Laidiens: 24.05.2021., Nr. 98

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2021/98.AKK1

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399) izsludina konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" valdes locekļa amatu (viena amata vieta)

Kandidātiem/-ēm izvirzītās obligātās minimālās prasības:

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām

- atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktajām prasībām

- nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju)

- teicamas latviešu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis)

- angļu valodas zināšanas (ne zemākas par B2 līmeni)

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, vadībzinībās vai nekustamo īpašumu pārvaldībā

- līdzšinējā darba pieredze (iegūta pēdējo 7 gadu laikā), kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1.1. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā kādā no kapitālsabiedrības "Daugavas stadions" darbības jomām, tostarp sporta organizatoriskā darba nodrošināšanā, sporta vai kultūras pasākumu organizēšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā;

1.2. vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā finanšu resursu piesaistes, juridiskā atbalsta, administratīvo jautājumu vai pakalpojumu attīstības jomās vai vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, uzraudzībā vai kontrolē.

*Par valdes loceklim līdzvērtīgu vadošu amatu tiek uzskatīts augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās iestādes/uzņēmuma vadībai, vai lielas kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītāja amats.

*Iegūta lielāka darba pieredze tiks vērtēta augstāk.

Prasības kandidātiem/-ēm:

- zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā

- zināšanas publisko iepirkumu jomā

- zināšanas būvniecības jomā

- zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē

- profesionālās zināšanas un prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās

Mēneša atlīdzība: 4572 euro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

1. Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:

1.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, nominācijas komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);

1.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;

1.3. iekļaut apliecinājumu, ka kandidāts ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

2. Kandidāta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam noradīt latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);

3. Kandidāta izglītības dokumentu kopijas (kandidātiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Kandidātiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā. Iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050) vai

- nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi "Kapitālsabiedrības "Daugavas stadions" valdes loceklis"

Informējam, ka atlase noritēs 2 kārtās šādi:

1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana obligātajām minimālajām prasībām;

2. kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra kandidāta profesionālās zināšanas un piemērotība amatam, tostarp kandidāti, kuri tiks izvirzīti uz 2.kārtu, tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, komandas vadīšanu, orientāciju uz attīstību, plānošanu un organizēšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu un pārmaiņu vadīšanu, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti 2. kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt prezentāciju (Power Point, prezentācijas ilgums 5 līdz 7 minūtes, latviešu un angļu valodā) par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" turpmāko darbību, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz darba interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases nominācijas norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047795.


OP 2021/98.AKK2

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Lietišķās matemātikas institūts, Inženiermatemātikas katedra/ Matemātikas nozare, Lietišķās matemātikas un matemātiskās modelēšanas apakšnozare

- vadošais pētnieks - (pilna slodze) - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds

- zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

- spēja patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un vadīt zinātniski pētniecisko darbu

- zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze ir vismaz 5 (pieci) gadi

- pārējās prasības saskaņā ar RTU normatīvos noteikto

Darba samaksa: 5 - 15 eiro/stundā

ELEKTROTEHNIKAS UN VIDES INŽENIERZINĀTŅU FAKULTĀTE

Enerģētikas institūts/ Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozare, Elektroenerģētikas apakšnozare, Vadības sistēmas enerģētikā specializācija

- pētnieks - (pilna slodze) - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

- precizitāte un spēja veikt zinātniski pētniecisko darbu

- inženierzinātņu doktora grāds enerģētikā, vadības zinātnēs vai saistītās zinātnēs

- pieredze zinātnisko projektu realizācijā

- pretendentam, kandidējot vēlēšanās pirmo reizi, jābūt vismaz 1 publikācijai

- vadības sistēmas enerģētikā pārzināšana

Darba samaksa: 7 - 10 eiro/stundā

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213 .kabinets, e-pasts: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu):

1) rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs);

5) publiskā ziņojuma prezentāciju par savu zinātnisko darbību, kas jāprezentē struktūrvienībai (vai padomei/domei) savlaicīgi pirms ievēlēšanas.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr.25678056.

Mēs atbalstām iekļaujošu darba vidi, un kandidātus (-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2021/98.AKK3

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Neorganiskā ķīmijas institūta Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija/ Materiālzinātnes nozare, Biomateriālu apakšnozare

- vadošais pētnieks - (0,3 slodze) - 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds

- pieredze Starptautisku zinātnisko pētījumu vadīšanā

- pieredze ES fondu līdzfinansētu zinātnisko projektu vadīšanā

- pieredze pedagoģiskajā darbā vadot lekcijas

- hirša indekss ne zemāks par 15

- iepriekšēja dalība starptautiskās zinātniskajās konferencēs

- angļu valodas zināšanas C2 līmenī

- pārējās prasības saskaņā ar RTU normatīvos noteikto

Darba samaksa: 36,6 eiro/stundā

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu):

1) rektoram adresētu iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citus dokumentus, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošo dokumentu un tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņu par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs);

5) publiskā ziņojuma prezentāciju par savu zinātnisko darbību, kas jāprezentē struktūrvienībai (vai padomei/domei) savlaicīgi pirms ievēlēšanas.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām varat iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr.25678056.

Mēs atbalstām iekļaujošu darba vidi, un kandidātus (-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2021/98.AKK4

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Juridiskās nodaļas vecākā/-ās juriskonsulta/-es ierēdņa amatu (4 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja pārzini administratīvo, administratīvo pārkāpumu un tiesvedības procesu un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- izskatīt lietas par Biroja struktūrvienību apstrīdētajiem lēmumiem, sagatavot lēmumu projektus, kā arī izskatīt lietas par Biroja pārsūdzētajiem lēmumiem

- sagatavot ar tiesvedību saistītos dokumentu projektus, sūdzības administratīvajās lietās, administratīvo pārkāpumu lietās, civillietās un krimināllietās

- izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus, tajā skaitā lēmumu projektus

- izvērtēt un sagatavot Biroja kompetencē ietilpstošajās jomās noslēdzamo līgumu un līgumu grozījumu projektus

- pārstāvēt Biroja intereses tiesvedības procesos, kā arī juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādes un citās institūcijās

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā

- profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze administratīvo lietu un administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī lēmumu projektu sagatavošanā

- spēja un prasme pārstāvēt iestādi tiesā

- augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte un labas komunikācijas prasmes

- prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas

- prasme noskaidrot un vērtēt lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī spēja juridiski argumentēt izdarītos secinājumus

- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālās pieredzes pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 21. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 2.jūnijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Juridiskās nodaļas vecākā/-ās juriskonsulta/-es konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/98.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas eksperta/-es ierēdņa amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi enerģētikas nozares eksperts un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- veikt elektrostaciju, kas saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros, uzraudzību un kontroli

- nodrošināt administratīvo lietu virzību, tai skaitā pieprasīt un izvērtēt nepieciešamo informāciju, sagatavot lēmumu projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli

- sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju

- izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus

- sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā

- vēlama praktiskā pieredze enerģētikas jomā

- pieredze ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu (piemaksa līdz 40 % no mēnešalgas)

Aicinām tevi līdz š.g. 4.jūnijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/98.AKK6

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi jurists ar pieredzi administratīvo aktu izstrādē un virzībā, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot administratīvo aktu projektus un lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās

- veikt nodaļā izstrādāto dokumentu projektu juridisko pirmspārbaudi (atbilstību normatīvo aktu prasībām)

- izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot atbilžu projektus

- sniegt juridiskas konsultācijas būvdarbu procesa dalībniekiem

- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, vadlīnijas un citus metodiskos dokumentus

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vismaz divu gadu pieredze jurista darbā ar amata pienākumiem saistītā jomā

- vēlama pieredze administratīvajā procesā

- prasme orientēties būvniecības nozares normatīvajos aktos

- prasme normatīvo aktu pielietošanā un izstrādē

- prasme pielietot juridisko terminoloģiju un noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām

- teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- spēja savlaicīgi un objektīvi izskatīt jautājumus, prasme organizēt savu darbu

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 4.jūnijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas juriskonsulta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/98.AKK7

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta koordinatora/-es darbinieka amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Ja tava pieredze informācijas sistēmu attīstībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- līdzdarboties būvniecības procesu un informācijas sistēmas projekta (turpmāk - Projekts) plānošanā un īstenošanā, sniedzot vērtējumu termiņiem, riskiem un procesiem

- sadarboties ar Projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām un sadarbības partneriem, piedalīties Projekta vadības, darba grupu un citas ar Projektu saistītas sanāksmēs

- veikt esošo pakalpojumu nodrošināšanas procesu analīzi, identificējot aktuālās vajadzības, tajā skaitā analizējot konstatētās problēmas un riskus un sniegt priekšlikumus pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošanai, tajā skaitā izstrādājot attīstības stratēģijas

- piedalīties biznesa procesu modelēšanā jauniem un pilnveidotajiem pakalpojumiem, t.sk. tehniskās specifikācijas izstrādē

- veikt jaunizstrādātas programmatūras darbības testēšanu, pārbaudīt vai jauna funkcionalitāte ir realizēta atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedalīties kontroles pasākumos par izstrādāto vai pilnveidoto informācijas sistēmu

- sniegt konsultatīvo atbalstu apmācību laikā

Sagaidām, ka tev ir:

- otrā līmeņa augstākā izglītība, kas saistīta ar informāciju tehnoloģijām, vadībzinībās, tiesību zinībās vai līdzvērtīgi

- iepriekšējā darba pieredze ne mazāk kā trīs gadi prasītajā jomā

- informācijas tehnoloģijas terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana

- teicamas valsts valodas (C līmenī) un labas angļu valodas prasmes

- teicamas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 19.3. amata saimes IIA līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 4.jūnijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta koordinatora/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/98.AKK8

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas pakalpojumu vadītāja/-as darbinieka amatu (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

Ja esi speciālists ar pieredzi pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā un pārzini administratīvo procesu, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties Būvniecības informācijas sistēmā iekļauto reģistru pilnveidošanas un uzturēšanas procesos un sniegt atbalstu reģistru lietotājiem

- izskatīt iesniegumus un sagatavot atbilžu un administratīvo aktu projektus

- koordinēt Biroja kompetencē esošo pakalpojumu ieviešanas, uzturēšanas, pilnveides un attīstības procesus, nodrošinot to atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī identificēt un paredzēt riskus, kuri varētu rasties pakalpojumu īstenošanas gaitā

- nodrošināt BIS reģistru, būvkomersantu klasifikācijas procesu un vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes darbības pārvaldību

- sagatavot atskaites un pārskatus par BIS reģistru un vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes datiem

Sagaidām, ka tev ir:

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē, vadības zinībās vai līdzvērtīgi

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā vai līdzvērtīgu pienākumu veikšanā

- zināšanas par administratīvo procesu un pieredze lēmumu projektu sagatavošanā

- informācijas tehnoloģijas terminoloģijas un ar nozari saistītos normatīvo aktu pārzināšana

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- teicamas valsts valodas zināšanas, angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- prasme patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus

- teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālās pieredzes pilnveidošanu

- mēnešalgu no 940 EUR līdz 1287 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (darbinieka amatam ir noteikta 35. amata saimes III līmenis un 10. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz 2021.gada 2.jūnijam iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojam, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasts: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļas pakalpojumu vadītāja/-as amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)