Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Oficiālie paziņojumi

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Akciju sabiedrība (AS) paziņo par akcionāru sapulces sasaukšanu (AS, kurās ir uzrādītāja akcijas), par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu, par pamatkapitāla palielināšanu.
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

37.pants. Pārvaldnieka slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce
(1) Ieguldītāju pilnsapulci (turpmāk — pilnsapulce) sasauc pārvaldnieks pēc savas iniciatīvas vai ieguldītāju pieprasījuma.
(2) Pārvaldnieks sasauc pilnsapulci fonda darbības noteikumu, izņemot pirmo ieguldījumu daļu emisijas noteikumus, apstiprināšanai, kā arī tad, ja to rakstveidā pieprasījuši ieguldītāji, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no fonda vērtības. Ja pilnsapulces sasaukšanu pieprasa fonda ieguldītāji, pārvaldniekam tā jāsasauc mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
(3) Pieprasījumā norāda pilnsapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu iesniedz pārvaldniekam.
(4) Ja pārvaldnieks nesasauc pilnsapulci noteiktajā termiņā, fonda ieguldītāji iesniedz rakstveida pieprasījumu Komisijai, kura sasauc pilnsapulci mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Šādā gadījumā pilnsapulci sasauc neatkarīgi no ieguldītāju — rakstveida pieprasījuma iesniedzēju — pārstāvētās fonda vērtības.
(5) Paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu licencēts pārvaldnieks publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī informē par to Komisiju. Reģistrēts pārvaldnieks paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja pilnsapulci sasauc Komisija, paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē Komisija. Pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no fonda mantas.
(6) Pilnsapulcei ir tiesības pieņemt pārvaldniekam saistošus lēmumus par:
1) fonda darbības noteikumu apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajos;
2) pārvaldnieka maiņu;
3) fonda reorganizāciju;
4) fonda likvidāciju;
5) dividenžu izmaksu;
6) citiem jautājumiem, kurus ir noteikusi Komisija vai kuri ir paredzēti fonda darbības noteikumos.
(7) Pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no fonda vērtības.
(8) Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no pilnsapulcē pārstāvētās fonda vērtības.
(9) Pārvaldnieka pārstāvjiem, Komisijas pilnvarotajām personām un zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk — zvērināts revidents) ir tiesības piedalīties pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēja tiesībām.

38.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citam pārvaldniekam
(1) Fonda pārvaldes tiesības var nodot citam pārvaldniekam šādos gadījumos:
1) pārvaldnieks atsakās no fonda pārvaldes;
2) fonds izvēlas sev citu pārvaldnieku;
3) Komisija aizliedz ārējam pārvaldniekam pārvaldīt fondu.
(2) Pārvaldnieks drīkst nodot fonda pārvaldes tiesības citam pārvaldniekam tikai ar Komisijas atļauju.
(3) Lai saņemtu Komisijas atļauju fonda pārvaldes tiesību nodošanai, pārvaldnieks iesniedz Komisijai motivētu iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:
1) fonda pārvaldes tiesību nodošanas līgumu;
2) fonda darbības noteikumu un fonda dibināšanas dokumenta, kā arī turētājbankas līguma grozījumus, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar pārvaldnieka maiņu.
(4) Komisija mēneša laikā pēc visu šajā pantā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
1) fonda pārvaldes tiesību nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses;
2) fonda pārvaldes tiesību nodošanai iesniegtie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši šā likuma prasībām;
3) pārvaldnieks, kuram tiek nodotas fonda pārvaldes tiesības, atbilst šajā likumā pārvaldniekam izvirzītajām prasībām.
(5) Licencēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, pēc Komisijas lēmuma saņemšanas fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Reģistrēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Paziņojumā norāda jaunā pārvaldnieka firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu.
(6) Līgums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc šā panta piektajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi fonda darbības noteikumos, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes tiesību nodošanu.
(7) Līdzko līgums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu stājas spēkā, visas ar fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajam pārvaldniekam.
(8) Ja ārējais pārvaldnieks nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībām, tas nekavējoties informē Komisiju un fonda uzraudzības institūciju. Komisija pieprasa, lai pārvaldnieks veic visus nepieciešamos pasākumus šā likuma prasībām atbilstošas fonda pārvaldes nodrošināšanai.
(9) Ja, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, ārējais pārvaldnieks tomēr nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībām, Komisija pieprasa, lai pārvaldnieks izbeidz fonda pārvaldi un ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā un dalībvalstīs. Komisija nekavējoties informē ārējā pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju par aizliegumu ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldi un ieguldījumu daļu izplatīšanu.
(10) Ja Komisija aizliedz ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldi, pārvaldnieks mēneša laikā nodrošina fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam.

Finanšu instrumentu tirgus likums

73.pants. Informācijas atklāšana par akciju atpirkšanas piedāvājumu
(1) Persona, kas pieņēmusi lēmumu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, vai persona, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, pēc lēmuma pieņemšanas vai attiecīgo apstākļu iestāšanās nekavējoties informē par to mērķa sabiedrības valdi.
(2) Piedāvātājs ir tiesīgs izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu tikai pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par atļauju izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu.
(3) Piedāvātājs pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, nekavējoties rakstveidā informē mērķa sabiedrību par piedāvājuma noteikumiem un nodrošina tās valdei iespēju iepazīties ar piedāvājuma prospektu, kā arī iesniedz informāciju par piedāvājumu centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, centrālā vērtspapīru depozitārija noteiktajā apjomā un kārtībā.
(4) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju izteikt akciju atpirkšanas piedāvājumu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu:
1) šā likuma 71.panta 1., 2., 5. un 7.punktā minēto informāciju;
2) vietu un laiku, kur un kad iespējams iepazīties ar akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu;
3) ievērojot prospektā norādītos piedāvājuma un maksājuma termiņus, — datumus, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini.
(5) Piedāvātājs, kurš izsaka brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar šā likuma 67.panta otrās daļas noteikumiem, publikācijā norāda arī minimālo vai maksimālo akciju skaitu, ko tas plāno atpirkt.
(6) Piedāvātājs, kurš atbilstoši šā likuma 67.panta piektās daļas noteikumiem neatpirks akcijas, ja mērķa sabiedrības akcionāri nepieņems piedāvājumu vismaz minimālajā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā noteiktajā apjomā, to nepārprotami norāda publikācijā.

75.pants. Akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumu grozīšanas kārtība
(1) Ja līdz akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām ir vismaz 10 darbdienas, piedāvātājam ir tiesības grozīt šādus akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumus:
1) pagarināt piedāvājuma termiņu, nepārsniedzot šā likuma 69.panta trešajā daļā noteiktos termiņa ierobežojumus;
2) paaugstināt vienas atpērkamās akcijas cenu;
3) grozīt citus noteikumus, ja nepasliktinās pārējo mērķa sabiedrības akcionāru stāvoklis un ja nerodas apstākļi, kas nostāda mazāk izdevīgā stāvoklī tos mērķa sabiedrības akcionārus, kuri jau pieņēmuši piedāvājumu.
(2) Ja piedāvātājs nolemj grozīt akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumus, tas sagatavo akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumus un iesniedz tos Komisijai tādā pašā kārtībā kā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu.
(3) Komisija triju darbdienu laikā pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu grozīt piedāvājuma noteikumus un par to nekavējoties informē piedāvātāju.
(4) Par atļauju grozīt akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumus Komisija nekavējoties informē arī attiecīgo regulētā tirgus organizētāju un centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, un elektroniskā veidā nosūta tiem akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumu tekstu. Centrālais vērtspapīru depozitārijs akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumu tekstu elektroniskā veidā nosūta visiem centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem, kuru kontos centrālajā vērtspapīru depozitārijā ir iegrāmatotas attiecīgās akcijas.
(5) Regulētā tirgus organizētājs grozījumus, kas izdarīti akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā, nekavējoties ievieto savā mājas lapā internetā.
(6) Piedāvātājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju grozīt piedāvājuma noteikumus, informāciju par piedāvājuma noteikumu grozīšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

77.pants. Mērķa sabiedrības pienākumi
(1) Mērķa sabiedrības valde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad publicēts sludinājums par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, sagatavo atzinumu, kurā pauž savu viedokli par piedāvājumu un tā pamatojumu, par piedāvājuma īstenošanas ietekmi uz mērķa sabiedrības interesēm (īpaši — uz nodarbinātību), kā arī par piedāvātāja stratēģiskajiem plāniem attiecībā uz mērķa sabiedrību un šo plānu iespējamo netiešo ietekmi uz nodarbinātību un komercsabiedrības atrašanās vietas maiņu.
(2) Mērķa sabiedrības valde savu viedokli pauž, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, ar kuru palīdzību tiek informēts iespējami plašāks to personu loks, kuru intereses skar piedāvājums.
(3) Mērķa sabiedrības valde informē par savu viedokli regulētā tirgus organizētāju, kurš nekavējoties šo informāciju ievieto savā mājas lapā internetā vai dara to publiski pieejamu citā regulētā tirgus organizētāja noteiktajā veidā.
(4) Mērķa sabiedrības valde par savu viedokli informē mērķa sabiedrības darbiniekus vai viņu pārstāvjus. Ja mērķa sabiedrības darbinieku pārstāvji līdz valdes viedokļa publicēšanai ir iesnieguši valdei atsevišķu atzinumu par piedāvājuma ietekmi uz nodarbinātību, šo atzinumu pievieno valdes atzinumam.
(5) Mērķa sabiedrības valde un padome no brīža, kad piedāvātājs ir informējis valdi un padomi par savu nodomu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, līdz piedāvājuma termiņa beigām pirms tādu pasākumu veikšanas, kuri var izjaukt atpirkšanas piedāvājuma sekmīgu norisi, iegūst akcionāru sapulces atļauju šādām darbībām. Minētā atļauja nav nepieciešama, ja tiek meklēti alternatīvi akciju atpirkšanas piedāvājumi.
(6) Ja šā panta piektajā daļā noteiktie lēmumi ir pieņemti pirms tam, kad mērķa sabiedrības valde vai padome ir uzzinājusi par brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu, un piedāvājums vēl nav daļēji vai pilnīgi īstenots, akcionāru sapulces piekrišana ir nepieciešama jebkuram lēmumam, kurš nav daļa no mērķa sabiedrības parastās saimnieciskās darbības un kura īstenošana var izjaukt akciju atpirkšanas piedāvājumu.
(7) Ja akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts šā likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktā paredzētajā gadījumā, mērķa sabiedrībai ir pienākums ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniegt regulētā tirgus organizētājam iesniegumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
(8) Regulētā tirgus organizētājs pēc šā panta septītajā daļā minētā iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam nav radušās tiesības veikt galīgo akciju atpirkšanu. Ja regulētā tirgus organizētājs šā panta septītajā daļā minētajā termiņā nesaņem iesniegumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Komisija 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja vien 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam nav radušās tiesības veikt galīgo akciju atpirkšanu.
(9) Ja 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā panta astotajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam ir radušās tiesības veikt galīgo akciju atpirkšanu, regulētā tirgus organizētājs 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus pēc šim likumam atbilstoša akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēguma. Par šajā daļā minētā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas noslēgumu uzskatāma diena, kad šā likuma 79.panta trešajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(10) Ja 10 darba dienu laikā no dienas, kad šā panta astotajā daļā minētais sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", piedāvātājam ir radušās tiesības veikt galīgo akciju atpirkšanu, bet piedāvātājs likumā paredzētajā termiņā savas tiesības, kas izriet no šā likuma 81.panta noteikumiem, neizmanto, Komisija ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no piedāvātāja tiesību izmantošanas termiņa beigām pieņem lēmumu par mērķa sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

79.pants. Ziņošana par akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem
(1) Piedāvātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc piedāvājuma termiņa beigām iesniedz Komisijai, attiecīgajam regulētā tirgus organizētājam un mērķa sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem, kurā norāda:
1) šā likuma 71.panta 1. un 2.punktā minēto informāciju;
2) pārdošanai piedāvāto akciju skaitu;
3) akciju skaitu, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs piedāvātāja rīcībā.
(2) Ja mērķa sabiedrības akcionāri pieņēmuši brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par tādu akciju skaitu, kas pārsniedz piedāvājuma prospektā norādīto maksimālo akciju daudzumu, ko piedāvātājs plāno atpirkt, vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minēto informāciju piedāvātājs norāda arī proporcionālās sadales koeficientu.
(3) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu par piedāvājuma rezultātiem, kurā ietverta šā panta pirmajā daļā minētā informācija.
(4) Ziņojumu Komisijai un regulētā tirgus organizētājam piedāvātājs iesniedz arī elektroniskā veidā. Regulētā tirgus organizētājs un Komisija ziņojumu nekavējoties ievieto savā mājaslapā internetā.

82. pants. Galīgās akciju atpirkšanas dokumentu izskatīšana
(1) Ja piedāvātājs nolemj veikt galīgo akciju atpirkšanu, tas sagatavo galīgās akciju atpirkšanas prospektu un iesniedz to Komisijai vienlaikus ar iesniegumu un šā likuma 70. panta otrās daļas 2., 3. un 4. punktā minētajiem dokumentiem.
(2) Ja persona, kas veic galīgo akciju atpirkšanu, daļu līdzdalības ieguvusi netiešā veidā, tā vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā norādītajiem dokumentiem iesniedz Komisijai arī līgumus, pilnvaras un citus dokumentus, kas apliecina tās tiesības uz netiešo līdzdalību.
(3) Galīgās akciju atpirkšanas prospektā ietver vismaz šā likuma 71. panta 1., 2., 4., 5. un 6. punktā minēto informāciju, kā arī informāciju par kārtību, kādā tiks noteikts ieraksta datums.
(4) Komisija 10 darbdienu laikā pēc visu šajā pantā minēto atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu un galīgās akciju atpirkšanas prospektu un pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu veikt galīgo akciju atpirkšanu. Komisija nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē piedāvātāju par pieņemto lēmumu.
(5) Par atļauju veikt galīgo akciju atpirkšanu Komisija nekavējoties informē attiecīgo regulētā tirgus organizētāju un elektroniskā veidā nosūta tam galīgās akciju atpirkšanas prospektu. Regulētā tirgus organizētājs galīgās akciju atpirkšanas prospektu nekavējoties ievieto savā mājaslapā internetā.
(6) Komisija nekavējoties elektroniskā veidā nosūta centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, lēmumu par atļauju veikt galīgo akciju atpirkšanu un galīgās akciju atpirkšanas prospektu. Centrālais vērtspapīru depozitārijs galīgās akciju atpirkšanas prospektu elektroniskā veidā nosūta visiem centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem, kuru kontos centrālajā vērtspapīru depozitārijā ir iegrāmatotas attiecīgās akcijas.
(7) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju veikt galīgo akciju atpirkšanu, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un iesniedz centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, šādu informāciju par galīgo akciju atpirkšanu:
1) šā likuma 71. panta 1., 2. un 5. punktā minēto informāciju;
2) prospektā norādīto informāciju par ieraksta un maksājuma datuma noteikšanu, kā arī ieraksta un maksājuma datumus;
3) vietu un laiku, kur un kad iespējams iepazīties ar galīgās akciju atpirkšanas prospektu vai to saņemt.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes nolikums

4.1 Likuma "Par Latvijas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 12. panta piektās daļas 2. punktā un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs (turpmāk – biedrības (nodibinājumi)), pārstāvjus padomē deleģē šādā kārtībā:
4.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru trešo gadu līdz 10.janvārim, ievietojot uzaicinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē un publicējot uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicina biedrības (nodibinājumus) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (tas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē;
4.12. lai deleģētu pārstāvi dalībai padomē, biedrība (nodibinājums) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, norādot pārstāvja kontaktinformāciju (pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Iesniegumam pievieno:
4.12.1. tā biedrības (nodibinājuma) valdes (sapulces) sēdes protokola (protokollēmuma) apstiprinātu izrakstu, ar kuru deleģēts pārstāvis;
4.12.2. biedrības (nodibinājuma) statūtu apliecinātu kopiju;
4.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē attiecīgās biedrības (nodibinājuma) atbilstību likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 8. panta pirmajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 4.4 daļas 1. punktā minētajām darbības nozarēm. Ja biedrība (nodibinājums) atbilst minētajām darbības nozarēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto attiecīgās biedrības (nodibinājuma) iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, ja neatbilst, – ministrija nosūta attiecīgajai biedrībai (nodibinājumam) argumentētu atteikumu pieņemt šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu;
4.14. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi vienu vai nav saņēmusi nevienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atkārtoti uzaicina biedrības (nodibinājumus) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē, līdz ir saņemti vismaz divi iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc pirmā uzaicinājuma ir saņēmusi vienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, to izskata kopā ar iesniegumiem par pārstāvja deleģēšanu, kas iesniegti pēc atkārtotā uzaicinājuma;
4.15. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi divus iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu no biedrībām (nodibinājumiem), kas atbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām, šos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā. Ja viena vai abas biedrības (nodibinājumi), kas deleģējuši šos pārstāvjus, neatbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām vai viens vai abi deleģētie pārstāvji atsakās no dalības padomē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 4.14.apakšpunktu;
4.16. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi trīs vai vairāk iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu, tā izvērtē attiecīgo biedrību (nodibinājumu) atbilstību šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja šo noteikumu 4.13.apakš­punktā minētajām prasībām atbilst trīs vai vairāk nekā trīs iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.11.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītā termiņa beigām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē balsošanu par biedrību (nodibinājumu) deleģētajiem pārstāvjiem (turpmāk – balsošana). Par balsošanas vietu un laiku rakstiski un elektroniski paziņo biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido balsošanas komisiju (turpmāk – komisija) triju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonu sastāvā;
4.17. balsošana notiek šādā kārtībā:
4.17.1. komisija sagatavo balsošanas biļetenus. Biļetenos iekļauj deleģēto pārstāvju vārdus un uzvārdus, kā arī šos pārstāvjus deleģējušo biedrību (nodibinājumu) nosaukumus;
4.17.2. balsošana ir atklāta, un to vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkots pārstāvis. Balsošanā ar balsstiesībām piedalās pa vienam pilnvarotam pārstāvim no biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā atzīmē divus deleģētos pārstāvjus, kuru dalību padomē atbalsta (izņemot viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi). Ja pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā ir atzīmējis viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi vai tikai vienu vai vairāk par diviem deleģētajiem pārstāvjiem vai nav atzīmējis nevienu pārstāvi, balsošanas biļetenu uzskata par nederīgu;
4.17.3. komisija saskaita balsis un saskaņā ar balsojuma rezultātiem deleģētos pārstāvjus sarindo dilstošā secībā. Iekļaušanai padomē tiek izvirzīti divi deleģētie pārstāvji, kuri saņēmuši visvairāk balsu;
4.17.4. ja vairāk nekā divi deleģētie pārstāvji ieguvuši vienādu iekļaušanai padomē nepieciešamo balsu skaitu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē atkārtotu balsošanu šo noteikumu 4.17.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Balsošanas biļetenā iekļauj informāciju tikai par šiem deleģētajiem pārstāvjiem. Balsošanu atkārto, līdz lielākais balsu skaits ir tikai diviem deleģētajiem pārstāvjiem;
4.17.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo balsojuma rezultātu protokolu un divu darbdienu laikā ievieto balsojuma rezultātus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē. Saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītos biedrību (nodibinājumu) deleģētos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 12.panta astotajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā;
4.18. ja saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītais deleģētais pārstāvis atsakās no dalības padomē, viņa vietā apstiprina deleģēto pārstāvi, kas saņēmis nākamo lielāko balsu skaitu;
4.19. katrā nākamajā gadā rotācijas kārtībā padomes sastāvā iekļauj divus deleģētos pārstāvjus, kuri pēdējā notikušajā balsošanā ieguvuši nākamo lielāko balsu skaitu aiz iepriekšējā gadā padomes sastāvā iekļautajiem deleģētajiem pārstāvjiem. Ja nav iespējams iekļaut nākamos divus pārstāvjus vai tādu nav, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas šo noteikumu 4.11.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

Komerclikums

154.pants. Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtība
(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Par vērtētāju nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.
(11) Kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.
(2) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 euro un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.
(21) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie dibinātāji vai dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.
(3) Mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.
(31) Ja pamatkapitālu novērtē šā panta 2.1 daļā noteiktajā kārtībā, pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtību nosaka pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms novērtējuma.
(32) Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.
(33) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas samazinātu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz brīdim, kad pieteikums par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu tiks iesniegts komercreģistra iestādei.
(34) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu šā panta 3.3 daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri dienā, kad tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz dienai, kad komercreģistra iestādei tiks iesniegts pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.
(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.
(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
(6) Par zaudējumiem, kas nodarīti ar nepareizu mantiskā ieguldījuma novērtējumu, atbild solidāri personas, kuras veikušas novērtēšanu.

328.pants. Slēguma finansu pārskats un mantas sadales plāns
(1) Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finansu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu.
(2) Likvidācijas slēguma finansu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu pārbauda revidents. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību revidenta pārbaude veicama, ja saskaņā ar statūtiem ir paredzēts, ka revidents pārbauda sabiedrības gada pārskatu, vai ja tā nolemj dalībnieku sapulce.
(3) Likvidators nosūta visiem dalībniekiem likvidācijas slēguma finansu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu. Paziņojums uzrādītāja akciju turētājiem publicējams oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur ir pieejama likvidācijas slēguma finansu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns.
(4) Ja likvidācijas slēguma finansu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna sastādīšanā ir pārkāpts likums, statūti vai dalībnieku sapulces lēmumi, tiesa, pamatojoties uz ieinteresētās personas prasību, var lemt par jaunas likvidācijas slēguma finansu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna sastādīšanu vai par papildu likvidācijas darbību veikšanu. Prasības celšanas termiņš ir divi mēneši no dienas, kad likvidācijas slēguma finansu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem, bet attiecībā uz uzrādītāja akciju turētājiem — divi mēneši no paziņojuma publicēšanas dienas.

354.1 pants. Paziņojums iegūstošās sabiedrības dalībniekiem par reorganizāciju
(1) Iegūstošās sabiedrības valde 15 dienu laikā no dienas, kad ziņas par reorganizācijas līguma projektu ir izsludinātas saskaņā ar šā likuma 338.panta piekto daļu, visiem dalībniekiem nosūta paziņojumu par valdes nodomu slēgt reorganizācijas līgumu un valdes lēmuma projektu par reorganizāciju.
(2) Ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, akcionāriem adresēto paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā.
(3) Paziņojumā dalībniekiem norāda:
1) sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses;
3) reorganizācijas veidu, norādot iegūstošo un pievienojamo sabiedrību;
4) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar reorganizācijas līguma projektu un visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatiem par pēdējiem trim pārskata gadiem;
5) termiņu, kurā iegūstošās sabiedrības dalībnieki var pieprasīt dalībnieku sapulces sasaukšanu lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai. Šāds termiņš nevar būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma nosūtīšanas dienas vai — uzrādītāja akciju gadījumā — no paziņojuma publicēšanas dienas.
(4) Ja reorganizācijas rezultātā iegūstošajai sabiedrībai ir jāpalielina pamatkapitāls, dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem, īpaši norādot statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!