Laidiens: 18.05.2023., Nr. 94

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2023/94.US1

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas lietvedībā atrodas:

1. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2019.gada 19.jūlija lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-19-5039-lsi/7-15-3/5719-PL par parāda EUR 834,58 apmērā piedziņu no BURTON WIDMARK ERMANOVICA par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

2. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2020.gada 26.februāra lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-20-1454-lsi/7-15-3/5719-PL par parāda EUR 653,28 apmērā piedziņu no Burton Widmark Ermanovica par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

3. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2020.gada 21.oktobra lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-20-4918-lsi/7-15-3/5719-PL par parāda EUR 977,33 apmērā piedziņu no Burton Widmark Ermanovica par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai;

4. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2023.gada 29.marta lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-23-3372-lsi/7-15-3/5719-PL par parāda EUR 3232,50 apmērā piedziņu no Burton Widmark Ermanovica par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Ņemot vērā minēto, un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums, Burton Widmark Ermanovic piederošo nekustamo īpašumu Stirnu iela, Rīga, ar kadastra numuru 0100 071 2620, tiek vērsta piedziņa.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu:

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;

3) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

4) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta piekto daļu, jums ir pienākums līdz 2023.gada 29.maijam paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un vai, pārdodot izsolē Jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība. jums ir pienākums līdz 2023. gada 29.maijam, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus. Uzaicinu jūs nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus kas uz 11.05.2023. sastāda EUR 7719,72. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģistrācijas Nr.15108111506, depozīta kontā Nr.LV79TREL9199065001000, Valsts kase, S.W.I.F.T. kods TRELLV22.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)