Laidiens: 26.05.2023., Nr. 101

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2023/101.AD1

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS "MADARA Cosmetics", reģistrācijas numurs 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk - "Sabiedrība"), valde sasauc kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2023.gada 28.jūnijā plkst. 13.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, Sabiedrības telpās.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.

2. Peļņas izlietošana.

3. Personāla opciju emisijas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.

4. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. Priekšlikums paredz grozīt statūtu 6.1.punktu, atbilstoši likumam statūtos neparedzot valdes skaitliskā sastāva ierobežojumus.

Balsošana pirms sapulces:

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstiski pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojuma veidlapu uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, vai parakstītu papīra formā uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/ un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks nodots līdz 2023.gada 27.jūnijam. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē:

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks šādā kārtībā.

1. Akcionāriem līdz 2023.gada 26.jūnijam plkst. 17.00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com vai izmantojot pasta sūtījumu papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā.

2. Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.

3. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2023.gada 28. jūnijam plkst. 10.00.

4. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 11.30 līdz 12.00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.

5. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

6. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2023.gada 28.jūnijā no plkst. 12.00 līdz 12.45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var piedalīties sapulcē (t.sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra notariāla pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/ un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2023.gada 19.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2023.gada 28.jūnijā.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2023.gada 2.jūnijam, nosūtot tos pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com.

Sabiedrības 2022.gada pārskats ir publicēts 2023.gada 26.maijā, bet valdes priekšlikums peļņas izlietošanai ir publicēts kopā ar šo paziņojumu. Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2023.gada 14.jūnija Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/ un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, tajā skaitā statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas projekti, kā arī personāla opciju emisijas un saistītie pamatkapitāla nosacītās palielināšanas noteikumu projekti. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 774 911.

AS "MADARA Cosmetics" valde

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)