Laidiens: 13.02.2024., Nr. 31

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2024/31.UT1

Rīgas pilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C771323423 biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasībā par zaudējumu piedziņu pret KUSAL MILINDA FERNANDO CHACKRAWARTHIGE, pēdējā zināmā dzīvesvieta - Rīga, Stabu iela 102 -13, LV-1009. Rīgas pilsētas tiesa rakstveida procesā 2024. gada 7. maijā izskatīs minēto civillietu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 pantam:

(1) Ja tiesa neizskata vienkāršotās procedūras lietu tiesas sēdē saskaņā ar šā likuma 250.26 pantu, lietu izskata rakstveida procesā, laikus paziņojot pusēm par datumu, kad tiešsaistes sistēmā būs pieejams saīsinātais spriedums, kā arī informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

(21) Tiesa vienkāršotās procedūras lietā sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Tiesa arī pēc savas iniciatīvas šā panta 2.daļā noteiktajā kārtībā var sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma193. pantā noteiktajam sprieduma saturam.

(22) Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu vienkāršotās procedūras lietā uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Sprieduma sastādīšanas lūgumu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, nepieņem un atdod iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav pārsūdzams.

(23) Šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Datums, kad spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

(3) Pēc puses rakstveida lūguma saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu nekavējoties nosūta pusei.


OP 2024/31.UT2

Zemgales rajona tiesa Tukumā paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta MARIKAS PRIDĀNES pieteikumā par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Personas, kurām ir kādi iebildumi pret aizlieguma atzīmes dzēšanu, kas reģistrēta Smārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 327 4 IV daļas 3.iedaļas 1.1. un 2.1.punktā dzīvokļa īpašumam Nr. 4 "Šlokenbeka 4", Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr. 9082 900 0065, par labu Akciju sabiedrībai "Baltijas Tranzītu banka", reģistrācijas Nr. 40003090171, pamatojoties uz 2003. gada 2. oktobra Vienošanās Nr. 1 par 2000. gada 3. oktobra Aizdevuma līguma Nr. 318 grozījumiem, 2003. gada 2. oktobra Izmaiņas 2000. gada 3. oktobra Hipotēkas līgumā Nr. 318 un, pamatojoties uz 2005. gada 10. marta vienošanās Nr. 2 pie 2000. gada 3. oktobra Aizdevuma līguma Nr. 318 un 2003. gada 02. Vienošanās Nr. 1 grozījumiem, 2005. gada 10. marta vienošanās Nr. 1 par 2000. gada 3. oktobra Hipotēkas līguma Nr. 318 un 2003. gada 2. oktobra tā izmaiņu grozījumiem, savas tiesības un prasības tiesai var iesniegt triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma kārtībā nepieteiks savas tiesības un prasības, aizlieguma atzīme tiks atzīta par spēkā neesošu un tiks dzēsta.


OP 2024/31.UT3

Rīgas pilsētas tiesa uzaicina ARNI JANSONU, dzim. 1976. gada 12. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brīvības gatve 458, Rīga, LV-1024, ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 7. maijā plkst. 15.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4. stāvā, 417. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C771696223 (Nr. C-06219-24/42) Sarmītes Rulles prasībā pret Arni Jansonu par atsevišķas aizgādības tiesību kārtības noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu.

Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2024/31.UT4

Rīgas pilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" un Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera iela 1, Rīga, dzīvokļu īpašnieku kopība vienkāršotās procedūras prasībā pret Vladimiru Siču par naudas piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu tiesa paziņo VLADIMIRAM SIČAM, dzim. 1958. gada 25. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ezera iela 1-16, Rīga, LV-1034, ka civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2024. gada 12. martā un šajā dienā saīsināts spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā (https://elieta.lv/web/). Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiešsaistes sistēmā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai lietu izskatīs Rīgas pilsētas tiesa, tiesnese Aiga Mieriņa, un lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei (tiesas sastāvam) rakstiski, paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstiski iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Vienlaikus paziņojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsināto spriedumu vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādīto spriedumu nekavējoties nosūta pusei.


OP 2024/31.UT5

Rīgas pilsētas tiesas tiesneses A.Sviķes lietvedībā atrodas civillieta Nr. C77893423 (C- 01354-24/88) SIA "Veho" prasībā pret Ievu Seržanti par zaudējumu piedziņu. Rīgas pilsētas tiesa aicina IEVU SERŽANTI, dzim. 1988.gada 4.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2024.gada 9.aprīlī plkst.11.00 Rīgas pilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 305.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C77893423 (C-01354-24/88) SIA "Veho" prasībā pret Ievu Seržanti par zaudējumu piedziņu. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Agnese Sviķe. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt skatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)