Laidiens: 15.04.2024., Nr. 73

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2024/73.UT1

Latgales rajona tiesa aicina JĀNI BAKANU, dzim. 1983. gada 4. aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 29. maijā plkst. 9.30 Daugavpilī, 18. novembra ielā 37, 2. stāvā, 8D. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C12279422 Ludmilas Šovakas prasībā pret Jāni Bakanu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2024/73.UT2

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69261324 KASPARA ZUŠA pieteikumā par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Lūgts:

1) atzīt par spēkā neesošām tiesas noteiktajā termiņā nepieteiktās tiesības uz hipotēku EUR 25 000,00 apmērā, kas nostiprināta uz Kasparam Zutim, pers. kods 170674-12220, piederošo 1/2 (vienu pusi) domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8878 003 0190, adrese: "Dižkalni", Mērsraga pagasts, Talsu novads, reģistrēts Mērsraga pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 326, par labu Nairai Frijārei, pers. kods 121066-11589, pamatojoties uz 2021. gada 12. maija Maiņas līgumu Nr. ML-01/2021 un 2021. gada 12. maija Hipotēkas līgumu Nr.HL-2/2021;

2) dzēst Mērsraga pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 326 uz Kasparam Zutim, pers. kods 170674-12220, piederošo 1/2 (vienu pusi) domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8878 003 0190, adrese: "Dižkalni", Mērsraga pagasts, Talsu novads, nostiprināto hipotēku un aizlieguma atzīmi, kas reģistrēta par labu kreditoram Nairai Frijārei, pers. kods 121066-11589, pamatojoties uz 2021. gada 12. maija Maiņas līgumu Nr. ML-01/2021 un 2021. gada 12. maija Hipotēkas līgumu Nr. HL-2/2021 (nodalījuma II daļas 2. iedaļas ieraksti 3.1. un 3.2. un IV daļas 1-2. iedaļas ieraksti Nr. 1.1. un 1.2.).

Personām, kurām ir iebildumi par minētās hipotēkas un aizlieguma atzīmes dzēšanu, ir jāpiesaka savas tiesības un prasības Kurzemes rajona tiesā (Republikas ielā 14, Liepājā) sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar minēto nekustamo īpašumu, termiņā nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2024/73.UT3

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka 2024. gada 28. februārī Zemgales rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C73324624 prasītājas SIA "JK Namu pārvalde" prasībā vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu pret atbildētāju ZINTI BERĢI, dzim. 1990. gada 11. septembrī.

Lietu izskatīs Zemgales rajona tiesas tiesnese M.Griķe. Atbildētājam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei.

Civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un saīsināts spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 13. jūnijā pēc plkst. 15.00. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Tiesa vienkāršotās procedūras lietā sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Datums, kad spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu iesniedzams, izmantojot portālu www.elieta.lv, personīgi vai nosūtāms pa pastu Zemgales rajona tiesai (Jelgavā), Dambja iela 12, Jelgava, LV-3001. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts lūgums par sprieduma sastādīšanu nosūtāms uz e-pasta adresi zemgale@tiesas.lv. Nosūtot dokumentus, lūdzu atsaukties uz civillietas numuru.

Tiesa nosūta pusei saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2024/73.UT4

Rīgas pilsētas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C771668023 OU "AKTIVA FINANCE GROUP" vienkāršotās procedūras prasībā pret RALFU PUDĀNU par naudas piedziņu.

Paziņojam atbildētājam Ralfam Pudānam, dzim. 1962. gada 24. septembrī, kura pēdējā zināmā deklarētā adrese - Struktoru iela 5-23, Rīga, LV-1039, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese S. Cīrule.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus, iesniedzot tos Rīgas pilsētas tiesā Daugavgrīvas ielā 58, iekļaujot visu Civilprocesa likuma 250.23 pantā norādīto informāciju - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 21. maijā, kad spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Minētais datums uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Sprieduma sastādīšanas lūguma neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies spēkā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa izbeigšanās. Ja pēc sprieduma sastādīšanas lūguma tiesa sastāda spriedumu, tas stājas spēkā Civilprocesa likuma 203. pantā noteiktajā kārtībā (Civilprocesa likuma 250.27 pants).

Atbilstoši Civilprocesa likuma 19. pantam lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, ja tiesnesis:

1) šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā ir bijis lietas dalībnieks, liecinieks, eksperts, tulks vai tiesas sēdes sekretārs;

2) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no lietas dalībniekiem;

3) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no tiesnešiem, kas ir tās tiesas sastāvā, kura izskata lietu;

4) ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.


OP 2024/73.UT5

Rīgas pilsētas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C770796524 maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret ELIZABETI ĀDAMSONI par naudas piedziņu.

Paziņojam atbildētājai Elizabetei Ādamsonei, dzim. 1996. gada 15. novembrī, kuras pēdējā zināmā deklarētā adrese - Brīvības gatve 388-1, Rīga, LV-1024, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese S.Cīrule.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus, iesniedzot tos Rīgas pilsētas tiesā Daugavgrīvas ielā 58, iekļaujot visu Civilprocesa likuma 250.23 pantā norādīto informāciju - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 16. maijā, kad spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Minētais datums uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Sprieduma sastādīšanas lūguma neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies spēkā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa izbeigšanās. Ja pēc sprieduma sastādīšanas lūguma tiesa sastāda spriedumu, tas stājas spēkā Civilprocesa likuma 203. pantā noteiktajā kārtībā (Civilprocesa likuma 250.27 pants).

Atbilstoši Civilprocesa likuma 19. pantam lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, ja tiesnesis:

1) šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā ir bijis lietas dalībnieks, liecinieks, eksperts, tulks vai tiesas sēdes sekretārs;

2) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no lietas dalībniekiem;

3) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no tiesnešiem, kas ir tās tiesas sastāvā, kura izskata lietu;

4) ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.


OP 2024/73.UT6

Kurzemes rajona tiesas (Ventspilī) lietvedībā esošā civillieta Nr. C69219824 Biedrības "Šķēdes nami" prasībā pret VIKTORU OREŠKO (dzim. 05.05.1952.) par parāda piedziņu tiks izskatīta atklātā tiesas sēdē 2024. gada 27. maijā Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī. Kurzemes rajona tiesa aicina Viktoru Oreško (dzim. 05.05.1952.) ierasties 2024. gada 27. maijā plkst. 10.30 uz tiesas sēdi Katrīnas ielā 14, Ventspilī, LV-3601 (5. tiesas zāle) kā atbildētāju.

Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2024/73.UT7

Rīgas pilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C770879824 (C-08798-24/34) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP" prasībā pret VITOR MANUEL FREITAS FERNANDES par parāda piedziņu.

Vitor Manuel Freitas Fernandes, dzim. 11.03.1973., pēdējā zināmā adrese: Elku iela 1A-24, Rīga, LV-1012, Latvija, tiek aicināts ierasties kā atbildētājs uz tiesas sēdi 2025. gada 29. janvārī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas tiesā, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5. stāvā, 515. zālē, civillietā Nr. C770879824 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP" prasībā pret Vitor Manuel Freitas Fernandes par parāda piedziņu.

Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 55. panta astoto punktu norādām, ka tiesvedība notiek valsts valodā un ka lietas dalībniekam, kurš nepārvalda valsts valodu, ir pienākums pašam nodrošināt tulka palīdzību, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Lietas dalībniekam ir pienākums nodrošināt tulka palīdzību arī ekspertiem vai lieciniekiem, kas izsaukti pēc viņa lūguma, ja eksperts vai liecinieks nepārvalda tiesvedības valodu.


OP 2024/73.UT8

Rīgas pilsētas tiesa paziņo atbildētājam VITĀLIJAM ŠKUTĀNAM, dzim. 1967. gada 9. martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Baltāsbaznīcas iela 36-9, Rīga, LV-1015, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu civillieta maksātnespējīgās AS "PNB Banka" prasībā pret Vitāliju Škutānu vienkāršotās procedūras lietā par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 2. oktobrī un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā (https://www.elieta.lv/web/#/autorizacija) 2024. gada 2. oktobrī.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Kristīne Vinte-Korme un izskaidro, ka pusēm ir tiesības rakstiski pieteikt tiesnesei motivētu noraidījumu, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, tas ir, līdz 2024. gada 12. oktobrim, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).


OP 2024/73.UT9

Kurzemes rajona tiesas tiesneses Ingas Krūtaines lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69220124 prasītājas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā pret atbildētāju LIUDMILU KOSTROVU, dzim. 1947. gada 1. janvārī, par naudas piedziņu.

Atbildētājai tiek paziņots, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2024. gada 11. septembrī (uz lietas izskatīšanu nav jāierodas) un ka saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 11. septembrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā lūgumu sprieduma sastādīšanai atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam. Rakstveida lūgums iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas (uz norādīto termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais).

Saīsinātais spriedums vienkāršotās procedūras lietā stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu.

Saīsinātais spriedums vai atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītais spriedums tiks nosūtīts atbildētājai pēc rakstveida lūguma saņemšanas.

Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesa, kuras sastāvā būs tiesnese Inga Krūtaine.

Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 13., 19., 58. un 74. pantā, kā arī 30.3 nodaļā noteiktās tiesības un pienākumi, tostarp tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 19. pantā noteiktajiem pamatiem.

Civilprocesa likumā noteiktās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.


OP 2024/73.UT10

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta ZAIGAS CIRCENES prasībā pret Cēsu novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - būvēm ar kadastra apzīmējumiem Nr. 42960100029001 un 42960100029002, adrese: "Upītes", Zaubes pagasts, Cēsu novads.

Vidzemes rajona tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret minēto Zaigas Circenes prasību, iesniegt tos Vidzemes rajona tiesā 3 (trīs) mēnešu laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas.


OP 2024/73.UT11

Zemgales apgabaltiesa paziņo, ka ar tiesneses 2024. gada 8. aprīļa lēmumu ierosināta apelācijas tiesvedība sakarā ar prasītājas maksātnespējīgās AS "PNB Banka" apelācijas sūdzību par Zemgales rajona tiesas 2024. gada 15. februāra spriedumu civillietā Nr. C73501023 maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret LĪGU ĶIRSI, dzim. 1989. gada 28. janvārī, par naudas piedziņu.

Atbildētājai Līgai Ķirsei ir tiesības saskaņā ar Civilprocesa likuma 440.9 iesniegt rakstveida paskaidrojumu par apelācijas sūdzību un saskaņā ar Civilprocesa likuma 440.10 iesniegt pretapelācijas sūdzību, kurai jāatbilst Civilprocesa likuma 250.27, 416., 418. un 440.4 panta prasībām.

Civillieta Nr. C73501023 tiks izskatīta rakstveida procesā, Zemgales apgabaltiesas nolēmums lietas dalībniekiem būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2024. gada 30. maijā.

Lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam tiesnesim atbilstoši Civilprocesa likuma 18. un 19.panta noteikumiem.


OP 2024/73.UT12

Kurzemes rajona tiesa (Talsos) informē, ka 2024. gada 15. maijā saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta piekto daļu, 15. panta trešo daļu un 59. panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīts ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu 2014. gada civillietā Nr. C36063814 AS "Swedbank" prasībā pret EVU LUDVIKU par parāda piedziņu. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Lieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā - tiesnese Ilze Valbaka. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu un 74. panta otrās daļas 3. punktu, lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)