Laidiens: 29.04.2021., Nr. 82

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2021/82.AKK1

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes asociētā profesora amata vietu Valodniecības nozarē, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (specializācija latviešu - angļu valoda), (darba līgums uz noteiktu laiku - ievēlēšanas laiku (seši gadi))

Prasības pretendentiem/-ēm:

- doktora grāds

- zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas

- spēja veikt patstāvīgi zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu

- zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu, sākot no 1404,00 EUR normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

- rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus)

- akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc "EUROPASS" CurriculumVitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju

- dokumenta kopums, kurā atspoguļota pretendenta zinātniskā un pedagoģiskā kvalifikācija un ar zinātnisko, pedagoģisko darbu saistītās organizatoriskās kompetences atbilstība asociētā profesora amata prasībām, saskaņā ar Ministru Kabineta 2021.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 129 "Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība"

Dokumenti iesniedzami līdz 2021.gada 27.maijam ieskaitot, sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.


OP 2021/82.AKK2

Valsts policijas koledžas Latgales filiāle izsludina konkursu uz asistenta (uz darba līguma pamata) 1 amata vieta - Daugavpilī, darba laiks uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku no 2021.gada 12.jūnija

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs":

- Šaušanas nepieciešamības izvērtēšanas stratēģija

- Bērnu tiesību aizsardzība

- Administratīvā pārkāpuma process

- Administratīvā pārkāpuma tiesības

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam

- docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem

- zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā

- profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā

Amata pienākumos ietilpst:

- īstenot policijas darbinieku pieaugušo neformālās izglītības, arodizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas

- izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu

- vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā

- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku

- ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu pieaugušo neformālās izglītības, studiju (mācību) programmu apguvi

- izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā;

- pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās

- izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes

- organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros

- vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus

- pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, pieaugušo neformālās izglītības programmās, semināros un projektos

- nodrošināt studiju/mācību procesu citu docētāju prombūtnes laikā pēc Valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāja rīkojuma

- veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Valsts policijas koledžas Latgales filiāles un katedru personālu ar pētījumu rezultātiem

- saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem, veikt līdzīga satura amata kompetencei saistošus pienākumus

- savas kompetences ietvaros pildīt Iekšlietu ministra, Valsts policijas priekšnieka, Valsts policijas koledžas direktora un Valsts policijas koledžas direktora vietnieka (studiju un mācību jautājumos) rīkojumus un veikt citus uzdevumus saskaņā ar Valsts policijas koledžas vadības norādījumiem

- darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā

Piedāvājam:

- atalgojumu no EUR 658,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē)

- 0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Daugavpilī, Vaļņu ielā 27

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto asistenta (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2021.gada 27.maijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV-1014, ar norādi "Konkursam uz asistenta amatu" vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālr uzziņām 65403264, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.


OP 2021/82.AKK3

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas eksperta/-es ierēdņa amatu (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

Ja esi enerģētikas nozares eksperts un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- veikt elektrostaciju, kas saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros, uzraudzību un kontroli

- nodrošināt administratīvo lietu virzību, tai skaitā pieprasīt un izvērtēt nepieciešamo informāciju, sagatavot lēmumu projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli

- sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju

- izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus

- sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā

- vēlama praktiskā pieredze enerģētikas jomā

- pieredze ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu (piemaksa līdz 40 % no mēnešalgas)

Aicinām tevi līdz š.g. 13.maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Obligātā iepirkuma kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/82.AKK4

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas eksperta/-es ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi eksperts energoefektivitātes uzraudzības jomā un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības energoefektivitātes uzraudzības funkciju izpildei

- sagatavot normatīvajos aktos noteikto lēmumu, tajā skaitā saistībā ar energoefektivitātes nodevu, projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli

- sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju

- izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus

- sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā

- vēlama pieredze enerģētikas jomā

- pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- spēja analizēt un apkopot informāciju, loģiski izklāstīt iegūtos rezultātus

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11.mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 13.maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/82.AKK5

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi jurists ar zināšanām enerģētikas nozarē un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- sagatavot administratīvo aktu projektus un dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās

- patstāvīgi veikt normatīvajos aktos noteikto energoefektivitātes pienākumu uzraudzību un kontroli

- veikt nodaļā izstrādāto dokumentu projektu pirmspārbaudi (atbilstība normatīvo aktu prasībām)

- interpretēt normatīvo aktu piemērošanu, un veikt nodaļas darbību reglamentējošo normatīvo aktu, vadlīniju un metodisko materiālu izstrādi, tajā skaitā sniegt atzinumus

- izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus

- sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vēlama divu gadu pieredze jurista amatā un vēlama pieredze enerģētikas nozarē

- administratīvā procesa iestādē pārzināšana

- prasme orientēties enerģētikas nozares normatīvajos aktos, prasme izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas, izstrādāt dokumentu projektus

- prasme pielietot juridisko terminoloģiju un noformēt dokumentus atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- augsta atbildības un tiesiskuma apziņa, precizitāte, labas komunikācijas prasmes

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 13.maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas juriskonsulta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/82.AKK6

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Energoresursu kontroles departamenta Naftas produktu kontroles nodaļas eksperta/-es ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Ja esi eksperts enerģētikas nozarē un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības valsts naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma nodrošināšanai un centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkciju izpildei, degvielas tirgus uzraudzības jomā, ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves laukumu noteikšanai un ieguves licenču administrēšanai un komersantu uzraudzībai, kā arī veikt darbības de minimis komercdarbības atbalsta piešķiršanai

- veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības kompetentās iestādes funkcijas ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves jomā izpildei

- sagatavot normatīvajos aktos noteikto lēmumu, tajā skaitā saistībā ar valsts naftas produktu drošības rezervju nodevu, projektus un veikt pieņemto lēmumu izpildes kontroli

- sagatavot, publicēt un aktualizēt Biroja tīmekļvietnē normatīvajos aktos noteikto informāciju

- izskatīt iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu projektus

- sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas, līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, nodrošināt nodaļas tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām

Sagaidām, ka tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, ekonomikas zinātnē, vadības zinībās, tiesību zinātnē vai līdzvērtīgi

- divu gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītajā jomā

- vēlama pieredze enerģētikas jomā

- pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās

- teicamas valsts valodas prasmes (C līmenī), angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 26.3. amata saimes IV līmenis un 11. mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 13.maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Energoresursu kontroles departamenta Naftas produktu kontroles nodaļas eksperta/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo Tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam. Pieteikuma vēstulē iekļaujot apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/82.AKK7

Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta koordinatora/-es darbinieka amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Ja tava pieredze informācijas sistēmu attīstībā palīdzēs radīt modernu un efektīvu būvniecības valsts kontroli, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem, pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!

Galvenie amata pienākumi:

- līdzdarboties būvniecības procesu un informācijas sistēmas projekta (turpmāk - Projekts) plānošanā un īstenošanā, sniedzot vērtējumu termiņiem, riskiem un procesiem

- sadarboties ar Projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām un sadarbības partneriem, piedalīties Projekta vadības, darba grupu un citas ar Projektu saistītas sanāksmēs

- veikt esošo pakalpojumu nodrošināšanas procesu analīzi, identificējot aktuālās vajadzības, tajā skaitā analizējot konstatētās problēmas un riskus un sniegt priekšlikumus pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošanai, tajā skaitā izstrādājot attīstības stratēģijas

- piedalīties biznesa procesu modelēšanā jauniem un pilnveidotajiem pakalpojumiem, t.sk. tehniskās specifikācijas izstrādē

- veikt jaunizstrādātas programmatūras darbības testēšanu, pārbaudīt vai jauna funkcionalitāte ir realizēta atbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedalīties kontroles pasākumos par izstrādāto vai pilnveidoto informācijas sistēmu

- sniegt konsultatīvo atbalstu apmācību laikā

Sagaidām, ka tev ir:

- otrā līmeņa augstākā izglītība, kas saistīta ar informāciju tehnoloģijām, vadībzinībās, tiesību zinībās vai līdzvērtīgi

- iepriekšējā darba pieredze ne mazāk kā trīs gadi prasītajā jomā

- informācijas tehnoloģijas terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pārzināšana

- teicamas valsts valodas (C līmenī) un labas angļu valodas prasmes

- teicamas komunikācijas, prezentācijas sagatavošanas un vadīšanas prasmes

- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes

Mēs piedāvājam:

- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu ar profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam (ierēdņa amatam ir noteikta 19.3. amata saimes IIA līmenis un 11.mēnešalgas grupa)

- sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un motivējošu bonusu sistēmu

Aicinām tevi līdz š.g. 13.maijam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bvkb.gov.lv vai Būvniecības valsts kontroles birojā, K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, ar norādi "Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas projekta koordinatora/-es amata konkursam" šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kas raksturo tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam;

2) dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauj arī apliecinājumu par valsts valodas prasmēm;

3) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 67013304.

Būvniecības valsts kontroles birojs informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013).


OP 2021/82.AKK8

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399) izsludina atklātu konkursu uz MURJĀŅU SPORTA ĢIMNĀZIJAS DIREKTORA AMATU (uz nenoteiktu laiku)

AMATA MĒRĶIS: Vadīt un nodrošināt Murjāņu sporta ģimnāzijas darbu atbilstoši Murjāņu sporta ģimnāzijas nolikumā noteiktajiem darbības mērķiem, pamatvirzieniem un uzdevumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām

- atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām

- Darba pieredze:

* vadošā amatā valsts, pašvaldības vai privātajā sektorā ilgāka par 3 gadiem

* pedagoģiskajā darbā izglītības jomā vai izglītības vadības darbā vismaz 3 gadi

- pieredze projektu vadībā

- pieredze sadarbībā ar nacionālajām un/vai starptautiskajām sporta nozares organizācijām un asociācijām

- zināšanas:

* par izglītības iestādes darbību un sporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

* par vispārējo izglītību, profesionālo izglītību un tās attīstības tendencēm

* par profesionālās ievirzes sporta izglītības sistēmu un ar to saistītajiem jautājumiem

* par iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem

* par personālvadības procesiem valsts pārvaldē

* publisko iepirkumu jomā (vēlamas)

- stratēģiskā domāšana, tostarp nestandarta vai netradicionālu risinājumu piedāvāšana un problēmu risināšanas spēja

- digitālā pratība un prezentācijas prasmes

- sadarbības un komunikācijas prasmes

- vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā

Darba alga 2019,60 euro.

Darbavietas adrese ''Klintslejas 4'', Murjāņi, Sējas novads.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu motivāciju strādāt Murjāņu sporta ģimnāzijā, atbilstību izvēlētajam amata, iegūto darba pieredzi vadošā amatā pēdējo trīs gadu laikā, pieredzi pedagoģijā izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, pieredzi projektu vadībā un pieredzi sadarbībā ar nacionālajām un/vai starptautiskajām sporta nozares organizācijām un asociācijām (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes)

- Curriculum Vitae

- Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus, sūtot uz e-pastu konkursi@izm.gov.lv ar norādi "MSĢ direktors" vai nosūtot pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050). Tālrunis uzziņām 67047832.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs jāsniedz sagatavotā prezentācija par tēmu "Mans stratēģiskais redzējums un priekšlikumi par Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības attīstību sporta sistēmā un augstas klases sportistu sagatavošanā tuvāko piecu gadu laikā un tās pārstāvēto sporta nozaru attīstību", tiks izvērtēta katra pretendenta profesionālā sagatavotība Murjāņu sporta ģimnāzijas direktora amata prasībām

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.


OP 2021/82.AKK9

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr. 90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktora amatu (vakants no 2021.gada 1.jūlija)

Galvenie pienākumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Jelgavas Mūzikas vidusskolas darbu, nodrošinot Jelgavas Mūzikas vidusskolas mērķu un uzdevumu izpildi

- pārstāvēt Jelgavas Mūzikas vidusskolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs

- nodrošināt Jelgavas Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām

- augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām

- vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā

- vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā

- teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai (pieejama https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e)

- vēlama darba pieredze projektu vadībā

- zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm

- zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem

- zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mūzikas nozari)

- izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- komandas vadīšana

- stratēģiskais redzējums

Bruto mēnešalga no 1354,00 līdz 1877,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 4.punktu un Kultūras ministrijas iekšējiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā nosaka mēnešalgu Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2021.gada 28.maijam jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, darba laikā (pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.15 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00), ievietojot pie ieejas izvietotajā korespondencei paredzētajā kastē (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 28.05.2021.) vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi "Pieteikums konkursam uz Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktora amatu" šādi dokumenti:

- pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā Vakances)

- parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas))

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds)

- pretendenta izstrādātu Jelgavas Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms - 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas)

- citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.


OP 2021/82.AKK10

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr. 90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktora amatu (vakants no 2021.gada 1.jūlija)

Galvenie pienākumi:

- plānot, vadīt un koordinēt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas darbu, nodrošinot Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas mērķu un uzdevumu izpildi

- pārstāvēt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs

- nodrošināt Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām

- augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām

- vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā

- vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā

- teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai (pieejama https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e)

- vēlama darba pieredze projektu vadībā

- zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm

- zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem

- zināšanas par kultūras nozari (īpaši par mākslas un dizaina nozari)

- izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu

- orientācija uz rezultātu sasniegšanu

- komandas vadīšana

- stratēģiskais redzējums

Bruto mēnešalga no 1354,00 līdz 1899,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 4.punktu un Kultūras ministrijas iekšējiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā nosaka mēnešalgu Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem).

Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2021.gada 28.maijam jānosūta pieteikumu pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, darba laikā (pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.15 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst.16.00), ievietojot pie ieejas izvietotajā korespondencei paredzētajā kastē (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 28.05.2021.) vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi "Pieteikums konkursam uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas direktora amatu" šādi dokumenti:

- pieteikuma anketa (pieejama Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv sadaļā Vakances);

- parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Vitae) latviešu valodā (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas))

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds)

- pretendenta izstrādātu Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms - 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas)

- kā arī citus dokumentus, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.


OP 2021/82.AKK11

Precizējot iepriekš publicēto

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, precizējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidiens Nr. 80, 27.04.2021., publicēto LU amatu konkursa sludinājumu, papildina to jaunā redakcijā.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina konkursu Medicīnas fakultātē uz akadēmiskā personāla amatu vietām:

- uz vienu vadošā pētnieka amata vietu - klīniskā medicīna

Darba samaksa no 8,61 euro/h līdz 36,8 euro/h

- uz vienu pētnieka (Dr.) amata vietu - veselības un sporta zinātnes

Darba samaksa no 6,86 euro/h līdz 29,5 euro/h

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.


OP 2021/82.AKK12

Valsts policijas koledžas Latgales filiāle izsludina konkursu uz lektora (uz darba līguma pamata) 1 amata vieta - Daugavpilī, darba laiks uz noteiktu (ievēlēšanas) laiku no 2021.gada 1.jūlija

Docējamie studiju kursi un mācību priekšmeti:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Policijas darbs":

- Civilā aizsardzība

- Pašvaldību tiesības

- Sodu izpildes tiesību pamati

- Krimināizlūkošana

- Kriminālmeklēšanas pamati

- Kriminālistikas taktika un metodika

- Juridisko tekstu analīze un sastādīšana

- Latvijas tiesību aizsardzības iestādes

Arodizglītības programmā "Policijas darbs":

- Civilā aizsardzība

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība bez zinātniskā grāda, ja pretendentam ir docējamam priekšmetam vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs, pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze nozares docējamajam priekšmetam

- docējamajam priekšmetam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u.tml. dokumentiem

- zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā

- profesionālā tālākizglītība par inovācijām augstākās izglītības sistēmā vai augstskolu didaktikā, vai izglītības darba vadībā

Amata pienākumos ietilpst:

- īstenot policijas darbinieku pieaugušo neformālās izglītības, arodizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas

- izstrādāt un aktualizēt studiju kursu, mācību priekšmetu un pieaugušo neformālās izglītības programmas

- izstrādāt studiju un mācību metodiskos materiālus, izdales materiālus un praktiskos uzdevumus, eksāmenu un citu pārbaudījumu saturu

- vadīt lekcijas, seminārus un praktiskās nodarbības visā valsts teritorijā

- izmantot studiju kursa, mācību priekšmeta vai pieaugušo neformālās izglītības programmas prasībām atbilstošu pasniegšanas metodiku

- ieviest jaunas mācību metodes, kas veicinātu pieaugušo neformālās izglītības, studiju (mācību) programmu apguvi

- izstrādāt komplekso mācību un prakses uzdevumus, piedalīties komplekso mācību norisē, kontrolē un vērtēšanā

- pilnveidot un izmantot mācību tehniskos līdzekļus lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās

- izvērtēt un analizēt kadetu, klausītāju un studējošo zināšanas un prasmes

- organizēt kadetu, klausītāju un studējošo pastāvīgo darbu un konsultēt docējamo studiju kursu un pasniedzamo mācību priekšmetu ietvaros

- vadīt un recenzēt kvalifikācijas darbus

- pilnveidot pedagoģiskās prasmes un profesionālo meistarību, aktualizēt zināšanas, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, pieaugušo neformālās izglītības programmās, semināros un projektos

- nodrošināt studiju/mācību procesu citu docētāju prombūtnes laikā pēc Valsts policijas koledžas Latgales filiāles vadītāja rīkojuma

- veikt pētījumus atbilstoši plānotajai pedagoga slodzei, iepazīstināt Valsts policijas koledžas Latgales filiāles un katedru personālu ar pētījumu rezultātiem

- saskaņā ar tiešā vadītāja norādījumiem, veikt līdzīga satura amata kompetencei saistošus pienākumus

- savas kompetences ietvaros pildīt Iekšlietu ministra, Valsts policijas priekšnieka, Valsts policijas koledžas direktora un Valsts policijas koledžas direktora vietnieka (studiju un mācību jautājumos) rīkojumus un veikt citus uzdevumus saskaņā ar Valsts policijas koledžas vadības norādījumiem

- darbs ir saistīts ar komandējumiem Latvijas teritorijā

Piedāvājam:

- atalgojumu no EUR 823,00 (zemākā mēneša darba algas likme), papildus ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas koeficentu (izglītības pakāpe un grāds, pedagoģiskā vai profesionālā pieredze nozarē)

- 0,5 pedagoģisko slodzi, darba vietu Daugavpilī, Vaļņu ielā 27

Akadēmiskā amata pretendentiem uz vakanto lektora (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2021.gada 27.maijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, izziņu par darba stāžu, kas apliecina profesionālo vai pedagoģisko pieredzi specialitātē, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas vai publicētos mācību līdzekļus pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV-1014, ar norādi "Konkursam uz lektora amatu" vai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālr. uzziņām 65403264, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)