Laidiens: 28.11.2023., Nr. 230

Izsoles

OP 2023/230.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 106 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe, prakses vieta: Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA HS BĒNE, reģ. Nr. 40003738238, juridiskā adrese: Hanzas iela 14I, Rīga, LV-1045, piederošo kustamo mantu - hidroturbīnas ar ģeneratoriem kā lietu kopību - 1 komplekts.

1. Hidroturbīna ar ģeneratoru G-1, ģeneratora Nr. 3PH4AH200MB un vadības automātika ar apzīmējumu GV-1.

2. Hidroturbīna ar ģeneratoru G-2, ģeneratora Nr. 01101967005001, hidroturbīna T-50 un vadības automātika GV-2.

3. Hidroturbīna ar ģeneratoru G-3, ģeneratora Nr. 183902, hidroturbīna T65 un vadības automātika GV-3.

Kustamās mantas novērtējums - 18 300,00 EUR. Izsoles sākumcena - 13 725,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 04.12.2023. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 03.01.2024. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 24.12.2023., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma - 1830,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Klaģes, reģ. Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/230.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko pirmo izsoli Sergei Vasin piederošajam nekustamajam īpašumam Kleistu iela 2-57, Rīga, kadastra Nr. 01009164137.  Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 57, ar platību 66,2 kv.m, kopīpašuma 662/43840 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinēja - Marina Līvena. Nekustamā īpašuma novērtējums - 42 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 42 900,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 29.11.2023. un noslēgsies 29.12.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.12.2023., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4290,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Nosolītājs iemaksā summu, kāda no tā pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda. Maksāšanas kārtības neievērošana atzīstama par visas summas nesamaksāšanu Civilprocesa likuma 611. panta ceturtās daļas izpratnē. Tālr. uzziņām 62004477.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/230.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 69 zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga, prakses vieta: Neretas iela 2, k-1-65, Rīga, pārdod pirmajā izsolē Nataļjai Timofejevai uz mantojuma tiesību pamata piederošo nekustamo īpašumu. Kreditors - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga. Tiek izsolīts nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 6 ar kopējo platību 38,1 kv.m un kopīpašuma 3810/29280 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūņa lit. 003, kas atrodas Mūkusalas ielā 9-6, Rīgā, kadastra Nr. 0100 925 0170, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000349720 6 (īpašuma tiesības zemesgrāmatās ierakstītas mantojuma atstājējam Viktoram Timofejevam). Nekustamā īpašuma novērtējums- 11 700,00 EUR. Izsoles sākumcena - 11 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 29.11.2023. Izsoles noslēguma datums un laiks - 29.12.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% (1170,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei līdz 19.12.2023. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga (reģ. Nr.LV20037210078), depozīta konta Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Persona, kura nosolījusi nekustamo īpašumu izsolē, iemaksā summu, kāda no tās pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda likumā noteiktajā termiņā. Tālr. uzziņām 67611808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2023/230.IZ4

Izsole

SIA "LDZ Cargo" pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu, ko veido izslēgti no inventāra parka 47 (četrdesmit septiņi) kravas vagoni, izņemot atsevišķas vagonu detaļas (sānsijas, virsatsperu sijas un riteņpārus), kas paliek pārdevēja īpašumā un kuras pircējam ir pienākums demontēt un nogādāt pārdevējam.

Izsoles procedūra tiek organizēta saskaņā ar SIA "LDZ CARGO" apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, kas pieejami SIA "LDZ CARGO" interneta vietnē https://ldzcargo.ldz.lv/.

Vagoni tiek pārdoti vienā lotē:

Lotes Nr.

Vagonu skaits

Sākuma cena, EUR

Izsoles solis, EUR

1.

47

220 000

5000

Pilns vagonu saraksts ir norādīts Izsoles noteikumu 3. pielikumā.

Izsole notiks 2023. gada 12. decembrī plkst. 11.00 Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, 3.stāvā, 12. kabinetā, sēžu zālē.

Izsoles procedūras sekmīgai norisei tiek noteikta izsoles drošības nauda 44 000 EUR apmērā. Izsoles drošības naudai jābūt iemaksātai SIA "LDZ Cargo" norēķinu kontā Nr. LV08RIKO0000082999854, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, SWIFT kods RIKOLV2X, līdz izsoles sākumam, norādot maksājuma mērķi: "Kustamās mantas pārdošanas izsoles drošības nauda".

Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta pārdošanas cenā, bet pārējiem izsoles dalībniekiem tā tiek atmaksāta, ja neiestājas neviens no izsoles noteikumos minētajiem gadījumiem, kad izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.

Lai piedalītos izsolē, pretendentiem jāiemaksā izsoles drošības nauda un izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiesniedz SIA "LDZ Cargo" pieteikums dalībai izsolē, pievienojot izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.

SIA "LDZ Cargo" kontaktpersonas:

- tehniskajos jautājumos Pāvels Poršņevs, tālr. 67232676, 27070954, e-pasts: Pavels.Porsnevs@ldz.lv;

- izsoles organizatoriska rakstura jautājumos Inese Stendzeniece, tālr. 25719192, e-pasts: Inese.Stendzeniece@ldz.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)