Laidiens: 11.06.2024., Nr. 112

Izsoles

OP 2024/112.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 45 zvērinātas tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne, prakses vieta: Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3. st., otrajā izsolē pārdod Ingaram Zagorskim piederošos nekustamos īpašumus - divistabu dzīvokli Rīgā, Buļļu ielā 33, k-3-3, ar kopējo platību 78,2 kv.m (kadastra Nr. 0100 924 3885) un 693/20740 domājamās daļas no zemesgabala Buļu ielā 35, Rīgā, ar kopējo platību 2074 kv.m (kadastra numurs 0100 067 0335). Nekustamie īpašumi reģistrēti Rīgas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Piedzinēji - Kirils Filatovs, Rīgas valstspilsētas Finanšu departaments, Kungu iela 7/9, Rīga, un Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu novērtējums sastāda 100 000,-EUR. Otrās izsoles sākumcena 75 000 EUR. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, depozīta kontā Nr. LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 10 000 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 17. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks 2024. gada 17. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne, prakses vieta: Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3. st., otrajā izsolē pārdod Marinai Kogutei piederošo nekustamo īpašumu (mantots no Valentīnas Kogutes) - divistabu dzīvokli Rīgā, Parādes ielā 30-97, ar kopējo platību 45,4 kv.m (kadastra Nr. 0100 913 3235). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Piedzinēji - SIA Rīgas namu pārvaldnieks Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, un Rīgas valstspilsētas Finanšu departaments, Kungu iela 7/9, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 24 500 EUR. Otrās izsoles sākumcena 18 375 EUR. Izsoles solis 245 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, depozīta kontā Nr. LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 2450 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 17. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks 2024. gada 17. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, pirmajā izsolē pārdod par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu "Zītari"-8, kas atrodas Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā. Īpašnieks: Jevgēnijs Savluks. Kreditors: Tukuma novada pašvaldība, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads. Dzīvokļa īpašums Nr. 8, ir vienistabas dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, ar kadastra numuru 9048 900 0285, atrodas "Zītari", Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, nav reģistrēts Džūkstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā, ar kopējo platību 29,4 m, ar kopējiem inženiertīkliem un piederumiem, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 294/5342 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 9048 005 016 4001, un kopīpašuma 294/5342 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 9048005 0164.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums 2300,00 EUR. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no novērtējuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena - 2300,00 EUR. Izsoles solis - 230,00 EUR. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā LV96TREL9199086001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 230,00 EUR, maksājuma mērķī norādot bezmantinieka lieta Nr. 00002/115/2024-BL, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums 2024. gada 17. jūnijā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2024. gada 17. jūlijā plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 20011975. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ4

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli "Lonastes stacija"-2, kadastra Nr. 98449000069, Ances pagastā, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darba dienās līdz 2024. gada 6. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldes vadītāju, tālr. 26491057, e-pasts: targale.ance@ventspilsnd.lv.

Izsoles sākumcena - 1900 EUR, nodrošinājums - 190 EUR, izsoles solis - 50 EUR.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2024. gada 6. augustam plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālr. 25749170).

Izsoles sākums 2024. gada 7. augustā plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2024/112.IZ5

Izsole

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Akmeņdziras 67", Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081067, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98660081067, kopējo platību 0,0594 ha.

Izsoles sākumcena - 3600 EUR, nodrošinājums - 360 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 9. jūlijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 8. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2024. gada 9. jūlija plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 29. jūlijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 29. jūlijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 360 EUR apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22, norādot: "Nekustamā īpašuma "Akmeņdziras 67", Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 EUR apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darba dienās, iepriekš piezvanot Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldes vadītājam, tālr. 26491057, e-pasts: targale.ance@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālr. 25749170.


OP 2024/112.IZ6

Izsole

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trīsistabu dzīvokli ar kopējo platību 71,3 kv.m, "Vītoli"-22, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98449000067.

Izsoles sākumcena - 3700 EUR, nodrošinājums - 370 EUR, izsoles solis - 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 9. jūlijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 8. augustā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2024. gada 9. jūlija plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 29. jūlijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 29. jūlijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 370 EUR apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22, norādot: "Nekustamā īpašuma "Vītoli"-22, Ances pagastā, izsoles nodrošinājums", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 20 EUR apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese - Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldes vadītājam, tālr. 26491057, e-pasts: targale.ance@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas kontakttālr. 25749170.


OP 2024/112.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10, pārdod otrajā izsolē Pjotram Pirožonokam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 45, 62,90 m2 platībā un 629/40308 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Ulbrokas ielā 11, Rīgā, kadastra Nr. 0100 908 7514. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, adrese - Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 34 900,00 EUR. Izsoles sākumcena - 26 175,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2024. gada 4. jūlijam ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr. 05057210029, depozīta kontā: Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr. LV68TREL9199040001000, nodrošinājuma summa 3490,00 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums - 2024. gada 14. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2024. gada 15. jūlijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 67312401. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta: Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko par bezmantinieka mantu atzīta nekustamā īpašuma, kas atrodas Lielajā ielā 7-30, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 902 5645, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 64,8 kv.m, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošas kopīpašuma 648/27890 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes ar kadastra numuru 0900 006 0051. Kreditori: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava; SIA Gren Jelgava, Pasta iela 47, Jelgava; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Finanšu departaments, Lielā iela 11, Jelgava; Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele; AS "Latvijas Gāze", Aristida Briāna iela 6, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 34 600 EUR. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2024. gada 17. jūnijā, izsoles noslēgums - 2024. gada 17. jūlijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 3460 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta: Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko par bezmantinieka mantu atzīta nekustamā īpašuma, kas atrodas Staļģenes ielā 44-12, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 900 7292, otro izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 57,4 m2, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošas kopīpašuma 574/5217 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0918 001, būves ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0918 002, būves ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0918 004, zemes ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0918. Kreditors: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava. Nekustamā īpašuma novērtējums 5600 EUR. Otrās izsoles sākumcena 4200 EUR. Izsoles solis 300 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2024. gada 17. jūnijā, izsoles noslēgums - 2024. gada 17. jūlijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 560 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta: Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko par bezmantinieka mantu atzīta nekustamā īpašuma, kas atrodas Vecpilsētas ielā 9-12, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 902 1229, otro izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 14 m2, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošas kopīpašuma 140/5369 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes - kadastra numurs 0900 004 0414, un palīgēkas. Kreditori: SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Finanšu departaments, Lielā iela 11, Jelgava. Nekustamā īpašuma novērtējums 3200 EUR. Otrās izsoles sākumcena 2400 EUR. Izsoles solis 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2024. gada 17. jūnijā, izsoles noslēgums - 2024. gada 17. jūlijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 7. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 320 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 57 zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Pētersone, prakses vieta: Dzirnavu iela 62-8, Rīga, LV-1050, atkārtotā pirmajā izsolē pārdod 1000/32980 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Matīsa iela 41, Rīga, kadastra numurs 0100 034 0060, kas pieder SIA "SMSLD", juridiskā adrese: Ventspils šoseja 56A, Jūrmala, LV-2011 (parādniekam lietošanā ir visas bēniņu telpas 226,10 kv.m platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra Nr.0100 034 0060 002). Piedzinēji: biedrība "Matīsa 41", juridiskā adrese: Matīsa iela 41A - 11, Rīga, LV-1009, un Rīgas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 0100 034 0060 (1888 kv.m platībā), uz zemes gabala atrodas: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 0100 034 0060 001, dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 0100 034 0060 002, dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 0100 034 0060 003, dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 0100 034 0060 004. Parādniekam piederošās domājamās daļas atbilst parādniekam lietošanā esošajām visām bēniņu telpām 226,10 kv.m platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra Nr. 0100 034 0060 002. SIA "SMSLD" piederošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma novērtējums un atkārtotas pirmās izsoles sākumcena: 11 500,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Izsoles solis: 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājuma maksa: 1150,00 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2024. gada 12. jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2024. gada 12. jūlijs plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 2. jūlijam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 57 zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Pētersones, reģistrācijas Nr. LV19026010910, depozīta kontā Nr. LV59TREL9199046001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10 %, t.i. 1150,00 EUR, no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Vēršu uzmanību, ka 2024. gada 2. jūlijs ir datums, līdz kuram zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ir jābūt saņemtai nodrošinājuma maksai un pretendenta lūgumam par autorizāciju dalībai izsolē. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt 25136403. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta: Baznīcas iela 37-11, Rīga, rīko atkārtotu pirmo izsoli parādniekam SIA ''Pūka Priedītes'', juridiskā adrese: Dārzaugļu iela 1 - 605, Rīga, LV-1012, piederošam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015. Tiks izsolītas 3/5 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemes gabala Dzirksteles ielā 20B, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 3605. Visa nekustamā īpašuma platība 2087 kv.m. Uz zemes gabala atrodas: dzīvojamās mājas jaunbūve (kadastra apzīmējums 1300 021 3605 001). Ierakstīts Rīgas rajona tiesas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1063. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. 3/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma novērtējums: 23 000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 23 000,00 EUR. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 13.06.2024. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 15.07.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 3. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta konta Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai 67354161.


OP 2024/112.IZ13

 Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums "Draudzības"-1, Viesatās, Viesatu pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9090 900 0030, sastāv no dzīvokļa Nr. 1 ar platību 83,4 m2, kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249 001, kopīpašuma 791/22834 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249. Sākumcena - 1180,00 euro, solis - 25,00 euro, nodrošinājuma maksa - 118,00 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 20229092.


OP 2024/112.IZ14

Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums "Draudzības"-16, Viesatās, Viesatu pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9090 900 0015, sastāv no dzīvokļa Nr. 16 ar platību 53,3 m2, kopīpašuma 533/22834 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249 001 un kopīpašuma 533/22834 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249.

Sākumcena - 900,00 euro, solis - 25,00 euro, nodrošinājuma maksa - 90,00 euro. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 20229092.


OP 2024/112.IZ15

Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums "Draudzības"-9, Viesatās, Viesatu pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9090 900 0024, sastāv no dzīvokļa Nr. 9 ar platību 33,0 m2, kopīpašuma 330/22834 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249 001 un kopīpašuma 330/22834 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9090 002 0249.

Sākumcena - 540,00 euro, solis - 25,00 euro, nodrošinājuma maksa - 54,00 euro. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 20229092.


OP 2024/112.IZ16

Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam "Maztempji", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9048 004 0074, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 0,9994 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9048 004 0074. Sākumcena - 4200,00 euro, solis - 50,00 euro, nodrošinājuma maksa - 420,00 euro.  

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 29230323.


OP 2024/112.IZ17

Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam "Jurģu Centrs", Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9056 006 0142, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 2,87 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9056 006 0138. Pirmpirkuma tiesības nekustamā īpašuma zemes nomniekam.

Sākumcena - 25 950,00 euro, solis - 100,00 euro, nodrošinājuma maksa - 2595,00 euro. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 29405027.


OP 2024/112.IZ18

Izsole 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam "Kaļķu krogs", Zemītes pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9094 001 0284, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības 3,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0284 un būvēm (graustiem) ar kadastra apzīmējumiem: 9094 001 0284 001, 9094 001 0284 002, 9094 001 0284 006 un 9094 001 0284 008.  

Sākumcena - 11 500,00 euro, solis - 100,00 euro, nodrošinājuma maksa - 1150,00 euro. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 28016651.


OP 2024/112.IZ19

Izsole

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašums "Dzelzceļnieki"-6, Kandavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra numurs 9062 900 0259, sastāv no dzīvokļa Nr. 6 ar platību 16,4 m2, kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 001, kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112 002, un kopīpašuma 166/2210 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0112.

Sākumcena - 1600,00 euro, solis - 25,00 euro, nodrošinājuma maksa - 160,00 euro. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.06.2024. plkst. 13.00 līdz 02.07.2024. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 12.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 12.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājums iemaksājams līdz 02.07.2024. attiecīgi Tukuma novada pašvaldības kontā un maksa par dalību izsolē Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija par izsoles norisi, tālr. +371 26603410, par nekustamo īpašumu, tālr. +371 28016651.


OP 2024/112.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 98 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērināta tiesu izpildītājas palīdze Ilze Kaļva, prakses vieta: Cēsu iela 19, Valmiera, Valmieras novads, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod SIA "MK Grifs", juridiskā adrese: Rīgas iela 7, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871, piederošās 23/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 7, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra Nr. 7007 505 0017, kas sastāv no veikala ēkas (kadastra apzīmējums 70070050050001) ar kopējo platību 3340,3 m2 (saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem kopējā platība 3296,3 m2). Būve saistīta ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70070050050. Zeme zem būves nav vērtējuma sastāvdaļa. Piedzinējs: Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. 23/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 13 300,00 EUR. Izsoles solis 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2024. gada 13. jūnijā plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2024. gada 15. jūlijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 3. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1330,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģ. Nr. 27058211418, depozīta kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2024/112.IZ21

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 63 zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska, prakses vieta: Miera ielā 36, Rīgā, LV-1010, precizē izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2024. gada 6. jūnija laidienā Nr. 109, OP 2024/109.IZ13 publicēto izsoli. SIA Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskais ģeotehniskais centrs ''JUNIKONS'' (UNICONE), juridiskā adrese: Brīvības iela 139-3, Rīga, izsola nekustamo īpašumu Gaujas iela 25, Vangaži, Ropažu novads. Iepriekš publicētajā izsolē teikumam jābūt šādā redakcijā: Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)