Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2021. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 21 "Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.01.2022., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/op/2022/6.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 31/2021

Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Vēl šajā numurā

10.01.2022., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 21

Pieņemts: 10.12.2021.

OP numurs: 2022/6.5

2022/6.5
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21

Jelgavā 2021. gada 10. decembrī (prot. Nr. 33, 48. §)

Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka daļējās maksas kā līdzfinansējuma par izglītības ieguvi Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – Līdzfinansējums), samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – Iestāde) izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu.

3. Līdzfinansējums veido daļu no Iestādes finansējuma un izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem – Iestādes attīstībai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, pedagogu  materiālai stimulēšanai.

II. Līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība

4. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmām katrai iestādei nosaka Jelgavas novada dome ar atsevišķu lēmumu.

5. Līdzfinansējuma apmēru katram izglītojamam, atbilstoši domes lēmumam un šo Noteikumu 8. un 9. punktam, apstiprina Iestādes direktors ar rīkojumu katram mācību gadam.

6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam. Līgumus ar Vecākiem par izglītojamo izglītošanu un Līdzfinansējuma apmēru slēdz Iestādes direktors (pielikums Nr. 1).

7. Līdzfinansējumu Vecāki maksā, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības grāmatvedības izdotu rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai Jelgavas novada pašvaldības kasē.

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

8. Iestādes direktors pieņem lēmumu par atvieglojumu piemērošanu Līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:

8.1. 100 % apmērā izglītojamajiem ar invaliditāti un izglītojamajiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

8.2. 100 % apmērā bāreņiem, bez Vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem bērniem.

8.3. 100 % apmērā izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm;

8.4. 50 % apmērā, ja Iestādi apmeklē divi bērni no vienas ģimenes;

8.5. 100 % apmērā vienam Iestādes darbinieka bērnam vienā izglītības programmā.

9. Papildus noteikumu 8. punktā noteiktajiem atvieglojumiem ar Iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz Iestādes pedagoģiskās padomes lēmumu, var atbrīvot no Līdzfinansējuma tos Vecākus, kuru bērnam ir augsti sasniegumi attiecīgajā mācību programmā (tikai 9 un 10 balles), kā arī par iegūtām godalgotajām vietām Valsts un Starptautiska līmeņa konkursos. 

10. Lai saņemtu Līdzfinansējuma atvieglojumu noteikumu 8. punktā noteiktajos gadījumos, Vecāki iesniedz Iestādei attiecīgu iesniegumu un norāda pamatojumu. Iesniegums tiek iesniegts par katru mācību gadu, vai arī ar laiku, kad iestājas kāds no noteikumu 8. punktā noteiktajiem gadījumiem. 

11. Atvieglojumi stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus;

12. Vecāku Līdzfinansējums tiek veikts 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

13. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta Līdzfinansējuma samaksa, Iestādes direktors nosūta izglītojamā Vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas parāds netiek samaksāts, Iestāde var lemt par izglītojamā atskaitīšanu no Iestādes.

IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

14. Iestādes direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

15. Šo Noteikumu ievērošanu un Līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina Iestāžu direktori.

16. Noteikumi tiek piemēroti no 01.01.2022.

17. Saistībā ar neparedzētiem mācību procesa ierobežojumiem Līdzfinansējuma apmērs uz noteiktu laiku var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu domes lēmumu. 

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš

 

Pielikums Nr. 1
Jelgavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21
"Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Līgums Nr. 

Jelgavas novads, ______________ pagasts 01.09.202__.

Profesionālās ievirzes izglītības iestāde _____________________ skola (_______________________________________pag., Jelgavas novads, LV-3045, Reģ. Nr. ____________) direktores _____________________ personā, (turpmāk tekstā – Skola), no vienas puses un vecāka vai likumiskā pārstāvja,

vārds, uzvārds, personas kods

(turpmāk tekstā – Vecāki), no otras puses, 

noslēdz šo Līgumu par 

Vārds, Uzvārds p.k. 000000-000000

izglītošanu profesionālās ievirzes izglītības programmā ______________________

1. Skola apņemas

1.1. sniegt izglītojamam zināšanas saskaņā ar licencētas un akreditētas izglītības programmas mācību plānu;

1.2. nodrošināt apmācību pie kvalificētiem pedagogiem;

1.3. nodrošināt mācībām nepieciešamos apstākļus, telpu aprīkojumu;

1.4. garantēt drošus un veselībai nekaitīgus mācību apstākļus.

2. Vecāki apņemas

2.1. nodrošināt izglītojamā ierašanos uz stundām, pārbaudījumiem, pasākumiem;

2.2. sekot ierakstiem dienasgrāmatā un E-klasē;

2.3. stundu kavējumu gadījumā ziņot Skolai un iesniegt ārsta vai Vecāku zīmi par izglītojamā kavējumiem;

2.4. ievērot Skolas Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;

2.5. kompensēt materiālos zaudējumus, kas Skolai nodarīti izglītojamā vainojamas rīcības un/vai bezdarbības dēļ;

2.6. pārtraucot izglītošanos:

2.6.1. nodot Skolai visas izglītojamā rīcībā esošās un Skolai piederošās materiālās vērtības;

2.6.2. nokārtot visas finansiālās saistības, kas saistītas ar mūzikas instrumentu nomu un līdzfinansējuma maksu, ieskaitot mēnesi, kurā tiek pārtrauktas mācības, pretējā gadījumā parāda summa var tikt piedzīta likumā noteiktā kārtībā.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Vecāki apņemas pēc rēķina saņemšanas 10 darba dienu laikā iemaksāt Jelgavas novada pašvaldības kontā apstiprināto līdzfinansējuma maksu.

3.2. Līdzfinansējuma apmērs noteikts atbilstoši Jelgavas novada domes lēmumam "Par līdzfinansējuma apjomu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

3.3. Norēķini tiek veikti atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības izrakstītam rēķinam. Vecāki, parakstot šo līgumu, piekrīt, ka rēķini par līdzfinansējumu tiek nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi _________________ ______________________/Vecāku uzrādīts e-pasts/. Elektroniski sagatavotu rēķinu Puses uzskatīs par saņemtu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas maksātājam uz šī Līguma 3.3. punktā norādīto e-pasta adresi.

3.4. E-pasta adreses maiņas gadījumā Vecākiem ir pienākums rakstveidā informēt Skolas administrāciju par jauno e-pasta adresi. Gadījumā, ja Vecāki nav šajā punktā noteiktajā kārtībā informējuši par e-pasta adreses maiņu, visi rēķini tiek turpināti sūtīt uz šī Līguma 3.3. punktā norādīto e-pasta adresi un nosūtītie rēķini tiek uzskatīti par pienācīgā kārtā saņemtiem. 

3.5. Līdzfinansējuma maksājumu var veikt arī Jelgavas novada pašvaldības kasē skaidrā naudā. 

3.6. Maksājumā jānorāda, par kādu izglītojamo (vārds, uzvārds, izglītības programma, klase) un laika periodu tiek maksāts. 

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēja pusei.

4.2. Līgums stājas spēkā ____________.

4.3. Ja mācību gada laikā, sakarā ar uzrādītajām sekmēm, mainās izglītojamajam noteiktais Vecāku līdzfinansējuma apmērs, puses slēdz vienošanos par grozījumiem līgumā, noformējot to kā līguma pielikumu un tas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

4.4. Izglītojamā un Vecāku personas dati tiek apstrādāti un izmantoti līguma sastādīšanai, datu ievadei Valsts izglītības informācijas sistēmā, skolvadības sistēmā E-klase, rēķinu izrakstīšanai par līdzfinansējuma maksu un saziņai ar Vecākiem. Dati tiek uzglabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

4.5. Izglītošanās laikā tapušie izglītojamā radošie darbi var tikt izmantoti Skolas popularizēšanai Skolas un ārpusskolas pasākumos, var tikt publicēti mēdijos un Skolas oficiālajos sociālo tīklu kontos, nosūtīti konkursiem, uzglabāti Skolā vismaz vienu gadu pēc Skolas absolvēšanas.

4.6. Izglītojamais mācību procesā un Skolas pasākumos var tikt fotografēts un/vai filmēts. Iegūtie foto un/vai video materiāli var tikt publicēti mēdijos un/vai Skolas oficiālajos sociālo tīklu kontos Skolas popularizēšanai. Iebildumu gadījumā Vecāki informē Skolas vadību.

Direktore: Vecāki:
  Vārds, uzvārds
Maksājumu rekvizīti  
  Adrese:
   
  Tālrunis:
  E pasts:
  paraksts

 

Saistošo noteikumu Nr. 21 "Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Jelgavas novadu veido bijušo Jelgavas novada un Ozolnieku novada pagasti, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Jelgavas novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka:

1) kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa kā līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Jelgavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2) līdzfinansējuma atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību;

3) līdzfinansējuma samaksas kārtību un uzraudzību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības dibināto iestāžu budžetus.

3.2. Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu, to izpildi nodrošinās Jelgavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktori.

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!