Laidiens: 14.01.2021., Nr. 9

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/9.UT1

Rīgas rajona tiesas (Jūrmalā) lietvedībā atrodas MAS "Balva" un SIA "Baltic Business Advice" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C17148209, AAS "Balva" prasībā pret Juriju Mitrofanovu (mainīts uzvārds uz Asanovs) par zaudējuma piedziņu. Paziņojam JURIJAM ASANOVAM, dzim. 1956.gada 9.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jāņa Pliekšāna iela 96-2, Jūrmala, ka 2021.gada 19.martā rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) tiks izskatīts MAS "Balva" un SIA "Baltic Business Advice" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C17148209, AAS "Balva" prasībā pret Juriju Mitrofanovu (mainīts uzvārds uz Asanovs) par zaudējuma piedziņu. Lietu izskatīs Rīgas rajona tiesas tiesnese D. Liepiņa. Lēmums tiks sastādīts 2021.gada 19.martā, tā noraksts tiks nosūtīts triju darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas dienas.


OP 2021/9.UT2

Rēzeknes tiesas lietvedībā ir civillieta pēc SIA "Rēzeknes siltumtīkli" prasības pret Genadijus Norkus, pers. kods 120166-14655, Valdi Alhasovu, dzīvo Averjanova mikrorajona mājā 5-25, Dmitrovā, Maskavas apgabalā, Krievijā, Leonīdu Bobrovu, pers. kods 061279-10659, par parāda piedziņu. Lietas izskatīšana notiks 2021. gada 21. novembrī plkst. 10.00. Tiesa uzaicina atbildētāju VALDI ALHASOVU ierasties uz tiesas sēdi Rēzeknē, Dārzu ielā 24, norādītajā datumā un laikā. Neierašanas gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja V. Alhasova klātbūtnes.


OP 2021/9.UT3

Rīgas rajona tiesa uzaicina DENISU ZAICEVU, dzim. 1978. gada 31. decembrī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 3. stāvā, 8. zālē, uz tiesas sēdi 2021. gada 17. februārī pulksten 11.00, kā atbildētāju civillietā Nr. C33410920, AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" prasībā pret Denisu Zaicevu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2021/9.UT4

Daugavpils tiesas lietvedībā ir civillieta SIA "Krāslavas nami" prasībā vienkāršotajā procedūrā pret JĀNI ŽUKOVU par naudas piedziņu. Atbildētājam Jānim Žukovam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3nodaļā noteiktās tiesības, tostarp tiesības iesniegt paskaidrojumu, kā arī tiesības līdz 2021.gada 12.februārim pieteikt noraidījumu tiesnesei Inārai Galejai un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25pantu 2021.gada 19.februārī civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un saīsinātā sprieduma norakstu puses varēs saņemt Daugavpils tiesas kancelejā (Krāslavā, Preiļos, Daugavpilī). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta 2.1daļu tiesa sastādīs spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniegs sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, tas ir, sprieduma sastādīšanas lūgumam ir jābūt saņemtam tiesā līdz 2021.gada 1.martam.


OP 2021/9.UT5

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C12266420, Preiļu rajona prokuratūras pieteikumā par KASPARA SKUTEĻA, dzim. 1989.gada 1.augustā, deklarētā dzīvesvieta: Andreja Upīša iela 18-1, Preiļi, izsludināšanu par mirušu. Tiesa aicina Kasparu Skuteli ierasties Daugavpils tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu Daugavpils tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža, pretējā gadījumā Kaspars Skutelis tiks izsludināts par mirušu. Daugavpils tiesa aicina visas personas, kas zina pazudušās personas Kaspara Skuteļa uzturēšanās vietu, vai kam ir zināms par viņa nāvi, paziņot par to Daugavpils tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža.


OP 2021/9.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I. Baiko lietvedībā atrodas civillieta Nr. C27254610, lietvedības Nr. C-1165-11/29, AAS "Balva" prasībā pret Artūru Eglīti par zaudējumu piedziņu. Paziņojam atbildētājam ARTŪRAM EGLĪTIM, dzim. 1983.gada 30.jūlijā, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2021.gada 11.februārī rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs MAS "Balva" un SIA "Baltic Business Advice" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Atbildētājam Artūram Eglītim ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei I. Baiko.


OP 2021/9.UT7

Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī paziņo hipotekārajam kreditoram DĀVIDAM JURKĀNAM, dzim. 1979.gada 26.jūnijā, ka 2021.gada 16.februārī Zemgales rajona tiesā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks skatīta civillieta Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 31 zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas pieteikumā par 2020.gada 18.jūlija nekustamā īpašuma izsoles akta Nr. 00116/031/2020-AKT apstiprināšanu un pārdotā, Agrai Saknītei piederošā, nekustamā īpašuma Raiņa iela 17, Ludza, Ludzas novads, kas ierakstīts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1309, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2021/9.UT8

Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī paziņo parādniecei INGAI MAĻUTKINAI, dzim. 1983.gada 20.septembrī, ka 2021.gada 18.februārī Zemgales rajona tiesā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks skatīta civillieta Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes pieteikumā par 2020.gada 8.augusta nekustamā īpašuma izsoles akta Nr. 00637/005/2020-AKT apstiprināšanu un pārdotā, Ingai Maļutkinai piederošā, nekustamā īpašuma Liepājas iela 12, Aizpute, Aizputes novads, kas ierakstīts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000038941, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)