Laidiens: 14.05.2021., Nr. 92

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

OP 2021/92.AD1

Paziņojums par AS "MADARA Cosmetics" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS "MADARA Cosmetics", reģistrācijas numurs 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, valde sasauc kārtējo AS "MADARA Cosmetics" akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2021.gada 14.jūnijā plkst. 14.00 viesnīcas Riga Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1048, Latvija, konferenču telpās.

Ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos drošības pasākumus, sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties klātienes sapulcē, pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda negatīvs analīžu rezultāts uz SARS-CoV-2 (COVID-19) vīrusu ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2021.gada 12.jūnijs. Lai pieteiktos dalībai klātienes sapulcē, akcionāriem līdz 2021.gada 31.maijam jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: ir@madaracosmetics.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstītu sapulces pieteikšanās veidlapu uz sabiedrības juridisko adresi: Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā. Sapulces klātienes apmeklētāju skaits ir ierobežots. Akcionāri tiks informēti par vietas rezervāciju dalībai klātienē pēc akcionāra pieteikuma saņemšanas. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos fiziskās distancēšanas ierobežojumus, akcionāri tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību sapulces klātienes apmeklējumam un izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces vai piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. 2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

2. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com vai parakstītu papīra formā uz sabiedrības juridisko adresi: Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama AS "MADARA Cosmetics" interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks nodots līdz 2021.gada 13.jūnijam. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē, ievērojot augstāk minēto kārtību par iepriekšēju pieteikšanos klātienes dalībai, vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS "MADARA Cosmetics" kārtējā akcionāru sapulcē ir 2021.gada 4.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS "MADARA Cosmetics" kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada 14.jūnijā.

Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks šādā kārtībā:

1. Akcionāriem līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst. 17.00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com, vai, izmantojot pasta sūtījumu papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz sabiedrības juridisko adresi: Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā.

Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.

2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2021.gada 14. jūnijam plkst. 10.00.

3. Sapulces dienā drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija sapulces norises laikā. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 12.00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2021.gada 14.jūnijā no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.00 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem pirms reģistrācijas sapulcei jāuzrāda negatīvs analīžu rezultāts uz SARS-CoV-2 (COVID-19) vīrusu ar izdošanas datumu ne agrāku kā 2021.gada 12.jūnijs, kā arī reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS "MADARA Cosmetics" interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2021.gada 21.maijam, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: ir@madaracosmetics.com. Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2021.gada 31.maija līdz 2021.gada 14.jūnijam AS "MADARA Cosmetics" interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS "MADARA Cosmetics" interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. AS "MADARA Cosmetics" kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 769 242.

AS "MADARA Cosmetics" valde


OP 2021/92.AD2

Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģ. Nr. 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (tālāk tekstā - Sabiedrība), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Aristida Briāna ielā 6, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" telpās, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtībā:

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

2. 2020. gada pārskata apstiprināšana.

3. Peļņas izlietošana.

4. Atlīdzības noteikšana padomes un revīzijas komitejas locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem.

5. Revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

6. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2021. gada 7. jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 15. jūnijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicinām akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: investor.relations@lg.lv) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa ir arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: investor.relations@lg.lv; vai

- parakstītu papīra formā nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojuma veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 14. jūnijam.

Akcionāru sapulce

Ņemot vērā Latvijas Republikas valdības noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: investor.relations@lg.lv) tiks nosūtīta uz viņa e-pastu un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa ir arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

- parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: investor.relations@lg.lv; vai

- parakstītu papīra formā nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs korekti pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 14. jūnija plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikšanās formā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāru identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas identifikācijas kartes kopiju, salīdzinot to ar dokumenta oriģinālu, kuru uzrādīs akcionārs vai tā pārstāvis. Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Akcionāru tiesības

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar Sabiedrības gada pārskatu, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2021. gada 15. maija līdz 14. jūnijam, darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: investor.relations@lg.lv.

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti sekojošos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)