Laidiens: 12.04.2024., Nr. 72

Izsoles

OP 2024/72.IZ1

Izsole

Bauskas novada pašvaldība 2024. gada 15. maijā plkst. 15.20 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes vienības "Mālnīca", Kurmenes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 3262 0090193, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 6900 EUR (seši tūkstoši deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Mālnīca", Kurmenes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa".

Reģistrācijas maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma "Mālnīca", Kurmenes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1. stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63963977, 25444899 vai elektroniski, e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv.


OP 2024/72.IZ2

Izsole

Bauskas novada pašvaldība 2024. gada 15. maijā plkst.15.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa "Misas kūdra 5"-2, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4094 9000969, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Misas kūdra 5"-2, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa".

Reģistrācijas maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Misas kūdra 5"-2, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1. stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63963977, 25444899 vai elektroniski: e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv.


OP 2024/72.IZ3

Izsole

Bauskas novada pašvaldība 2024. gada 15. maijā plkst. 14.40 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa "Putni 4"-3, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4080 9000112, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 4700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 4"-3, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa".

Reģistrācijas maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 4"-3, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1. stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63963977, 25444899 vai elektroniski, e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv.


OP 2024/72.IZ4

Izsole

Bauskas novada pašvaldība 2024. gada 15. maijā plkst. 14.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - divistabu dzīvokļa "Putni 2"-1, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4080 9000113, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 2"-1, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa".

Reģistrācijas maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 2"-1, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1. stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63963977, 25444899 vai elektroniski, e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv.


OP 2024/72.IZ5

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Zeme pie Medņu ielas 6", Limbažos, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 1061, 0,0312 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1700,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis - nauda.

Izsoles nodrošinājums - 170,00 EUR.

Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR.

Izsoles solis - 100,00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maijam plkst. 17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 11.00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1. stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv, sadaļā "Izsoles".

Tālr. uzziņām 25446899, 20251353.


OP 2024/72.IZ6

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 68 - kravas a/m MERCEDES BENZ 1820 D 1994 - reģ. Nr. EZ5236. Atrašanās adrese: Robežu iela 30, Saldus. Kontaktpersona - Aldis Beseris, tālr. 26536115.

Sākumcena - 1100,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 109,68 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ7

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 69 - vieglā a/m VW CADDY 1.9D M/T 2007 - reģ. Nr. GU8236. Atrašanās adrese: Robežu iela 30, Saldus. Kontaktpersona - Aldis Beseris, tālr. 26536115.

Sākumcena - 220,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 21,69 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ8

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod traktortehniku. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 70 - riteņtraktors MTZ-952 2000 - reģ. Nr. T6850LF. Atrašanās adrese: Robežu iela 30, Saldus. Kontaktpersona - Aldis Beseris, tālr. 26536115.

Sākumcena - 3950,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 394,70 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ9

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 71 - vieglā a/m SUBARU FORESTER B 1998 - reģ. Nr. HF6893. Atrašanās adrese: Ventspils iela 105, Kuldīga. Kontaktpersona - Aldis Erbs, tālr. 26497196.

Sākumcena - 160,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 15,71 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ10

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 72 - vieglā a/m VW TRANSPORTER D 1997 - reģ. Nr. EN5681. Atrašanās adrese: Ventspils iela 105, Kuldīga. Kontaktpersona - Aldis Erbs, tālr. 26497196.

Sākumcena - 210,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 20,72 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ11

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod traktortehniku. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 73 - riteņtraktors T-150 1990 - reģ. Nr. T8420LA. Atrašanās adrese: Grantiņi, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 950,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 50,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 94,73 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ12

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 74 - vieglā a/m VW TIGUAN 2.0B A/T 2008 - reģ. Nr. HE7399. Atrašanās adrese: O.Kalpaka iela 37, Liepāja. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 425,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 25,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 41,74 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ13

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 75 - vieglā a/m VW PASSAT 2.0B M/T 2008 - reģ. Nr. HE2932. Atrašanās adrese: Ūliha iela 44, Liepāja. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 255,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 24,75 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ14

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 76 - kravas a/m MERCEDES BENZ 1831 9.6D 1994 - reģ. Nr. GG3246. Atrašanās adrese: Kalvenes iela 59, Aizpute, Dienvidkurzemes novads. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 1350,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 134,76 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ15

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 77 - vieglā a/m VW PASSAT 2.0D M/T 2011 - reģ. Nr. HP1330. Atrašanās adrese: O. Kalpaka iela 37, Liepāja. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 632,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 50,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 62,77 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ16

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 78 - vieglā a/m VW PASSAT 3.2B A/T 2007 - reģ. Nr. GS7952. Atrašanās adrese: O. Kalpaka iela 37, Liepāja. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 395,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 20,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 38,78 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ17

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Objekts Nr. 47 - vieglā a/m TOYOTA HILUX 2.5D M/T 2008 - reģ. Nr. HF583. Atrašanās adrese: Zeltkalna iela 2, Cēsis, Cēsu novads. Kontaktpersona - Guntis Golvers, tālr. 28355883.

Sākumcena - 1275,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 127,47 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024.gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ18

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Gatera, Blīdenes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8444 002 0261), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8444 002 0261, platība 1,1985 ha.

Sākumcena - 6500 euro, solis - 630 euro, nodrošinājuma maksa - 650 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 26681175.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ19

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Pie Kurzemītes skolas, Zirņu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8496 007 0628), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8496 007 0628, platība 0,2496 ha.

Sākumcena - 1500 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 150 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25708748.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ20

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli dzīvokļa īpašumam Rūpniecības iela 3-6, Pampāļu pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8476 900 0093), divistabu dzīvoklis atrodas būves 2. (otrajā) stāvā, ar kopējo platību 49,7 kv.m.

Sākumcena - 1320 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 132 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas vai uz nomaksu līdz 2 gadiem.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 28641108.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta: Baznīcas iela 37-11, Rīga, rīko par bezmantinieka mantu atzīta nekustamā īpašuma Silmaļu ielā 17-12, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 8031 900 1100, pirmo izsoli. Kreditori: 1) Salaspils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, LV-2169; 2) SIA TILDERU NAMI, juridiskā adrese: Nometņu ielā 50-21, Salaspils, LV-2121; 3) AS "SEB banka", juridiskā adrese: Meistaru ielā 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV1076; 4) SIA GelvoraSergel, juridiskā adrese: Skanstes iela 25, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 12, Silmaļu ielā 17, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra numurs 8031 900 1100, kopīpašuma 411/42048 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8031 009 0185). Dzīvokļa platība - 41,1 kv.m. Nekustamais īpašums ierakstīts Rīgas rajona tiesas Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000163801 12. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums - 39 200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 39 200,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks - 17.04.2024. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 17.05.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta konta Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālr. informācijai 67354161. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ22

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Vaivari, Vadakstes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8492 003 0095), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8492 003 0095, platība 0,344 ha.

Sākumcena - 3680 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 368 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25745088.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ23

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam "Vīnkalni"-2N, Remtes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8480 900 0102), neapdzīvojamās telpas atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 80,00 kv.m.

Sākumcena - 3200 euro, solis - 200 euro, nodrošinājuma maksa - 320 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 29391836.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ24

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam "Vīnkalni"-3N, Remtes pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8480 900 0102), neapdzīvojamās telpas atrodas būves 1. (pirmajā) stāvā, ar kopējo platību 32,00 kv.m.

Sākumcena - 1500 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 150 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 29391836.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ25

Izsole

Saldus novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Ziediņi, Zaņas pagasts, Saldus novads (kadastra Nr. 8494 003 0085), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8494 003 0085, platība 0,68 ha.

Sākumcena - 2000 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa - 200 euro.

Samaksa par pirkumu - 2 mēnešu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.04.2024. plkst. 13.00 un noslēdzas 20.05.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.04.2024. plkst. 13.00 līdz 08.05.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Saldus novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles pretendentam un izsoles dalībniekam visiem norēķiniem jāizmanto attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas kredītiestādes norēķinu konts un finanšu līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Saldus novada pašvaldības kredītiestādes kontā no trešo personu kredītiestādes kontiem nekustamo īpašumu darījumu gadījumos (arī izsoles nodrošinājuma samaksa), tiek atgriezti šīm trešajām personām un netiek ieskaitīti kā samaksa par darījumu (arī izsoles nodrošinājuma samaksa).

Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles objektu, 5 darba dienu laikā tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums, bet nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 25745088.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26605800.


OP 2024/72.IZ26

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Veronikai Maiboginai piederošās 2/12 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Stariņas; "Stariņas", Bundišķi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, kadastra Nr. 4488 005 0200, turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums. Viss Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 7,72 ha, kurās ietilpst apbūvētas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44880050200 un kopējo platību 3,27 ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44880050201 un kopējo platību 4,45 ha; būve (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 44880050200001 un kopējo platību 84,2 kv.m. Piedzinējs - SIA "GelvoraSergel", Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 2100,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 2024. gada 8. maijam zvērinātas tiesu izpildītājas L.Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., 210,00 EUR, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 18. aprīlis plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 20. maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ27

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 96 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta:  Zvaigžņu iela 1, Valmiera, Valmieras novads, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu Sporta ielā 4-11, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0171. Viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 530/21843 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 94130010730001). Kreditori: SIA "NIKO-LOTO", juridiskā adrese: Draudzības aleja 9, Jēkabpils, Jēkabpils novads; AS "Amber Assets", juridiskā adrese: Tapešu iela 44-16, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 5900,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 4425,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 17. aprīlis. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 17. maijs plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (590,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģistrācijas Nr. 30048611351, depozīta kontā Nr. LV07TREL919911400200B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Persona, kura nosolījusi nekustamo īpašumu izsolē, iemaksā summu, kāda no tās pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ28

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 96 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Zvaigžņu iela 1, Valmiera, Valmieras novads, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu Brīvības ielā 3-9, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0222. Viss nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 67,4 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 674/23322 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 94130010517001) un zemes (kadastra apzīmējums 94130010517). Kreditors - Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 7300,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 5475,00 EUR. Izsoles solis - 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 17. aprīlis. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 17.maijs plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (730,00 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģistrācijas Nr. 30048611351, depozīta kontā Nr. LV07TREL919911400200B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Persona, kura nosolījusi nekustamo īpašumu izsolē, iemaksā summu, kāda no tās pienākas, zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 81. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 66-24, pārdod pirmajā izsolē kustamo mantu - automašīnu VOLVO 850, reģistrācijas Nr. DK-850. Mantojuma masas atstājējs - Vladislavs Martinovs. Kustamā manta - automašīna VOLVO 850, reģistrācijas Nr. DK-850 (viena numurzīme), izlaiduma gads - 1996., krāsa balta. Kustamās mantas - automašīnas novērtējums - 450,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 1950,00 EUR. Izsoles solis - 5,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 25. aprīlim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no kustamās mantas novērtējuma, tas ir, 45,00 EUR. Izsoles sākums - 2024. gada 15. aprīlī plkst. 13.00, izsoles noslēgums - 2024. gada 7. maijā plkst. 13.00. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 26393629. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 81. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 66-24, pārdod pirmajā izsolē kustamo mantu - automašīnu CITROEN BERLINGO, reģistrācijas numurs GL-471. Mantojuma masas atstājējs - Vladislavs Martinovs. Kustamā manta - automašīna CITROEN BERLINGO, reģistrācijas numurs GL-471, izlaiduma gads - 2007., krāsa zilganpelēka. Kustamās mantas - automašīnas novērtējums - 100,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 100,00 EUR. Izsoles solis - 5,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 25. aprīlim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no kustamās mantas novērtējuma, tas ir, 10,00 EUR. Izsoles sākums - 2024. gada 15. aprīlī plkst. 13.00, izsoles noslēgums - 2024. gada 7. maijā plkst. 13.00. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 26393629. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 68 zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš rīko nekustamā īpašuma Mārkalnes iela 1-62, Rīga, kadastra numurs 0100 919 5936, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 62 ar platību 17,6 kv.m un pie tā piederošas 176/17204 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Igors Romanovs. Piedzinējs - TF Bank AB Latvijas filiāle, AS 4finance. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 4900,00 EUR, izsoles solis - 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 2. maijam zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģistrācijas Nr. LV16017112751, depozīta kontā Nr. LV94TREL9199055001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 490,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlī plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 13. maijā plkst. 13.00. Papildu informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 68 zvērināta tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, Miera iela 36A, Rīga, LV-1001, tālr. 67813506, e-pasts: aigars.rusins@lzti.lv. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/72.IZ32

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 45 - vieglā automašīna MITSUBISHI L200 2.5D M/T 2006 - reģ. Nr. GG4146. Atrašanās adrese: Rīgas iela 65, Valmiera. Kontaktpersona - Sergejs Hodunovs, tālr. 26429446.

Sākumcena - 1530,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 152,45 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ33

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 56 - vieglā a/m VW LT35 D M/T 1999 - reģ. Nr. DR4477. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 240,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 23,56 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš- 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ34

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 57 - vieglā a/m VW LT46 2.5D M/T 1999 - reģ. Nr. FT9755. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 300,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15.00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 29,57 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ35

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 58 - kravas a/m MAN 17 192 6.9D 1993 - reģ. Nr. FF8709. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 1200,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 119,58 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024.gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024.gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ36

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 59 - vieglā a/m VW TRANSPORTER D M/T 1998 - reģ. Nr. EJ9239. Atrašanās adrese: K. Mīlenbaha iela 25, Talsi. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 240,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 23,59 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ37

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 60 - vieglā a/m OPEL ASTRA CARAVAN 1.6B 1998 - reģ. Nr. FE958. Atrašanās adrese: K. Mīlenbaha iela 25, Talsi. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 250,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 24,60 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ38

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 61 - kravas a/m ZIL 130 B 1980 - reģ. Nr. AV5112. Atrašanās adrese: Kustes dambis 20, Ventspils. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 540,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 50,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 53,61 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ39

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 62 - kravas a/m ZIL 130 B 1984 - reģ. Nr. AV5114. Atrašanās adrese: Kustes dambis 20, Ventspils. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 540,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 50,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 53,62 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ40

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 63 - vieglā a/m VW PASSAT VARIANT B 1996 - reģ. Nr. FB3017. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 150,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 14,63 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ41

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 64 - vieglā a/m VW TRANSPORTER D 1991 - reģ. Nr. CK3339. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 200,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 19,64 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ42

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 65 - vieglā a/m VW LT35 D 1999 - reģ. Nr. DR4499. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 240,00 EUR bez PVN, izsoles solis 15.00 EUR. Dalības maksa - 5.00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 23.65 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ43

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 66 - vieglā a/m VW CADDY 1.9D M/T 1908 - reģ. Nr. HC7856. Atrašanās adrese: Brīvības iela 62, Dobele. Kontaktpersona - Arnis Zdanovskis, tālr. 28319258.

Sākumcena - 200,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 19,66 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024.gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ44

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 67 - vieglā a/m ŠKODA ROOMSTER 1.6B M/T 2008 - reģ. Nr. GZ8413. Atrašanās adrese: Brīvības iela 62, Dobele. Kontaktpersona - Arnis Zdanovskis, tālr. 28319258.

Sākumcena - 170,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 16,67 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ45

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 79 - kravas a/m VOLVO FH12 D 1998 - reģ. Nr. CV6405. Atrašanās adrese: Kalvenes iela 59, Aizpute, Dienvidkurzemes novads. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 2150,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 214,79 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ46

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 80 - kravas a/m VOLVO FH 12.8D M/T 2008 - reģ. Nr. HG3854. Atrašanās adrese: Kalvenes iela 59, Aizpute, Dienvidkurzemes novads. Kontaktpersona - Mairis Zēns, tālr. 26147965.

Sākumcena - 1750,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 174,80 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ47

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 81 - vieglā a/m VW CARAVELLE B M/T 1994 - reģ. Nr. ED9299. Atrašanās adrese: K. Mīlenbaha iela 25, Talsi. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 210,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 20,81 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ48

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 82 - vieglā a/m VW TRANSPORTER D 2000 - reģ. Nr. FF7968. Atrašanās adrese: K. Mīlenbaha iela 25, Talsi. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 240,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 23,82 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ49

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 83 - vieglā a/m MAZDA 6 2.0B M/T 2006 - reģ. Nr. FU5736. Atrašanās adrese: Kustes dambis 20, Ventspils. Kontaktpersona - Raivo Bomkalns, tālr. 27301787.

Sākumcena - 170,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 10,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 16,83 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024.gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ50

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 84 - vieglā a/m VW LT46 D M/T 1999 - reģ. Nr. EM1853. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 240,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 15,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 23,84 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024. gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ51

Izsole

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, elektroniskā izsolē pārdod transportlīdzekli. Izsole tiek organizēta Tiesu administrācijas izsoļu portālā https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoles objekts Nr. 85 - kravas a/m MAN 17 192 6.9D M/T 1995 - reģ. Nr. FH7258. Atrašanās adrese: Jelgavas iela 20, Tukums. Kontaktpersona - Renārs Onskulis, tālr. 29233067.

Sākumcena - 1100,00 EUR bez PVN, izsoles solis - 100,00 EUR. Dalības maksa - 5,00 EUR (pārskaitāma izsoles organizētājam - Tiesu administrācijai). Nodrošinājuma maksa - 109,85 EUR (pārskaitāma izsoles rīkotājam - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs").

Izsoles sākuma datums un laiks - 2024. gada 12. aprīlis plkst. 13.00. Izsoles reģistrācijas beigu termiņš - 2024. gada 22. aprīlis plkst. 23.59. Izsoles noslēgums - 2024.gada 2. maijs plkst. 13.00.

Sīkāku informāciju par izsoli, t.sk. izsoles noteikumus ar norādītu informāciju par izsolāmo objektu, reģistrācijas kārtību, izsoles vietu un laiku u.c. skatīt www.lau.lv.


OP 2024/72.IZ52

Izsole

Bauskas novada pašvaldība 2024. gada 15. maijā plkst. 14.20 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - vienistabas dzīvokļa "Putni 2"-2, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4080 9000114, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 2000 EUR (divi tūkstoši euro). Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 2"-2, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa".

Reģistrācijas maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Putni 2"-2, Putni, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa".

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauskasnovads.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tālr. 63963977, 25444899 vai elektroniski, e-pasts: pasts@bauskasnovads.lv.


OP 2024/72.IZ53

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 30.04.2024. plkst. 14.00 rīko pašvaldības kustamās mantas - sniega traktora PISTEN BULLY PB160D mutisku atklātu izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Mantas apskate piesakāma pa tālr. 29195915. Izsoles sākumcena - 11 700 EUR. Nodrošinājums - 1170 EUR, reģistrācijas maksa 30 EUR, kas ieskaitāmi pašvaldības kontos līdz 26.04.2024. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un pašvaldības vienotajā KAC, no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 26.04.2024. plkst. 15.00.


OP 2024/72.IZ54

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 21.05.2024. plkst. 14.00 rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala "Varavīksnes 1", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā - mutisku atklātu otro izsoli noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 29147011. Izsoles sākumcena - 1500 EUR. Nodrošinājums - 150 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, kas ieskaitāmi pašvaldības kontā līdz 17.05.2024. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un pašvaldības vienotajā KAC, no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 17.05.2024. plkst. 15.00.


OP 2024/72.IZ55

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 21.05.2024. plkst. 14.30 rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes starpgabala "Vecmeisteri", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā - mutisku atklātu otro izsoli noteiktam personu lokam pievienošanai pierobežas īpašumam ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 29147011. Izsoles sākumcena - 2000 EUR. Nodrošinājums - 200 EUR, reģistrācijas maksa - 30 EUR, kas ieskaitāmi pašvaldības kontā līdz 17.05.2024. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, Valsts un pašvaldības vienotajā KAC no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 17.05.2024. plkst. 15.00.


OP 2024/72.IZ56

Cenu aptauja

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918 (turpmāk - "PNB Banka"), maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš sadarbībā ar SIA "Latio", reģistrācijas Nr. 41703000843 (turpmāk - "Latio"), paziņo, ka labprātīgi, cenu aptaujas veidā, tiek pārdots PNB Bankai piederošais nekustamais īpašums Lienes ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 009 5805, kas sastāv no zemesgabala 576 kv.m un uz tā esošās dzīvojamās ēkas 273,3 kv.m platībā (turpmāk - "Nekustamais īpašums").

Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 225 000 EUR.

Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Pieteikšanās cenu aptaujai līdz 13.05.2024. plkst. 17.00.

Vienoties par Nekustamā īpašuma apskati, kā arī papildu informāciju par to var iegūt, zvanot uz Latio tālr. +371 67032300 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Informācija par pieteikšanos cenu aptaujai, cenu aptaujas kārtība, darījumu noslēgšanas noteikumi un citi jautājumi ir noteikti cenu aptaujas noteikumos (turpmāk - "Cenu aptaujas noteikumi"), ar kuriem var bez maksas iepazīties PNB Bankas interneta vietnē www.pnbbanka.eu vai Latio interneta vietnē https://izsoles.latio.lv/. Tālr. papildu informācijai par cenu aptaujas noteikumiem +371 29415520.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma cenu aptaujā, jāveic šādas darbības:

- līdz 2024. gada 13. maijam plkst. 17.00 jāpiedalās klātienes identifikācijā PNB Bankas birojā, jāiesniedz PNB Bankā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi Cenu aptaujas noteikumos norādītie dokumenti;

- līdz 2024. gada 13. maijam plkst. 23.59 jāiemaksā PNB Bankas kontā dalības maksa 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR, un drošības nauda 10% apmērā no Nekustamā īpašuma sākumcenas, bet konkrēti, 22 500 EUR. Konta numurs, uz kuru veicami iepriekš norādītie maksājumi, Nr. LV31MULT1010013691380, atvērts AS "Industra Bank", SWIFT MULTLV2X.

Pieteikums par dalību cenu aptaujā un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami PNB Bankā Ernesta Birznieka Upīša ielā 21, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu: izsoles@pnbbanka.eu elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)