Laidiens: 11.06.2024., Nr. 112

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2024/112.US1

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas lietvedībā atrodas Rīgas rajona tiesas 2024. gada 4. jūnijā izdotais izpildu raksts Nr. 07770919 lietā Nr. C33536623 par piedziņu 4,00 EUR apmērā no KRISTAPA BUKA, dzim. 31.07.1992., par labu Tiesu administrācijai, reģistrācijas Nr. 90001672316.

Daru zināmu, ka parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma ir 23,65 EUR. Naudas līdzekļi līdz 2024. gada 17. jūnijam ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģistrācijas Nr. LV15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas numurs Nr. 01706/083/2024, parādnieka vārds, uzvārds.


OP 2024/112.US2

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 12. aprīlī izdotais izpildu raksts Nr. 07694086 par 78,56 EUR piedziņu no ANDREJA TEBEĻEVA, dzim. 04.11.1974. par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 78,56 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 01.04.2024. līdz 17.06.2024. 0,99 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 51,01 EUR, kopā 130,56 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00412/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 156,58 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja Jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US3

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 17. aprīlī izdotais izpildu raksts Nr. 07700992 par 186,35 EUR piedziņu no ANDRA RUBEŅA, dzim. 29.03.1967., par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju Jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 186,35 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 06.04.2024. līdz 17.06.2024. 2,21 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 82,29 EUR, kopā 270,85 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00413/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 308,36 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US4

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegles lietvedībā atrodas Rīgas rajona tiesas 2023. gada 6. novembrī izdotais izpildu raksts Nr. C771087322 par parāda 8299,89 EUR un 6% gadā no parāda summas piedziņu no DMITRY GOLOVENKO dzim. 26.02.1973., par labu SIA Julianus Portfolio. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 10 053,83 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Paegles, reģistrācijas Nr. LV05126310518, depozīta kontā Nr. LV98TREL9199062002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00352/079/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 10 165,76 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt zvērinātam tiesu izpildītājam paskaidrojumus, nosūtot tos uz e-pastu: sandra.paegle@lzti.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kuģu iela 11-202, Rīga, LV-1048, par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451, 11. punkts nosaka, zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, bet, ja personai piešķirts politiski represētās personas statuss, samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ir zvērināta tiesu izpildītāja pienākums.

Ja parādnieks vēlas izmantot Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451, 11. punktā noteiktās tiesības, zvērinātam tiesu izpildītājam ir iesniedzami attiecīgi dokumenti:

- par trūcīgas personas statusa piešķiršanu;

- par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2024/112.US5

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 106 zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes lietvedībā atrodas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 31. martā izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 16768003864324-1 par naudas soda piedziņu 170,00 EUR apmērā no ULDA KRAUKĻA, dzim. 15.12.1973., par labu valstij. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 247,44 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģistrācijas Nr. LV13036910026, depozīta kontā Nr. LV21TREL9199081002000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00801/106/2024 un parādnieka vārds un uzvārds.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 284,95 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Aicinu iepazīties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sagatavoto ''Parādnieka tiesību rokasgrāmatu'' (http://d1.lv/lzti/). Ja Jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe


OP 2024/112.US6

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas rajona tiesas 2024. gada 8. maijā izdotais izpildu raksts Nr. 07632211 par 62,42 EUR piedziņu no UĢA ŽELTIKOVA, dzim. 26.06.1976., par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 62,42 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 08.03.2024. līdz 17.06.2024. 1,04 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 48,10 EUR, kopā 111,56 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00418/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 137,57 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US7

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 21. maijā izdotais izpildu raksts Nr. 07744843 lietā Nr. C30492318 par parāda piedziņu 326 380,33 EUR apmērā no KIRILL SAFONOV, dzim. 05.08.1978., par labu Dmitry Vasnin, dzim. 17.04.1974.

Daru zināmu, ka parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma ir 343 007,06 EUR. Naudas līdzekļi līdz 2024. gada 17. jūnijam ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģistrācijas Nr. LV15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas numurs Nr. 01708/083/2024, parādnieka vārds, uzvārds.


OP 2024/112.US8

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 21. maijā izdotais izpildu raksts Nr. 07744842 lietā Nr. C30492318 par parāda piedziņu 151 009,63 EUR apmērā no ALEXANDER SAFONOV, dzim. 18.11.1985., par labu Dmitry Vasnin, dzim. 17.04.1974.

Daru zināmu, ka parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma ir 161 256,84 EUR. Naudas līdzekļi līdz 2024. gada 17. jūnijam ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģistrācijas Nr. LV15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas numurs Nr. 01709/083/2024, parādnieka vārds, uzvārds.


OP 2024/112.US9

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 8. aprīlī izdotais izpildu raksts Nr. 07686724 par 247,73 EUR piedziņu no SERGEJA BUĻBJONOKA, dzim. 04.01.1981., par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 247,73 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 30.03.2024. līdz 17.06.2024. 3,22 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 92,13 EUR, kopā 343,08 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00421/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 380,59 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US10

Paziņojums Andrim Rožakmenim par pienākumu izpildīt nolēmumu izpildu lietā Nr. 00659/080/2024

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 80 zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltās lietvedībā atrodas Latgales rajona tiesas 2024. gada 23. janvārī izdotais lēmums lietā Nr. 3-12/00741-24 par parāda 180,18 EUR apmērā un likumisko 6% piedziņu no ANDRA ROŽAKMENA, dzim. 07.11.1976, par labu SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr. 40103837691. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 300,28 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9, izpildu lietā radušies sprieduma izpildes izdevumi 117,10 EUR. Ja jūs izpildāt savas saistības līdz 2024. gada 15. jūnijam, amata atlīdzībai tiek piemērots koeficients 0,5 (ATLAIDE) un summa samaksai ir 262,77 EUR. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltās, reģistrācijas Nr. LV27048211668, depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00659/080/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Tāpat, ja parāds nebūs segts gada laikā no izpildu lietas reģistrēšanas, amata atlīdzībai tiks piemērots koeficients 1,5, attiecīgi kopējais parāds PIEAUGS.

Svarīgi! Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 551. panta 552. panta un 555. panta 7. daļas 1. punkta noteikumiem, ja jūs nevarat samaksāt šajā paziņojumā norādīto summu līdz norādītajam termiņam, uzlieku jums par pienākumu nekavējoties sazināties ar tiesu izpildītāju, lai sniegtu ziņas par savu mantisko stāvokli un darbavietu, informējot par summām uz kurām nevarvērst piedziņu.

Tālrunis 67333391. Mobilais tālrunis 26111690. E-pasts: baiba.balta@lzti.lv. Apmeklētāju pieņemšana otrdienās 8.30-17.30 (pēc iepriekšēja pieraksta).

Zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā


OP 2024/112.US11

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 11. aprīlī izdotais izpildu raksts Nr. 07692789 par 140,78 EUR piedziņu no ROLANDA TUMANOVA, dzim. 21.04.1973. par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 140,78 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 07.04.2024. līdz 17.06.2024. 1,64 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 73,92 EUR, kopā 216,34 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00423/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 253,85 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US12

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas tiesas 2024. gada 9. aprīlī izdotais izpildu raksts Nr. 07686288 par 306,38 EUR piedziņu no MAREKA KALVIŅA, pers. kods 22.10.1988., par labu AS PNB Banka, reģistrācijas Nr. 40003072918. Ar tiesas spriedumu piedzinējam noteiktas tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu 306,38 EUR, likumiskos 6% par laika periodu no 30.03.2024. līdz 17.06.2024. 3,98 EUR un sprieduma izpildes izdevumus 122,55 EUR, kopā 432,91 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Sprieduma izpildes izdevumi aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem". Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko depozīta kontā Nr. LV84TREL9199094001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00429/040/2024 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 488,57 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 17. jūnijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko


OP 2024/112.US13

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija" 2024. gada 11. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 30361000048824-1 par naudas soda piedziņu 40,00 EUR apmērā no NATALIJAS BAUŽES, dzim. 01.01.1993., par labu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr. 90000031705.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Natalijai Baužei par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 73,54 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00937/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Nataliju Bauži ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US14

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija" 2024. gada 11. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 30361000048924-1 par naudas soda piedziņu 30,00 EUR apmērā no NATALIJAS BAUŽES, dzim. 01.01.1993., par labu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr. 90000031705.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Natalijai Baužei par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 55,06 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00938/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Nataliju Bauži ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US15

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 12. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 16768004001924-1 par naudas soda piedziņu 10,00 EUR apmērā no ALFRĒDA MALAČA, dzim. 13.12.1982., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Alfrēdam Malacim par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 30,23 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00940/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Alfrēdu Malaci ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US16

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 14. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 16768004034224-1 par naudas soda piedziņu 30,00 EUR apmērā no ALFRĒDA MALAČA, dzim. 13.12.1982., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Alfrēdam Malacim par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 55,06 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00943/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Alfrēdu Malaci ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US17

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 15. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 16768004034924-1 par naudas soda piedziņu 170,00 EUR apmērā no ALFRĒDA MALAČA, dzim. 13.12.1982., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Alfrēdam Malacim par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 242,85 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00944/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Alfrēdu Malaci ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US18

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2024. gada 15. aprīlī izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. 16768004037324-1 par naudas soda piedziņu 40,00 EUR apmērā no ALFRĒDA MALAČA, dzim. 13.12.1982., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Alfrēdam Malacim par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 70,50 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00945/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Alfrēdu Malaci ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US19

Paziņoju, ka Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 11 zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva lietvedībā atrodas Valsts policijas lēmums administratīvā pārkāpuma lietā par naudas soda piedziņu 40,00 EUR apmērā no AIVAS RUDGALES, dzim. 1971. gada 13. martā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, informēju jūs par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 74,05 EUR ne vēlāk kā 10 dienu laikā no publicēšanas dienas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Cgojeva, reģistrācijas Nr. LV10039312503, depozīta kontā Nr. LV93TREL919911800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00659/011/2024 un parādnieka vārds un uzvārds.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 92,80 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, parādniekam būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu nekavējoties sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Aicinu iepazīties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sagatavoto ''Parādnieka tiesību rokasgrāmatu'' (http://d1.lv/lzti/). Ja saistība izpildīta pirms paziņojuma publikācijas, tad jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2024/112.US20

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts ieņēmumu dienesta 2021. gada 6. decembrī izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr. 31.4-17.18.3/178.18.3/109360 par parāda piedziņu 582,01 EUR apmērā no PRABHJOT SINGH, dzim. 09.12.1996., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Prabhjot Singh par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 749,34 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00950/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Prabhjot Singh ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US21

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Valsts ieņēmumu dienesta 2023. gada 9. novembrī izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr. 31.4/17.18.2/97052 par parāda piedziņu 1070,91 EUR apmērā no PRABHJOT SINGH, dzim. 09.12.1996., par labu valstij.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju Prabhjot Singh par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 1344,19 EUR ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00951/108/2024 un parādnieka vārds un uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu Prabhjot Singh ne vēlāk kā līdz 2024. gada 23. jūnijam sniegt rakstveida paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi, aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2024/112.US22

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074764, lūguma Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Argita Gustafssone paziņo:

Paziņojums par no Aizdevuma līguma izrietošā parāda piedziņu

"Swedbank" AS, turpmāk tekstā - "Banka" un RIHARDS ŅEPLOHO (dzim. 01.11.1973.), turpmāk tekstā - "Aizņēmējs", 01.11.2005. noslēdza aizdevuma līgumu 05‑113212‑PK, turpmāk tekstā - "Aizdevuma līgums".

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Aizņēmēja no Aizdevuma līguma izrietošo saistību neizpildi kopš 10.10.2023., nokavējot Aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, pamatojoties uz Aizdevuma līguma II daļas 7.4.1. punktu ir paziņojusi par atkāpšanos no Aizdevuma līguma un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar Aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu, kā arī no Aizdevuma līguma izrietošos blakus prasījumus.

No Aizdevuma līguma izrietošās pamatsummas parāda apmērs šī paziņojuma sagatavošanas dienā ir EUR 72 280,89.

TATJANA ŅEPLOHO (dzim. 22.05.1979.), tiek brīdināta, ka "Swedbank" AS vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma:

Nekustamā īpašuma apraksts

Ausekļa iela 7-303, Rīga, kadastra Nr. 0100 920 4572, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)