Laidiens: 28.01.2022., Nr. 20

Izsoles

OP 2022/20.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 37. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča, prakses vieta: Parka iela 1a-606, Ogre, Ogres novads, pārdod pirmajā izsolē Irinai Ivanovai piederošo nekustamo īpašumu - garāžu 19,3 kv.m platībā, kas atrodas Jaunatnes ielā 1-7, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr.7401 900 2548, un kopīpašuma 193/21265 domājamās daļas  no būves. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU (Tartu mnt 83, Tallin, 10115, Igaunijas Republika). Novērtējums un izsoles sākumcena ir 1900,00 EUR, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 190,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 03.02.2022., izsoles noslēguma datums un laiks - 07.03.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.02.2022., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita  zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Gruziņas-Vancevičas, reģ. Nr. LV19057312276, depozīta kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 190,00 EUR, mērķī norādot piešķirtā rēķina Nr. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2022/20.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.98 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Ilze Kaļva, prakses vieta: Cēsu iela 19, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Ivaram Indrikam piederošo nekustamo īpašumu "Jaunstukūžas", Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9664 008 0456, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5462 kv.m, uz kura atrodas zemesgrāmatā un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā nereģistrētas divas mazēkas. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 12 700,00 EUR. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 1.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 3.marts plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 21.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1270,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģ.Nr.27058211418, depozīta kontā Nr.LV14TREL9199076001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2022/20.IZ3

Izsole

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts 15/430 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Puķu lauks", Soboļevā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 008 0007.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts 15/430 domājamo daļu no nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts 15/430 domājamo daļu no nekustamā īpašuma par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts 15/430 domājamo daļu no nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 18.03.2022. plkst.13.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts 15/430 domājamo daļu no nekustamā īpašuma elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums - 11.03.2022., izsoles noslēgums - 11.04.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 170,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālr. uzziņām 67021413, 67021397.


OP 2022/20.IZ4

Precizējot iepriekš publicēto

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka", reģistrācijas Nr. 40003072918 (turpmāk - "PNB Banka"), maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš sadarbībā ar SIA "Latio", reģistrācijas Nr. 41703000843 (turpmāk - "Latio"), precizē oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2022.gada 25.janvāra laidienā Nr. 17, OP 2022/17.IZ6, kurā labprātīgi, cenu aptaujas veidā, tiek pārdots PNB Bankai piederošais nekustamais īpašums Elizabetes iela 17-8, Rīga, kadastra Nr. 01009013988, publicēto paziņojumu:

- PNB Bankas konta numurs, kurā līdz 2022.gada 25. februārim plkst. 23.59 jāiemaksā dalības maksa 121 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 EUR, kā arī drošības nauda 10% apmērā no Nekustamā īpašuma sākumcenas, bet konkrēti, 100 000 EUR, ir LV96BLIB1001005254002.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)