Laidiens: 13.05.2022., Nr. 92

Izsoles

OP 2022/92.IZ1

Izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamajai mantai - automašīna MAN 28.364 (atkritumu vedējs), reģistrācijas Nr. HZ4804, izlaiduma gads - 2001. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 7438,00 EUR, nodrošinājums ir 743,80 EUR, izsoles solis noteikts 100,00 EUR. Izsole notiks 2022. gada 27. maijā plkst. 11.00 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" telpās, Smilšu ielā 2, Viesītē, Jēkabpils novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties sabiedrības mājaslapā www.viesites-kp.lv. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē iesniegt kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem līdz 2022. gada 27. maijam plkst. 10.00 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" telpās Smilšu ielā 2, Viesītē, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz plkst. 1400) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: napa@viesites-kp.lv. Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Smilšu ielā 39B, Viesītē), zvanot pa tālr. 20229530. Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" kontā Nr.LV75UNLA0009000508011, AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.55403000541.


OP 2022/92.IZ2

Izsole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE", reģistrācijas numurs 40103321893, rīko elektronisko izsoli tai piederošās kustamās mantas - transportlīdzekļa VOLVO XC60 - pārdošanai.

Izsoles objekts klātienē apskatāms Rīgā, Kundziņsalas 3.līnijā 36, iepriekš sazinoties pa tālr. +371 29467711. Izsoles sākuma datums - 13.05.2022., noslēguma datums un laiks - 02.06.2022. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - 8677,69 EUR. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Nodrošinājums iemaksājams sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE" norēķinu kontā kredītiestādē elektroniskās izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Nodrošinājuma maksas atmaksas kārtība - pamatojoties uz izsoles dalībnieka rakstveida iesniegumu kustamās mantas elektroniskās izsoles noteikumu 16.punktā noteiktajā kārtībā. Izsoles noteikumi pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv un https://www.rbflote.lv/info/ sadaļā "Paziņojumi".

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Kontaktpersona izsoles norises jautājumos: Madara Volksone, tālr. 66932598, e-pasts: ligumi@rbflote.lv. Izsoles identifikācijas numurs RBF/2022/20.


OP 2022/92.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA MULTI DATA, reģistrācijas Nr. 40003703310, juridiskā adrese: "Spuri", Svētes pag., Jēkabnieki, Jelgavas nov., piederošas 5255/52690 kopīpašuma domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 24, Rīgā kadastra Nr. 0100 036 0026, īpašuma un lietošanas tiesības ir nostiprinātas uz daļu no neapdzīvojamām telpām Nr.901 ar kopējo platību 564.8 kv.m - telpas Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kas atrodas 1 stāvā. Piedzinēji - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 4200,00. Izsoles sākumcena ir EUR 4200,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 100,00. Izsoles sākums ir 2022.gada 17.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēgums ir 2022.gada 16.jūnijs plkst.13.00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2022.gada 6.jūnijam jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ. Nr. 05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 420,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152.panta ceturto daļu nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Ja šāda maksāšanas kārtība netiek ievērota, tad atzīstams, ka nosolītājs nav veicis visas summas samaksu un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie visas izpildu lietā saņemtās summas. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2022/92.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, prakses vieta: Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Soghomon Soghomonyan piederošo kopīpašuma 1/2 domājamo daļu laulāto kopmantā no Tatjanai Sogomonjanai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 33 49,9 kv. platībā, kopīpašuma 4704/170954 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Rožu ielā 21-33, Rīgā, kadastra Nr.0100 994 8450, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21158 33. Piedzinējs: AKF Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103595574, adrese: Akmeņu ielā 14, Rīga, LV-1048. Nekustamā īpašuma novērtējums - pirmās izsoles sākumcena: 14 500,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). Izsoles solis: 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 19.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 20.jūnijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 8.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres, reģ. Nr. , depozīta kontā: Valsts kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67687081. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2022/92.IZ5

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Zīdu leja", kas atrodas Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7846 004 0460, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0458, ar platību 4,22 ha. Izsoles sākumcena - EUR 12 600,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Nodrošinājums - EUR 1260,00. Izsoles sākums - 16.05.2022., izsoles noslēgums - 15.06.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma maksa Rēzeknes novada pašvaldībai, adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601, reģ. Nr. 90009112679, Valsts kases konta Nr.LV79TREL980257006400B, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: par nosolīto objektu nosolītā augstākā cenas starpība jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601, reģ. Nr. 90009112679, konta Nr. LV79TREL980257006400B, Valsts kase. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv Saskaņot objekta apskates laiku var apskatīt ar iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienības "Čornajas pagasta pārvalde" pārstāvi pa tālruni pārstāvi pa tālruni 29369066. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši izsoles Objektu, līdz 2022.gada 10.jūlijam tiks atmaksāta izsoles Nodrošinājuma nauda.


OP 2022/92.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Kasparam Druveniekam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 3201 900 0867, sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 36,48 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 3648/264255 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 2002,00 m2. Nekustamais īpašums atrodas Aizkraukles novadā, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 35, dzīvoklis Nr. 59. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9100,00, sākumcena EUR 9100,00, Izsoles solis EUR 900,00. Piedzinēja AB TF Bank pilnvarotais pārstāvis SIA Intrum Latvia, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 9.jūnijam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (910,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā),zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2022.gada 20.maijs pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 20.jūnijs plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2022/92.IZ7

Izsole

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Vijciema pagastā "Bērzāji", kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84 ha. Izsoles sākuma cena - 73 300 EUR. Reģistrācijas maksa 30,00, EUR un nodrošinājums 7330 EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles. Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob. tālr. +371 29145365. Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 16.06.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, tālr. 64707499. Piedāvājumu atvēršana 17.06.2022. plkst. 10.00 Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.


OP 2022/92.IZ8

Izsole

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā "Luturmežsargmāja", kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0,4964 ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030 001. Izsoles sākuma cena - 4615 EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR un nodrošinājums 460 EUR jāiemaksā Valkas novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 AS "SEB banka", kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā, atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada pašvaldības mājaslapā internetā http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles. Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa mob. tālr. +371 29145365. Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 16.06.2022. plkst. 16.00, katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, tālr. 64707499. Piedāvājumu atvēršana 17.06.2022. plkst. 10.30 Valkas novada pašvaldības 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, Valkā.


OP 2022/92.IZ9

Izsole

SIA "Rīgas meži", reģ. Nr. 40003982628, rīko elektronisku izsoli par zāģmateriālu pārdošanu kokzāģētavā "Norupe", izsoles Nr. 420-2022-034. Visa nepieciešamā informācija par izsoles norisi un pārdodamo sortimentu publicēta SIA "Rīgas meži" mājaslapā https://rigasmezi.lv/lv/aktualitates/izsoles/. Piedāvājums izsolei jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 17.maijam plkst.13.00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv. Kontaktinformācija: SIA "Rīgas meži" Ražošanas un pārdošanas daļas galvenais pārdošanas speciālists Andris Tumševics, tālr. +371 22042706, e-pasts: andris.tumsevics@rigasmezi.lv.


OP 2022/92.IZ10

Izsole

SIA "Rīgas meži", reģ. Nr. 40003982628, rīko elektronisku izsoli par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Tīreļu mežniecības Olaines iecirkņa 90. un 91.kvartālā, izsoles Nr. 800-2022-018. Visa nepieciešamā informācija par izsoles norisi un pārdodamo sortimentu publicēta SIA "Rīgas meži" mājaslapā https://rigasmezi.lv/lv/aktualitates/izsoles/. Piedāvājums izsolei jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 17.maijam plkst.10.00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv. Kontaktinformācija: SIA "Rīgas meži" Ražošanas un pārdošanas daļas galvenais pārdošanas speciālists Andris Tumševics, tālr. +371 22042706, e-pasts: andris.tumsevics@rigasmezi.lv.


OP 2022/92.IZ11

Izsole

Jūrmalas valstspilsētas administrācija atsavina elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli:

- zemesgabalu 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 0162, ar kopējo platību 1207 kv.m.

Pirmās izsoles sākumcena - 129 000 euro. Izsoles solis - 6450 euro.

Izsoles sākums 16.06.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 18.07.2022. plkst. 13.00.

Pieteikšanās dalībai izsolē elektronisko izsoļu vietnē no 16.06.2022. plkst. 13.00 līdz 06.07.2022. plkst. 23.59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Aktualitātes/izsoles".

Tālr. uzziņām 67093906, 20282909.


OP 2022/92.IZ12

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Priedītes", Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0166, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 008 0157, 0,3110 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 5000,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 500,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.10.30 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālr. uzziņām 64024986, 29252432.


OP 2022/92.IZ13

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Lejassinči-dzelzceļš", Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 008 0104, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 008 0104, 0,19 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1900,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 190,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.10.00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālr. uzziņām 64024986, 29252432.


OP 2022/92.IZ14

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Jaunbarvi", Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 002 0012, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6652 002 0090 un 6652 002 0253 2,07 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 3500,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 350,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.10.10 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālr. uzziņām 64024986, 29252432.


OP 2022/92.IZ15

Izsole

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Kadiķi", Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 008 0156, 0,2644 ha platībā. Atsavināšanas ierosinātājs - Limbažu novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600,00 EUR. Maksāšanas līdzeklis - nauda. Izsoles nodrošinājums - 460,00 EUR. Dalības maksa izsolē - 40,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas. Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 8.jūnijam plkst.17.00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos. Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.10.20 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā "Izsoles, konkursi". Tālr. uzziņām 64024986, 29252432.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)