Laidiens: 11.06.2024., Nr. 112

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2024/112.AKK1

Dobeles novada pašvaldība izsludina atkārtotu konkursu uz vakanto Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktora amatu

Mēnešalga - 1904 euro (bruto).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2024. gada 9. jūlijs plkst. 17.00.

Konkursa nolikums publicēts Dobeles novada pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Uzziņas pa tālr. 63707280.


OP 2024/112.AKK2

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs, izstrādā, organizē un koordinē politiku 20 jomās; ir augstākā iestāde 10 padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm; sadarbības partneris citām nozaru ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām asociācijām

Aicinām tevi komandā CIVILTIESĪBU DEPARTAMENTA JURISTU ierēdņu amatos

Mēs tev uzticēsim civiltiesību vai komerctiesību jomā:

- analizēt un vērtēt likumu un citu tiesību aktu regulējuma problēmas

- izstrādāt izmaiņas un pilnveidot likumu vai citu tiesību aktu regulējumu

- gatavot atbildes iestādēm un personām

- izvērtēt citu institūciju izstrādātus likumprojektus vai citus tiesību aktu projektus

Sagaidām, ka tev ir:

- augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (vari būt arī maģistra programmas students/-e)

- labas zināšanas civiltiesībās vai komerctiesībās

- profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā

- labas angļu valodas zināšanas

- prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem

- teicamas iemaņas darbā ar datoru

- analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Mēs piedāvājam:

- mēnešalgu no 1800 euro

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanu

- darba vietu Rīgas centrā

- elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt daļēji attālināti

- stabilitāti un uz ilgtermiņu balstītu sadarbību

- daudzveidīgu uzdevumu klāstu

- jaunas zināšanas un iespēju attīstīt savas prasmes

Tu iegūsi iespēju:

- attīstīt un pilnveidot juridiskās analītikas spējas

- piedalīties sabiedrībai aktuālu problēmu risinājumu meklēšanā

- dot savu ieguldījumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanā

- aizstāvēt Tieslietu ministrijas viedokli Saeimā, Ministru kabinetā, Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās un diskusijās ar sadarbības partneriem

- strādāt komandā ar atsaucīgiem un profesionāliem kolēģiem

Lai saņemtu detalizētāku informāciju par veicamajiem pienākumiem, lūgums sazināties ar Civiltiesību departamenta direktori. Tālr. uzziņām 67036941.

Piesakies līdz 25. jūnijam un pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu personals@tm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67036998.


OP 2024/112.AKK3

Latvijas Republikas Saeima, nodokļu maksātāja kods 90000028300, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku apsaimniekošanas un servisa dienesta projektu koordinators/ -e (vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenās prasības pretendentiem /-ēm:

- Augstākā izglītība. Izglītība interjera dizaina jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

- Periodiska kvalifikācijas paaugstināšana amata kompetences jomās.

- Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar darba vides ierīkošanu saistītu projektu izstrādē un uzraudzīšanā.

- Valsts valodas augstākā (C1) līmeņa zināšanas.

- Teicamas datorprasmes (MS Office, e-pasts, darbam nepieciešamās datu bāzes, interneta pārlūkprogrammas), prasmes darbā ar rīcībā esošo tehniku un informācijas avotiem. Vēlama pieredze darbā ar datorizētās projektēšanas programmu AutoCAD vai citu līdzvērtīgu programmu.

- Teicamas zināšanas amata kompetences jomās.

- Zināšanas un pieredze projektu un citas amata pienākumu izpildei nepieciešamās dokumentācijas izstrādē, tostarp izmaksu tāmju sagatavošanā.

- Konceptuāla domāšana, orientācija uz attīstību, spēja patstāvīgi plānot un organizēt komandas darbu.

- Komunikācijas un sadarbības prasmes.

- Prasme analizēt situāciju un pieņemt ar pienākuma izpildi saistītus lēmumus un uzņemties atbildību.

Galvenie pienākumi:

- Plānot, izstrādāt, vadīt un koordinēt ar Saeimas valdījumā esošo ēku un telpu uzturēšanas un aprīkošanas nodrošināšanu saistītus projektus.

- Izstrādāt projektu dokumentāciju, veikt projektu finanšu un citu nepieciešamo resursu izvērtējumu, izstrādāt un saskaņot projektu resursu plānus, paredzamo izdevumu tāmes, projekta tehnisko specifikāciju un izpildes grafikus, gatavot priekšlikumus par budžeta pieprasījumiem, tostarp apkopot un analizēt iesniegtos pieprasījumus.

- Amata kompetences ietvaros piedalīties iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē, aktualizēt pārziņā esošos iekšējos normatīvos aktus.

- Projektu īstenošanas procesā plānot, organizēt un koordinēt atbilstošu pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju piesaisti, veikt tirgus izpētes un cenu aptaujas, piedalīties nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, kā arī piedalīties iepirkumu komisiju darbā komisijas locekļa statusā, amata kompetences ietvaros sniegt atbalstu būvdarbu un pakalpojumu līgumu sagatavošanā un noslēgšanā.

- Nodrošināt telpu aprīkojuma (iekārtu, mēbeļu u.c.) iegādes procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izvērtējot lietderības apsvērumus.

- Ar ēku apsaimniekošanu un telpu uzturēšanu un aprīkošanu saistītu projektu izpildes procesā amata kompetences ietvaros kontrolēt pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi, uzraudzīt darba procesa kvalitāti un atbilstību, ja nepieciešams, piesaistot attiecīgās jomas ekspertus.

- Piedalīties projekta galarezultātu novērtēšanā un pieņemšanā, tostarp sagatavojot atbilstošu dokumentāciju.

- Veikt Saeimas ēku, telpu un to aprīkojuma (iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu) apsekošanas un novērtēšanas procesu.

- Amata kompetences ietvaros nodrošināt, uzturēt un veicināt sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām.

Piedāvājam:

- dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;

- stabilu atalgojumu (plānotais atalgojums diapazonā (bruto) no 2304 EUR līdz 3292 EUR), ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo profesionālo kvalifikāciju un kompetences;

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un papildu normatīvajos aktos noteiktie motivācijas instrumenti.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu par amatam noteiktajām atbildības jomām, ar ietvertu apliecinājumu, ka kandidāts atbilst likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Vēlama informācija par adresātu (-iem) (esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās), kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;

- Curriculum Vitae (Europass formā ), nenorādot sensitīva rakstura informāciju;

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildu - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);

- amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2024. gada 28. jūnijam (ieskaitot) lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla vadības un attīstības nodaļai - papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: "Konkursam: Saeimas Administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku apsaimniekošanas un servisa dienesta projektu koordinators", vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: saeima@saeima.lv vai, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv e pakalpojumu, nosūtot tos uz Saeimas e-adresi 90000028300. Tālr. uzziņām 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts - datuaizsardziba@saeima.lv. Informācija par personu datu apstrādi Saeimā https://saeima.lv/datu-apstrade/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)