Laidiens: 17.03.2023., Nr. 55

Izsoles

OP 2023/55.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe, prakses vieta: Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Igoram Ņikitinam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģ.Nr.90001870675, Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4698 001 0010 un kopējo platību 3,23 ha, būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra apzīmējumu 4698 001 0048 001, un kopējo platību 115,5 m², būves (kūts) ar kadastra apzīmējumu 4698 001 0048 002, un kopējo platību 88,2 m², būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4698 001 0048 003, un kopējo platību 35,1 m², adrese: "Pluņķi; "Ainavas", Zebrenes pag., Dobeles nov., kadastra numurs 4698 001 0048, reģistrēts  Zebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.74. Nekustamā īpašuma novērtējums - 9300,00 EUR. Izsoles sākumcena - 9300,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 23.03.2023. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 24.04.2023. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.04.2023., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 930,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, prakses vieta: Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mohamad Hussein Daamoush piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Dobeles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115092, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 004 4401, un kopējo platību 15 214 m², adrese: Robežu iela 41, Dobele, Dobeles nov., kadastra numurs 4601 004 4401, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000148482. Nekustamā īpašuma novērtējums - 22 000,00 EUR. Izsoles sākumcena - 22 000,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 23.03.2023. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 24.04.2023. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.04.2023., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2200,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Andrey Shuvalov piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 24 un pie tām piederošās 13560/536790 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Rīgā, Eksporta ielā 6. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 924 2295, ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2454 24. Piedzinējs - AS "Valsts nekustamie īpašumi", Talejas iela 1, Rīga, Ilya Vitalyevich Grishin. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 112 450,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 112 450,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 3 000,00. Izsoles sākums ir 23.03.2023. plkst.13.00. Izsoles noslēgums ir 24.04.2023. plkst.13.00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 12.04.2023. ir jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ. Nr. 23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 11 245,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē SIA "Arkers", jur. adrese: 18. novembra iela 414, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., piederošas 180/900 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dīķu ielā 3, Daugavpilī, ar kadastra numuru 0500 509 0324, iereģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000381623 (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums). Viss Nekustamais īpašums sastāv no būves (dzīvojamās ēkas) ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0303 001, un kopēju platību 155,2 m2, un piecām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 0500 009 0303 002; 003; 004; 005; 010. Piedzinējs: Augšdaugavas novada pašvaldība, jur. adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1100,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2023. gada 12. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 110,00 EUR, ZTI L. Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2023. gada 23. marts plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2023. gada 24. aprīlis plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta - Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē (atkārtoti) Ivanam Lizakam piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašums Nr. 8, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 4407 900 0422, adrese: Kastaņu iela 44 - 8, Ilūkste, Augšdaugavas nov. Piedzinēja ir Gunta Bitēna, Upes iela 5-11, Ilūkste, Augšdaugavas novads, un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 2400,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 2400,00 EUR. Izsoles solis ir 100,00 EUR. Izsoles sākums ir 2023.gada 23.martā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2023.gada 24.aprīlī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2023.gada 12.aprīlim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ6

Izsole

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Meirānu Kalpaka pamatskola", Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247, 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001, 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002, 80,2 m2 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003, 126,1 m2. Izsoles sākotnējā cena - 76 000,00 EUR, izsoles solis - EUR 500,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 7600,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta "Meirānu Kalpaka pamatskola", Meirānos, Indrānu pagastā, izsolei". Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.13.30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija - līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz: pasts@madona.lv. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju Tāli Salenieku pa tel. 29165733.


OP 2023/55.IZ7

Izsole

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Akmeņsala", Vecsaikava, Praulienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7086 016 0146). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70860160146) 3,0 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 70860160146001). Izsoles sākotnējā cena - 5680,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 568,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta Akmeņsala, Praulienas pagasts, izsolei". Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.15.00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija - līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz: pasts@madona.lv. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel. 29424912.


OP 2023/55.IZ8

Izsole

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Muižas klēts", Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 70860100210001. Izsoles sākotnējā cena - 4560,00, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 456,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta Muižas klēts, Praulienas pagasts, izsolei". Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.14.30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija - līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz: pasts@madona.lv. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel. 29424912.


OP 2023/55.IZ9

Izsole

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Pabērzi", Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 009 0107). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090107, 0,4564 ha platībā. Izsoles sākotnējā cena - 3200,00 EUR, izsoles solis - EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 320,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta "Pabērzi", Bērzaunes pagasts, izsolei". Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2023.gada 21.aprīlī plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija - līdz 2023.gada 20.aprīlim plkst.17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz: pasts@madona.lv. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel. 20249112.


OP 2023/55.IZ10

Izsole

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domē (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2023. gada 9. marta sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību mutiskā izsole:

Noliktavas ēka, kas tiek būvēta saskaņā ar būvprojektu "Noliktavas ēkas būvniecība" uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.2100 002 0109, adresē: Viļakas iela 5C, Rēzekne (turpmāk - Ēka). Ēkas apbūves laukums - 3130 m², būvtilpums - 31342 m3, ēkas augstums 11,50 m, kopējā telpu platība 3106,6 m², virszemes stāvu skaits - 1. Ēkai piesaistītie asfaltbetona pievedceļi un stāvlaukumi, kas tiek būvēti saskaņā ar būvprojektu "Noliktavas ēkas būvniecība" uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.2100 002 0109, adresē: Viļakas iela 5C, Rēzekne (turpmāk - Inženierbūves). Inženierbūvju kopējā platība - 1160 m2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 2100 002 0109, 4824 m2 platībā.

Izsole tiek organizēta projektā "Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide" (projekta Nr. 5.6.2.0/21/I/002), lai Pašvaldībā sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts ar paroli: rezekne http://data.rezekne.lv/index.php/s/oTmawbzKAGn57a7.

Dalības maksa - 1000,00 eiro, drošības nauda - 3360,00 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena - 4038,58 eiro/mēnesī bez PVN.

Izsoles solis - 100 eiro.

Līguma termiņš - 30 gadi.

Izsole notiks 2023. gada 21. aprīlī plkst. 11.00 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, 2.stāvā, zālē (telpa Nr.206). Pieteikumu pieņemšana no 20.03.2023 līdz 14.04.2023. Izsoles pieteikumus var iesniegt slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā, klātienē no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: dome@rezekne.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties minētajās izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (reģ. Nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619. Pretendenti var apskatīt Objektu dabā un iepazīties ar būvprojekta risinājumiem, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāju Karmenu Kotāni (tālrunis 64607622, e-pasts: karmena.kotane@rezekne.lv).


OP 2023/55.IZ11

Izsole

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 9.00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1917, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1917, 0,0585 ha platībā, un atrodas "272", Daugavā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1400,00.

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 9.30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0253, 0,0629 ha platībā, un atrodas "13", Vasarnīcās, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1850,00.

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 10.00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0518, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0518, 0,3968 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1260,00.

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 10.30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4450 002 0401, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 002 0401, 0,42 ha platībā, un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 1450,00.

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 11.00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4450 004 0246, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0407, 4,16 ha platībā, un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena - EUR 5700,00.

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā, vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 14.aprīlim plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00. Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods TRELLV22. Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods TRELLV22. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel. 29412676.


OP 2023/55.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, pirmajā izsolē pārdod kopīpašuma 1 domājamo daļu: "Saulrieti"-dz.9, ar kadastra Nr.9056 900 0381, kas atrodas Jaunpils pagastā, Tukuma novadā. Īpašnieki: Vaira Arbidāne, 2) Aivars Arbidāns. Piedzinēji: 1) Ludis Zeme, 2) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, Jaunpils pagastā, Saulē, Tukuma novadā, reģistrēts Jaunpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0040 5524-9, ar kopējo platību 47,3 m2 , ar kopējiem inženiertīkliem un piederumiem, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 473/5386 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 473/5386 domājamo daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9056 004 0075.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma novērtējums 1400,00 EUR. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no nekustamā īpašuma novērtējuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena - 1400,00 EUR. Izsoles solis - 140,00,00 EUR. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 13.aprīlim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā LV96TREL9199086001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 140,00 EUR, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.1711/115/2005, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākums 2023. gada 24. martā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 24. aprīlī plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 20011975. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ13

Izsole

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Tiek atsavināti Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 323,338 m3. Kokmateriāli daļēji atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 007 0091, un daļēji Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 002 0291. Izsoles sākumcena - 25 505,19 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti pieci euro, deviņpadsmit centi). Izsoles solis - 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas sākumcenas, t.i., 2550.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro), un reģistrācijas maksa - 20.00 EUR (divdesmit euro). Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāieskaita: Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200. Izsole norisināsies Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpās 2023.gada 29.marta plkst.10.00 Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Konferenču zālē. Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90009117568, Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV37TREL9807280440200, 5 (piecu) dienu laikā kopš izsoles.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama pa tālruni 65476829 vai 29159495, e-pasts: valerijs.laksa@augsdaugavasnovads.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā - https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/kustamas-mantas-pardosanas-izsoles/.


OP 2023/55.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko izsoli Argitai Jaunsleinei piederošajam nekustamajam īpašumam. Nekustamā īpašuma adrese: "Lūki", Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 17,9 ha, dzīvojamās ēkas un palīgceltnēm. Nekustamā īpašuma novērtējums: 73 000,00 EUR. Izsoles kārta: 1. Izsoles sākumcena: 73 000,00 EUR. Izsoles solis: 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2023.gada 17.marts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2023.gada 17.aprīlis plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 6.aprīlim jāieskaita nodrošinājuma summa 7300,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta - Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta - Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Arnim Lisovskim piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 2,9 ha platībā -, kas atrodas Tarās, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra numurs 8084 018 0856. Piedzinējs - SIA "ESELO", Malēju iela 1A, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 11 500,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 6. aprīlim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1150,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2023. gada 17. marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2023. gada 17. aprīlis plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Krāces" - 5 (pieci), Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, kadastra numurs 8056 900 0065, kas pieder Dmitrijam Slovcovam. Piedzinējs: AS "Swedbank", juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048; AS "4finance", juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-46, Rīga, LV-1046; SIA "CREDITREFORM LATVIJA", juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; AS "Luminor Bank", juridiskā adrese: Liivalaia 45, Tallina 10145, Estonia, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 40,2 m2 un pie tā piederošas 402/5398 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 8056 900 0065, kas atrodas "Krāces", Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 18 900,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis: 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2023.gada 16.martā, plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023.gada 17.aprīlī plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 5.aprīlim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (1890,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 27309790. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Viktoram Ravdivem piederošu kustamo mantu: SIA "3V project", reģistrācijas numurs 40103827602, kapitāla daļas. Skaits: 1400 kapitāla daļas. Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Kopējais ieguldījums 1400,00 EUR. Kustamās mantas (kapitāla daļu) novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi). Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2023.gada 17.martā plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023.gada 6.aprīlī plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 27.martam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (140,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 27309790. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Viktoram Ravdivem piederošu kustamo mantu: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "International Restorāns Jūrmala", reģistrācijas numurs 40103731946, kapitāla daļas. Skaits: 100 kapitāla daļas. Vienas daļas nominālvērtība ir 30,00 EUR. Kopējais ieguldījums 3000,00 EUR. Kustamās mantas (kapitāla daļu) novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2023.gada 17.martā plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2023.gada 6.aprīlī plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 27.martam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (300,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 27309790. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/55.IZ19

Izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu zobārstniecības pacienta krēslu DM 10 E. Kustamās mantas sākuma cena EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, izsoles drošības nauda EUR 210,00, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2023.gada 27.martā plkst. 13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 17.aprīlī plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 27.03.2023. plkst.13.00 līdz 06.04.2023. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.04.2023. jāiemaksā drošības nauda 210,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Informācija www.jaunpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr.27842574 (Signe Rupaine).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)