Laidiens: 09.06.2023., Nr. 111

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2023/111.AKK1

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) izsludina konkursu uz vakanto Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes vadītāja amatu: Rīgas 85.pamatskolas direktors/-e (Rīga, Purvciema iela 23a)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- izglītība atbilstoši normatīvajos aktos izglītības iestādes vadītājam noteiktajām prasībām

- vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā

- vismaz 2 gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā

- uz pretendentu neattiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu

- iemaņas darbā ar datoru

- zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos

- vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

Dokumentus - pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par Rīgas 85.pamatskolas attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un vēlams rekomendācijas līdz 2023.gada 28.jūnijam (ieskaitot) ar norādi: "Konkursam uz izglītības iestādes vadītāja amatu" iesniegt pa pastu, norādot adresātu - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, K. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, vai personīgi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, K .Valdemāra ielā 5, vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu iksd@riga.lv. Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē www.iksd.riga.lv. Tālr. uzziņām 67026819, 67181306.

Rīgas 85.pamatskolas direktora amatalga - EUR 2097.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.


OP 2023/111.AKK2

Valsts policijas koledža izsludina konkursu uz docenta (uz darba līguma pamata Sporta katedrā) 1 amata vietu Rīgā, darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

- profesionālās pilnveides izglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas, arodizglītības programmas un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" studiju kursus: "Spēka lietošana un taktika", "Sabiedriskās kārtības nodrošināšana", "Konvojēšana un personu ievietošana, turēšana īslaicīgās un pagaidu aizturēšanas vietās", pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studējošajiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pasniedzamajā priekšmetā ir atbilstoša vismaz septiņu gadu praktiskā darba pieredze, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam

- darba pienākumu izpildei nepieciešamo profesionālo izglītības programmu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu apguve

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana

- labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē

- teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu vai citas svešvalodas)

- docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem

- zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā

- profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā

Amata pienākumos ietilpst:

- īstenot studiju (mācību) procesu Valsts policijas, Koledžas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersonu) vai darbinieku profesionālās pilnveides izglītības pasākumus policijas darbinieku īsā cikla profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās:

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un profesionālās pilnveides izglītības programmas

- izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus

- vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības

- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai profesionālās pilnveides izglītības programmas

- pieņemt fiziskās sagatavotības pārbaudes ieskaites Valsts policijas un Koledžas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī kandidātiem dienestam Valsts policijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- sagatavot Koledžas komandas un nodrošināt komandu dalību Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas čempionātos

- par darba rezultātiem ziņot un atskaitīties Katedras vadītājam, tā noteiktajā kārtībā un termiņos, pildīt citus Katedras vadītāja norādījumus

- savas kompetences ietvaros pildīt Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus, uzdevumus, iekšlietu ministra rīkojumus, Valsts policijas priekšnieka pavēles, koledžas direktora pavēles vai citus koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos uzdevumus. Atbilstoši tiešā vadītāja deleģējumam un norādījumiem savas kompetences ietvarā organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā vai rīcības plānā, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas stratēģijās vai ikgadējos darba plānos u.tml. rīkojuma dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt informāciju vai atskaites par sasniegtajiem darba rezultātiem vai izpildes problemātiku

- pēc ievēlēšanas vai iecelšanas Koledžas padomē, metodiskajā, ētikas vai citā komisijā, piedalīties vēlētās vai citas komisijas darbā

Piedāvājam:

- atalgojumu no EUR 1224,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficientu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē)

- darbavietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV-1014

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto docenta (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2023.gada 14.jūlijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV-1014, ar norādi "Konkursam uz Sporta katedras docenta amatu" vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālr. uzziņām 67146285, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.


OP 2023/111.AKK3

Valsts policijas koledža izsludina konkursu uz lektora (uz darba līguma pamata Sporta katedrā) 1 amata vietu Rīgā, darba laiks: uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

- profesionālās pilnveides izglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības profesionālās pilnveides programmas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas darbs" studiju kursus: "Spēka lietošana un taktika", "Sabiedriskās kārtības nodrošināšana", "Konvojēšana un personu ievietošana, turēšana īslaicīgās un pagaidu aizturēšanas vietās", pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studējošajiem

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda, ja pasniedzamajā priekšmetā ir atbilstoša vismaz piecu gadu praktiskā darba pieredze, praktiskā darba pieredze pasniedzamajā priekšmetā

- darba pienākumu izpildei nepieciešamo profesionālo izglītības programmu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu apguve

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana

- labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē

- teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas zināšanas (angļu vai citas svešvalodas)

Amata pienākumos ietilpst:

- īstenot studiju (mācību) procesu Valsts policijas, Valsts policijas koledžas (turpmāk - Koledža) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersonu) vai darbinieku profesionālās pilnveides izglītības pasākumus policijas darbinieku pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās:

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un profesionālās pilnveides izglītības programmas

- izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus

- vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības

- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai profesionālās pilnveides izglītības programmas izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un profesionālās pilnveides izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku

- izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā

- izvērtēt un analizēt studējošo, izglītojamo un klausītāju zināšanas un prasmes

- atbilstoši plānotai pedagoga slodzei vai katedras vadītāja uzdevumam izveidot, ievietot un uzturēt izglītības programmu, studiju kursu un mācību priekšmetu saturu Izglītības procesu administrēšanas sistēmā (turpmāk - IPAS) un e-mācību vidē

- katedras vadītāja uzdevumā, kompetences ietvarā izveidot, ievietot un uzturēt mācību saturu IPAS un e-mācību vidē neformālās izglītības pasākumu īstenošanai dienesta vietās

- pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās

- izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes

- organizēt kadetu, klausītāju un studējošo patstāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros

- nodrošināt studiju (mācību) procesu citu docētāju prombūtnes laikā pēc Sporta katedras (turpmāk - Katedra) vadītāja rīkojuma

- iesniegt izpildīto pedagoga darba slodzes karti, pievienojot darba slodzes apjomu pamatojošus materiālus (vai materiālu kopijas), ja tādi ir, vai darba slodzes apjoma aprakstu

- veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Katedras personālu ar pētījumu rezultātiem:

- pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, semināros, projektos

- pieņemt fiziskās sagatavotības pārbaudes ieskaites Valsts policijas un Koledžas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī kandidātiem dienestam Valsts policijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- sagatavot Valsts policijas koledžas komandas un nodrošināt komandu dalību Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas čempionātos

- par darba rezultātiem ziņot un atskaitīties Katedras vadītājam, tā noteiktajā kārtībā un termiņos, pildīt citus Katedras vadītāja norādījumus

- savas kompetences ietvaros pildīt Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus, uzdevumus, iekšlietu ministra rīkojumus, Valsts policijas priekšnieka pavēles, Koledžas direktora pavēles vai citus Koledžas rīkojuma dokumentos noteiktos uzdevumus. Atbilstoši tiešā vadītāja deleģējumam un norādījumiem savas kompetences ietvarā organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā vai rīcības plānā, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas stratēģijās vai ikgadējos darba plānos u.tml. rīkojuma dokumentos noteikto uzdevumu izpildi, kā arī noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt informāciju vai atskaites par sasniegtajiem darba rezultātiem vai izpildes problemātiku

- pēc ievēlēšanas vai iecelšanas Koledžas padomē, metodiskajā, ētikas vai citā komisijā, piedalīties vēlētās vai citas komisijas darbā

Piedāvājam:

- atalgojumu no EUR 977,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficientu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē)

- darbavietu Rīgā, Ezermalas ielā 10, LV - 1014

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2023.gada 14.jūlijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV-1014, ar norādi: "Konkursam uz Sporta katedras lektora amatu" vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālr. uzziņām 67219637, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.


OP 2023/111.AKK4

Vidzemes Augstskola, reģ.Nr.LV90001342592, izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozaru grupa: Humanitārās un mākslas zinātnes, zinātnes nozare: Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, apakšnozare Vizuālās mākslas, tajā skaitā glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsture un teorija)

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozare: Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība)

Uz pētnieka amatu var pretendēt persona ar doktora grādu, kam ir zinātniskās publikācijas un/vai patenti un kura patstāvīgi spēj veikt zinātnisko darbu (sīkāka informācija: "Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā"; https://va.lv/lv/par-via/dokumenti).

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei: 222.kabinets, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, vai pa e-pastu: agrita.somase@va.lv ar norādi: "Konkurss uz zinātnisko amatu", tālr. 26186555.

Samaksa: 7,02-42,12 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)