Laidiens: 22.04.2021., Nr. 77

Dažādi sludinājumi

OP 2021/77.DA1

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS", reģ. Nr. 40003007886, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, LV-5101, 2021. gada 20.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

28,24

36,08

27,8 %

Siltumenerģijas pārvade un sadale

6,20

6,99

12,8 %

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,34

0,34

0,0 %

Akcīzes nodoklis

0,67

0,67

0,0 %

Siltumenerģijas gala tarifs

35,45

44,08

24,3 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. jūnijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības ielā 2, Aizkrauklē, LV-5101, iepriekš sazinoties ar SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" valdes locekli Aivaru Aldermani, tālr. +37165122386, vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: aizkrauklessiltums@hotmai.com

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības ielā 2, Aizkraukle, LV-5101, tālr. +37165122386, e-pasts: aizkrauklessiltums@hotmail.com , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2021/77.DA2

Zvērināta notāre Iveta Vitkovska pēc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTINAMI" lūguma un saskaņā ar Notariāta likuma 138.1. pantu nodod SIA "LA robeža", šādu paziņojumu:

Paziņojums pirmpirkuma tiesīgajam par 1/3 (vienas trešās) domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 15, pārdošanu

2021.gada 8.martā starp nekustamā īpašuma Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 15, ar kadastra numuru 0100 047 0013, 1/3 domājamās daļas īpašnieku Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "BALTINAMI" un Pircēju Aināru Noviku tika noslēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums par pirkuma maksu 46 000 EUR (četrdesmit seši tūkstoši euro).

SIA "LA robeža" kā nekustamā īpašuma kopīpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz pārdoto nekustamo īpašumu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, lūdzu divu mēnešu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas paziņot, vai vēlaties izlietot savas pirmpirkuma tiesības.

Pielikumā: 2021.gada 8.marta pirkuma līguma kopija.

Paziņojums uzskatāms par nodotu nākamajā darba dienā pēc tā publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar paziņojumā minēto pielikumu var iepazīties zvērinātas notāres prakses vietā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 64-1.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)