Laidiens: 24.01.2022., Nr. 16

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2022/16.AKK1

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītāja/-s ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi vadītājs ar augstu atbildības sajūtu, inovatīvu pieeju darbam un meklē jaunus izaicinājumus, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, vadīt, organizēt Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk - Birojs) Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas darbu struktūrvienības kompetences jautājumos

- nodrošināt valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem vai koģenerācijā nosacījumu uzraudzību, kontroli un atbalstu

- nodrošināt valsts atbalsta energoietilpīgiem apstrādes uzņēmumiem uzraudzību, kontroli un atbalstu

- nodrošināt enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības uzraudzību, kontroli un atbalstu

- nodrošināt administratīvo procesu iesniegumu un sūdzību izskatīšanā struktūrvienības kompetences jautājumos

- apkopot informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavojot ieteikumus rīcībai, t.sk. par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

- Biroja Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas kompetences ietvaros pārstāvēt Biroju un piedalīties vietēja un starptautiska mēroga pasākumos citās institūcijās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, kas saistīti ar amata pienākumiem

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā

- vismaz viena gada pieredze vadošā amatā

- izpratne par enerģētikas nozares tiesisko regulējumu

- izpratne par administratīvo procesu iestādē un administratīvo aktu sagatavošanas procesu

- zināšanas un izpratne par komersantu darbības atbilstības uzraudzību, pārbaužu organizēšanu un veikšanu

- pieredze iesniegumu un sūdzību izskatīšanas procesa organizēšanā

- praktiskā pieredze vadošā amatā: struktūrvienības darba plānošana, organizēšana, vadīšana, kontrolēšana, komandas motivēšana un attīstīšana

- plānošanas un organizēšanas prasmes, precizitāte un spēja argumentēti pamatot savu viedokli

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), labas angļu un krievu valodas prasmes

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas, t.sk. zināšanas un prasmes lietišķās saskarsmes kultūrā un ētikas pamatnoteikumos

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1458 EUR līdz 1910 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikts 26.3. amata saimes VIA līmenis un 13.mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu (piemaksa līdz 40% no mēnešalgas)

Aicinām tevi līdz 2022.g. 9.februārim nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas vadītāja/-s amata konkursam", šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un atbilstību darbam ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālr. uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2022/16.AKK2

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) izsludina atklātu konkursu akadēmiskā personāla vēlēšanām uz Koledžas lektora amatu - 1 amata vieta

Studiju virzienā "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" - 1 vieta:

- studiju priekšmetos "Tirgvedība", "Tirgvedības plānošana", "Patērētāju rīcība tirgū"

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora grāds vai maģistra grāds, vai persona bez akadēmiskā grāda, kurai praktiskā darba stāžs attiecīgajā jomā ir ne mazāks kā pieci gadi

- zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas (zinātniskās publikācijas, monogrāfijas, raksti), mācību metodiskie materiāli (par pēdējiem 6 gadiem)

- lasīt lekciju kursus, vadīt seminārus, praktiskās nodarbības un laboratorijas darbus, organizēt pārbaudījumus

- uzstāšanās ar referātiem konferencēs vai semināros (par pēdējiem 6 gadiem)

- valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

- svešvalodu zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams akadēmiskā amata pienākumu pildīšanai (tai skaitā nodarbību vadīšanai šajās valodās)

- nepārtraukta akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošana (par pēdējiem 6 gadiem)

Mēneša darba algas likme - 865,00 euro.

Pretendentiem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz dokumenti (kopijas, uzrādot oriģinālus), iesūtot pa pastu vai elektroniski - Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, e-pasts: personals@siva.gov.lv:

- pretendenta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā ietverta detalizēta pretendenta motivācija, atspoguļojot arī pretendenta izpratni par profesionālo rehabilitāciju, īsumā sniedzot vērtējumu par pretendenta kompetenču pašnovērtējumu, atbilstoši vakantajam amatam;

- pretendenta dzīves gaitas apraksts (CV) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv);

- detalizēta informācija par pretendentu (par pēdējiem 6 gadiem):

* zinātniskā darbība un publikācijas

* piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos

* pedagoģiskā darbība

* organizatoriskā darbība

* profesionālā pilnveide

- dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo akadēmisko vai zinātnisko grādu, vai Akadēmiskā informācijas centra lēmuma par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu kopiju (uzrādot to oriģinālus);

- Akadēmiskā informācijas centra izdota izziņa par to, kādam Latvijas Republikā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs;

- profesionālo kvalifikāciju, pilnveidi apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas apstiprina pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām par akadēmiskā un zinātniskā darba stāžu, kopijas;

- valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)

- svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopija vai pretendenta apliecināts svešvalodu prasmes pašnovērtējums (atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajām Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei);

- apliecinājums par atbilstību Izglītības likuma prasībām (aizpildīt paraugu, kas atrodams SIVA mājaslapā www.siva.gov.lv sadaļā "Vakances").

- citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

Konkursa komisijai lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieprasīt uzrādīt sagatavotus studiju materiālu komplektus norādītajos studiju virzienos.

Tālr. informācijai 29118656 (Inguna Zuševica).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.


OP 2022/16.AKK3

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz Optisko materiālu laboratorijas vadītāja vietu

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamās prasības

1. Izglītība:

- doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds fizikā vai pielīdzināmā zinātnes nozarē

2. Profesionālā pieredze:

- pieredze pētnieciskas struktūrvienības vai zinātnisku projektu vadīšanā

- pieredze sadarbībā ar teorētiskajām un eksperimentālajām grupām ārpus savas laboratorijas

3. Profesionālas prasmes:

- vielas strukturāla stāvokļa (kristāliskā; amorfā) teorētisko pamatu un to ietekmi uz materiāla optiskajām un elektriskajām īpašībām pārzināšana

- pieredze ar retzemju joniem aktivētu metālu oksīdu (piemēram: ZrO2, ZnO, SrAl2O4) tai skaitā monokristālu, nanopulveru, keramikas un plāno kārtiņu iegūšanas tehnoloģijās

- pieredze optisko materiālu raksturošanas eksperimentālajās metodēs

- spēja orientēties optisko materiālu pielietošanā fotonikas un mikroelektronikas ierīcēs, tai skaitā sensoros, gaismas vados, kosmosa tehnoloģijās

4. Citas prasmes:

- sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes

- spēja sadarboties ar citām Institūta laboratorijām un ārējiem klientiem

- prasme lietišķi risināt darba jautājumus gan ar laboratorijas personālu, gan ar LU CFI administrāciju

- spēja veicināt personāla profesionālo izaugsmi un atjaunošanos;

- spēja piesaistīt projektus ar nacionālo un starptautisko finansējumu

- prasme ikdienas darbā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Iesniedzamie dokumenti

Pretendents ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas iesniedz LU CFI Personāla daļā šādus dokumentus:

- iesniegumu par piedalīšanos konkursā,

- dokumentu norakstus, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus,

- pretendenta dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā, vadīto projektu sarakstu,

- citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju,

- laboratorijas attīstības stratēģijas izklāstu (1-2 lpp.).

Laboratorijas vadītājs tiks ievēlēts LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskās padomes sēdē. Pirms vēlēšanām notiks pretendentu uzklausīšana paplašinātās Zinātniskās padomes sēdē par viņu redzējumu par laboratorijas vietu LU CFI un tās attīstības plānu.

Darba samaksa līdz 25,00 euro/h.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas brīža, Ķengaraga ielā 8, LU Cietvielu fizikas institūta sekretariātā 204.telpā. Tālr. uzziņām 67260556.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)