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.1.1. Buferzona starp īpaši aizsargājamo biotopu un lauksaimniecības teritoriju (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

17. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem "Buferzona starp īpaši aizsargājamo biotopu un lauksaimniecības teritoriju" (TIN1) mērķis ir saglabāt un ierobežot ietekmi uz Eiropas Savienības prioritāri aizsargājama biotopu "Veci vai dabiski boreāli meži".

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

18. Teritorijā saglabājams mežs.

19. Teritorijā nav atļautas darbībām, kas var ietekmēt ES aizsargājamo biotopu "Veci vai dabiski boreāli meži".

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

20. Lokālplānojuma īstenošanu veic nekustamā īpašuma īpašnieks, atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem.

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!