Laidiens: 13.05.2022., Nr. 92

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2022/92.US1

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas lietvedībā atrodas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2022. gada 5. maijā izdotais izpildrīkojums lietā Nr.1-8/86791 par uzturlīdzekļu parāda piedziņu 136,32 EUR apmērā no Santas Jansones, dzim. 1989.gada 2.jūnijā, par labu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, reģistrācijas Nr. 90001870675. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju SANTAI JANSONEI par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 198,20 EUR ne vēlāk kā līdz 2022. gada 19. maijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas, reģistrācijas Nr.LV15087811027, depozīta kontā Nr.LV64TREL919910700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00450/093/2022 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja saistības netiks nokārtotas norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 228,45 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, parādniekam būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552.panta pirmo daļu, uzaicinu parādnieku sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596.pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts).


OP 2022/92.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

RIHARD BIRZIŅ, dzim.20.06.1970.! Uzaicinu jūs samaksāt parādu, procentus un saskaņā ar CPL 568.p.1.d. sprieduma izpildes izdevumus, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 801,12 EUR, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2022. gada 4. marta lēmumu lietā Nr.3-12/00045-22/50. Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr. 40103837691. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Nr.LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi. S. Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2022/92.US3

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu zvērināta notāre Irēna Ziringa paziņo šādu likvidējamās ABLV Bank, AS, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401, brīdinājumu Nataliai Kushnerovai:

Paziņojums

Likvidējamā ABLV Bank, AS, reģ.Nr.50003149401 (turpmāk - Sabiedrība), uzaicina NATALIA KUSHNEROVA, dzim. 06.02.1980., 15 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas izpildīt no 2017.gada 12.maija Hipotekārā kredīta līguma Nr.17-FP-0527 (turpmāk - Kredīta līgums) izrietošās saistības, kas 2022.gada 10.martā ir 205 279,44 EUR, t.sk., kredīta pamatsumma 182 931,60 EUR, lietošanas procenti 4490,40 EUR, līgumiskie nokavējuma procenti 5919,27 EUR un likumiskie nokavējuma procenti 11 938,17 EUR. Paskaidrojam, ka Sabiedrība ir tiesīga aprēķināt nokavējuma procentus līdz kredīta pilnīgas atmaksas dienai.

No Kredīta līguma izrietošo saistību nodrošināšanai, 2017.gada 12.maijā noslēgts Hipotēkas līgums Nr.17-FP-0527/01, saskaņā ar kuru ir ieķīlāts nekustamais īpašums - zemes gabals ar kopējo platību 0,416 ha un uz tā esošā dzīvojamā māja un palīgēka, kura adrese ir Cielavu iela 15, Sunīši, Garkalnes nov. Sabiedrība brīdina Natalia Kushnerova, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā, tā veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos pasākumus piedziņas vēršanai uz ķīlas priekšmetu, tajā skaitā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā, kā arī Sabiedrība var izmantot Civillikuma ceturtās daļas devītajā nodaļā paredzētās tiesības cedēt no Kredīta līgumiem izrietošās prasījuma tiesības trešajai personai.

Sabiedrība vērš uzmanību, ka no Kredīta līguma izrietošo saistību izpildei iemaksātie naudas līdzekļi tiks uzskatīti par saņemtiem un novirzīti saistību izpildei tikai, ja tas būs pieļaujams pēc to izcelsmes pārbaudes atbilstoši tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. pantam parādniekam ir pienākums pēc Sabiedrības darbinieka pieprasījuma sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)