Laidiens: 17.03.2023., Nr. 55

Darbības pārskati

OP 2023/55.DP1

Maksātnespējīgās AS PNB Banka pārskats (pēc grāmatvedības datiem) par 2023. gada februāri, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10.punktu

Finanšu stāvokļa pārskats

 

EUR'000

EUR'000

Aktīvi

28.02.2023.

31.01.2023.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

40 971

31 290

Prasības pret kredītiestādēm

66

116

Kredīti un debitoru parādi

44 447

48 737

Ieguldījumi vērtspapīros

3551

3408

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

8005

9174

Pārdošanai pieejami aktīvi

17 562

17 679

Pārējie aktīvi

4813

4762

Kopā aktīvi

119 415

115 166

Saistības

 

Garantētie noguldījumi

7185

7546

Citi noguldījumi

132 793

132 727

Pakārtotās saistības

17 854

17 854

Emitētie subordinētie parāda vērtspapīri

38 428

38 150

Pārējās saistības

124 593

120 489

Kopā saistības

320 853

316 766

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisijas uzcenojums

131 102

131 102

Rezerves

(23 554)

(22 780)

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

(309 271)

(309 976)

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)

285

54

Kopā kapitāls un rezerves

(201 438)

(201 600)

Kopā kapitāls un rezerves un saistības

119 415

115 166

Iespējamās saistības

-

248

Pārskats par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu

EUR'000

EUR'000

 

01.02.2023.-28.02.2023.

01.01.2023.-31.01.2023.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

596

801

Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm

51

47

Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem (t.sk. komisijas ieņēmumi)

-

-

Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas

9

4

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem

5,760

295

Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem

74

89

Kopā atgūtie aktīvi

6,490

1,236

Maksātnespējas procesa izdevumi

 

EUR'000

EUR'000

 

01.02.2023.-28.02.2023.

01.01.2023.-31.01.2023.

Administratora un administratora palīga atlīdzība atbilstoši Kredītiestāžu likuma 166.pantam un kreditoru sapulces lēmumam, t.s. nodokļi

91

91

Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

494

334

Tiesas izdevumi

1

-

Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos, t.s. nodokļi

-

-

Izdevumi izsoļu organizēšanai, t.s. nodokļi

-

-

Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Uzraudzības un regulatīvie izdevumi

8

26

Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi

5

3

Citi maksātnespējas procesa izdevumi, t.s. nodokļi

105

266

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmaksa vai 3.personām pienākošos līdzekļu izmaksa

-

-

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

704

720

Maksātnespējīgā AS PNB Banka (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka tā turpina ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, lai nodrošinātu likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesu, t.sk. NILLTPFN likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu noteikto prasību ievērošanu.

Izpildot KIL 146.1 panta prasības un atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Finanšu izlūkošanas dienesta prasībām, Sabiedrības kreditoru, aizņēmēju, Sabiedrības realizējamo aktīvu pircēju un jebkuru naudas un citu finanšu līdzekļu saņēmēju izvērtēšana notiek atbilstoši sadarbībā ar SIA "Ernst & Young Baltic" izstrādātajai metodoloģijai, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām NILLTFPN un sankciju jomā. Izstrādātā metodoloģija ir apstiprināta ar 2020. gada 11.augusta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu.

Maksātnespējīgās AS PNB Banka administrators Vigo Krastiņš


OP 2023/55.DP2

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada februāri (no 01.02.2023. līdz 28.02.2023.), saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 136. panta 4. daļu

Finanšu stāvokļa pārskats

 

EUR'000

Aktīvi

28.02.2023.

31.01.2023.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

1,003,375

998,652

Prasības pret kredītiestādēm

166,146

174,693

Kredīti

32,264

32,623

Ieguldījumi finanšu instrumentos

15,792

15,786

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

140,878

140,878

Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi

626

623

Pārējie aktīvi

79,400

59,239

Kopā aktīvi

1,438,481

1,422,494

Saistības

 

 

Pieteiktie kreditoru prasījumi

1,213,128

1,216,634

Pārējie kreditori

34,886

15,410

Pārējās saistības

12,973

13,649

Kopā saistības

1,260,987

1,245,693

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisijas uzcenojums

221,375

221,375

Rezerves un nesadalītā peļņa

(43,338)

(43,338)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

(543)

(1236)

Kopā kapitāls un rezerves

177,494

176,801

Kopā kapitāls un rezerves un saistības

1,438,481

1,422,494

Pārskats par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu

 

EUR'000

 

01.02.2023.-

28.02.2023.

01.01.2023.-

31.01.2023.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

551

428

Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm

-

-

Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem

-

14,718

Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas

3

7

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no atgūtajiem ieguldījumiem

-

-

Nauda no atgūtajiem pārējiem aktīviem

-

13

Kopā atgūtie aktīvi

554

15,166

Likvidācijas izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 134. panta 2.daļai un 135. panta 6.daļai)

 

EUR'000

 

01.02.2023.- 28.02.2023.

01.01.2023.- 31.01.2023.

Likvidatoru un likvidatoru palīgu atlīdzība, tai skaitā nodokļi

83

83

Darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, tai skaitā nodokļi

1603

1711

Nepieciešamie izdevumi likvidējamās kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā

191

279

Tiesas izdevumi

-

-

Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

-

-

Izdevumi izsoļu organizēšanai

-

-

Izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesā veicamo ierakstu izdarīšanu publiskajos reģistros

-

-

Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi

2

1

Citi likvidācijas izdevumi

178

271

Kopā likvidācijas izdevumi

2057

2345

2018. gada 12. jūnijā tika uzsākta likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība) pašlikvidācija saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) pieņemto lēmumu. Šī paša gada 18. jūnijā sākās Sabiedrības kreditoru prasījumu pieteikumu pieņemšana. 2019. gada 6. martā FKTK saskaņoja procedūru kopumu kreditoru pārbaudēm.

Līdz 2023. gada februāra beigām vairāk kā 16 000 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā. Tai skaitā 14 547 klientiem ar konta atlikumiem līdz 100 000 EUR līdz 2023. gada 23. februārim kopumā izmaksāti 454,57 miljoni EUR no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumā noteikto, tie Sabiedrības noguldītāji, kuriem bija tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri piecu gadu laikā - līdz 2023. gada 23. februārim nepieteicās tās saņemšanai, ar 2023. gada 24. februāri ir zaudējuši prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu. Noguldītāji, kuri zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu, turpmāk tiek aicināti pieteikt savus kreditoru prasījumus Sabiedrībā. 

Turpinās darbs ar kreditoriem, kuru prasījumu apjoms februāra beigās ir 1,21 miljards EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz februāra beigām pārbaudes pabeigtas vairāk kā 2850 kreditoriem.

Februārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām. Februārī atgūti 0,6 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma - 1,27 miljardi EUR.

Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Jānis Rozenbergs

Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidatore Vineta Čukste-Jurjeva


OP 2023/55.DP3

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2023. gada februāri saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2023. gada 28. februārī, euro (blakus uzrādīta informācija 2023. gada 31. janvārī)

Aktīvi

28.02.2023.

31.01.2023.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

0

0

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

3 438 731

3 467 062

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

0

0

Kredīti

0

0

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

1753

1790

Pārējie aktīvi

65 276

59 073

Kopā aktīvi

3 505 760

3 527 925

Saistības

 

 

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījums par izmaksām noguldītājiem

167 425 931

167 425 931

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

264 182 016

264 182 016

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

78 329

66 037

Pārējās saistības

38 189 000

38 167 139

Kopā saistības

469 875 276

469 841 123

Pašu kapitāls

 

 

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

77 384 163

77 384 163

Rezerves

1 710 048

1 710 048

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-545 390 238

-545 375 652

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

- 73 489

- 31 757

Kopā pašu kapitāls

-466 369 516

-466 313 198

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

3 505 760

3 527 925

Ārpusbilances posteņi

 

 

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

18 552 745

18 193 150

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2023. gada februārī, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2023. gada janvārī)

02.2023.

01.2023.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

1542

203 532

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

-

-

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

-

-

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas un likvidācijas

-

-

Nauda, kas atgūta no ārvalstu korespondējošām kredītiestādēm, kurā bankas līdzekļi nav brīvi pieejami

-

-

Nauda no citiem prasījumiem

-

-

Kopā atgūtie aktīvi

1542

203 532

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153. pantam) 2023. gada februārī euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2023. gada janvārī)

02.2023.

01.2023.

Administratora un administratora palīga atlīdzība

78

10 176

Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

3341

3365

Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

34 810

32 935

Tiesas izdevumi

-

-

Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

-

-

Izdevumi izsoļu organizēšanai

-

-

Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

38 229

46 476


OP 2023/55.DP4

Politiskās partijas "Vidzemes partija", reģ. Nr. 50008181591, 2022.gada pārskats

Partijas nosaukums: VIDZEMES PARTIJA

Reģ. Nr. 50008181591

Bilance

Aktīvs

1430,00

Ilgtermiņa ieguldījumi

0,00

I. Nemateriālie ieguldījumi.

0,00

II. Pamatlīdzekļi.

0,00

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

0,00

1. Akcijas un daļas.

0,00

Apgrozāmie līdzekļi

1430,00

I. Krājumi.

0,00

*1. Materiāli.

0,00

2. Preces.

0,00

II. Debitori.

204,00

III. Vērtspapīri.

0,00

IV. Nauda.

1226,00

Pasīvs

1430,00

I. Fondi.

764,00

1. Pamatfonds.

0,00

2. Mērķfondi.

2512,00

3. Rezerves fonds.

-1748,00

4. Rezerves fonds - pārskata gada rezultāts.

0,00

II. Ilgtermiņa kreditori.

0,00

III. Īstermiņa kreditori.

666,00

1. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

0,00

2. Pārējie kreditori.

666,00

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

I. Biedru nauda un iestāšanās nauda.

150,00

II. Saņemtie dāvinājumi (ziedojumi).

12 000,00

III. Saņemtie mantojumi.

0,00

IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

0,00

V. Valsts budžeta finansējums.

0,00

VI. Citi ieņēmumi.

0,00

VII. Ieņēmumi kopā.

12 150,00

VIII. Izdevumi.

1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.

0,00

2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.

0,00

3. Sakaru un interneta pakalpojumi.

0,00

4. Transporta pakalpojumi.

0,00

5. Reklāmas pakalpojumi.

9117,00

6. Citi pakalpojumi.

999,00

7. Darba algas un citi maksājumi fiziskām personām.

0,00

8. Izdevumi, kas saistīti ar iespieddarbiem.

3776,00

9. Izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.

0,00

10. Izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).

0,00

11. Materiālu izdevumi.

0,00

12. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

0,00

13. Citi izdevumi.

6,00

IX. Nodokļi.

0,00

X. Izdevumi kopā.

13898,00

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

-1748,00

Naudas plūsmas pārskats

I. Naudas atlikums pārskata gada sākumā.

3709,00

II. Naudas ieņēmumi no biedru naudas un iestāšanās naudas.

150,00

III. Dāvinājumu (ziedojumu) veidā saņemtā nauda.

12 000,00

IV. Mantojumu veidā saņemtā nauda.

0,00

V. Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

0,00

VI. Naudas ieņēmumi no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās.

0,00

VII. Valsts budžeta finansējums.

0,00

VIII. Citi naudas ieņēmumi.

0,00

IX. Naudas ieņēmumi kopā.

12 150,00

X. Naudas maksājumi par pakalpojumiem.

1. Telpu īre un pakalpojumi, kas saistīti ar telpu īri.

0,00

2. Citas nekustamas vai kustamas mantas noma.

0,00

3. Sakaru un interneta pakalpojumi.

0,00

4. Transporta pakalpojumi.

0,00

5. Reklāmas pakalpojumi.

9117,00

6. Citi pakalpojumi.

1617,00

XI. Naudas maksājumi, kas saistīti ar kustamas un nekustamas mantas iegādi.

0,00

XII. Darba algas un citi naudas maksājumi fiziskām personām.

0,00

XIII. Naudas izdevumi saistībā ar iespieddarbiem.

3776,00

XIV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar sabiedrisko pasākumu organizēšanu.

0,00

XV. Naudas izdevumi, kas saistīti ar labdarības pasākumu organizēšanu, dāvinājumiem (ziedojumiem).

0,00

XVI. Naudas izdevumi, kas saistīti ar pretlikumīgi saņemto ziedojumu atmaksu.

0,00

XVII. Citi naudas izdevumi.

123,00

XVIII. Naudas izdevumi kopā.

14 633,00

XIX. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts.

0,00

XX. Naudas atlikums pārskata gada beigās.

1226,00

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)