Laidiens: 13.05.2021., Nr. 91

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/91.US1

Ilona Cioleka, dzim. 1980.gada 14.janvārī, brīdina un lūdz dzīvokļa Nr. 5, Hāpsalas ielā 30, Rīgā, īrnieku  AGRI ODUMIŅU, dzim. 1984. gada 20. augustā, viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas samaksāt parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem (dzīvojamās telpas īres līgums Nr. IC-12 ar darbības termiņu no 15.10.2020. līdz 15.05.2021.).


OP 2021/91.US2

LIENEI KANANIHINAI, personas kods 230187-12316, brīdinājums Nr. 600202-SD.

Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 600202-SD, pirmstermiņa atmaksu

Ārvalsts komersants "UBINVEST LIMITED", reģistrācijas numurs 11797476, kuras vārdā rīkojas filiāle SIA "Ubinvest Limited Latvijas filiāle", vienotais reģistrācijas Nr. 42103096287, informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 600202-SD (turpmāk tekstā - Līgums) Atmaksas grafiku Lienei Kananihinai (Liene Kananihina), personas kods 230187-12316, ir izveidojies maksājumu kavējums - 207 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma 3.7. apakšpunkta pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā maksājumus saskaņā ar grafiku).

Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, Ārvalsts komersantam "UBINVEST LIMITED" ir tiesības prasīt pirmstermiņa Līguma saistību izpildi, un pilnā apmērā realizēt savas prasījuma tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ārvalsts komersants "UBINVEST LIMITED" pieprasa Lienei Kananihinai (Liene Kananihina), personas kods 230187-12316, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas veikt pirmstermiņa līguma saistību izpildi, kas uz 2021.gada 9.aprīli sastāda EUR 7156,38 (neatmaksātais aizdevums EUR 6202,00 lietošanas procenti EUR 762,50, nokavējuma procenti EUR 123,33 un līgumsods EUR 68,55), pretējā gadījumā, Ārvalsts komersants "UBINVEST LIMITED" bez atkārtota brīdinājuma iesniegs tiesā prasības pieteikumu par nekustamā īpašuma ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlu (Ūdens iela 1-60, Valmiera, kadastra numurs 9601 900 7598).

Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu kāda tā būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.

Paziņo zv. notāre I. Popele.


OP 2021/91.US3

PĀVELAM ARHIPOVAM, personas kods 120989-12911, brīdinājums Nr. 101167.

Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101167 izbeigšanu

SIA "Latvijas Hipotēka", vienotais reģistrācijas Nr. 40103162565 (turpmāk tekstā - Sabiedrība) informē, ka saskaņā ar 2020.gada 28.aprīļa Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 101167 (turpmāk tekstā - Līgums), Atmaksas grafiku Pāvelam Arhipovam (Pāvels Arhipovs), personas kods 120989-12911, ir izveidojies maksājumu kavējums 103 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma 3.7.punkta pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā maksājumus saskaņā ar atmaksas grafiku).

Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, prasīt saistību pirmstermiņa Līguma izpildi, un pilnā apmērā realizēt savas prasījuma tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība ar šo pieprasa Pāvelam Arhipovam (Pāvels Arhipovs), personas kods 120989-12911, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veikt pirmstermiņa līguma saistību izpildi, kas uz 2021.gada 23.martu sastāda EUR 23 351,15 (aizdevuma pamatsumma EUR 21 613,85, lietošanas procenti EUR 1404,39, nokavējuma procenti 218,29, līgumsods EUR 114,62), pretējā gadījumā, Sabiedrība vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par nekustamā īpašuma ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlu (Melīdas iela 3-28, Rīga, kadastra numurs 0100 907 8267).

Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.

Paziņo zv. notāre I. Popele.


OP 2021/91.US4

VJAČESLAVAM TIMŠANAM, personas kods 090448-10648.

Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 100498 izbeigšanu

SIA "Loan MGMT", vienotais reģistrācijas Nr. 40103196379, informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 100498 (turpmāk tekstā - Līgums) Atmaksas grafiku Vjačeslavam Timšanam, personas kods 090448-10648, ir izveidojies maksājumu kavējums - 105 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma 3.7. apakšpunkta pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā maksājumus saskaņā ar grafiku).

Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, SIA "Loan MGMT" ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, prasīt saistību pirmstermiņa Līguma izpildi, un pilnā apmērā realizēt savas prasījuma tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "Loan MGMT" pieprasa Vjačeslavam Timšanam, personas kods 090448-10648, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas veikt parāda pilnu atmaksu, kas uz 2021.gada 30.martu sastāda EUR 5071,23 (neatmaksātais aizdevums EUR 4598,34, lietošanas procenti EUR 375,74, līgumsods EUR 30,40 un nokavējuma procenti EUR 66,75), pretējā gadījumā, SIA "Loan MGMT", pamatojoties uz Līguma 3.8.punktu, vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par nekustamā īpašuma (1/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brunavas iela 1, Rīga, kadastra numurs 0100 052 0156) - ķīlas - labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.

Paziņo zv. notāre I. Popele.


OP 2021/91.US5

AIVARAM RAKOVSKIM, personas kods 160386-12616, brīdinājums Nr. 100985.

Par Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 100985, izbeigšanu

SIA "Loan MGMT", vienotais reģistrācijas Nr. 40103196379, informē, ka saskaņā ar Kreditēšanas līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. 100985 (turpmāk tekstā - Līgums) Atmaksas grafiku Aivaram Rakovskim, personas kods 160386-12616, ir izveidojies maksājumu kavējums - 82 kalendārās dienas, kas ir atzīstams par būtisku Līguma 3.7. apakšpunkta pārkāpumu (Aizņēmējs ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas neveic vai neveic pilnā apmērā maksājumus saskaņā ar grafiku).

Līguma 3.7. apakšpunkts paredz, ka, konstatējot šādu Līguma pārkāpumu, SIA "Loan MGMT" ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, prasīt saistību pirmstermiņa Līguma izpildi, un pilnā apmērā realizēt savas prasījuma tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "Loan MGMT" pieprasa Aivaram Rakovskim, personas kods 160386-12616, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas veikt parāda pilnu atmaksu, kas uz 2021.gada 4.februāri sastāda EUR 6925,25 (neatmaksātais aizdevums EUR 6396,80, lietošanas procenti EUR 452,49, līgumsods EUR 41,86 un nokavējuma procenti EUR 34,10), pretējā gadījumā SIA "Loan MGMT", pamatojoties uz Līguma 3.8. punktu, vienpusēji atkāpsies no Līguma un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par nekustamā īpašuma ("Ābeļziedi", Vārves pagasts, Ventspils novads, kadastra numurs 9884 013 0049) - ķīlas - labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Lūgums ņemt vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir nepieciešams sazināties ar maksājuma saņēmēju, lai precizētu aktuālo parāda summu kāda būs maksāšanas dienā vai izteiktu pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esību, apmēru un samaksas termiņu.

Paziņo zv. notāre I. Popele.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)