Laidiens: 21.04.2021., Nr. 76

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2021/76.AKK1

Atklāts konkurss ārvalstu akadēmiskajam personālam Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/017. ietvaros

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi:

- 1 asociēta viesprofesora amata vieta Būvniecības un inženierzinātņu fakultātē, studiju virzienā "Arhitektūra un būvniecība" zinātnes nozarē "Inženierzinātne un tehnoloģijas" ar specializāciju "Būvniecība un transporta inženierzinātnēs" apakšnozarē "Būvkonstrukcijas"

Prasības un atlases kritēriji kandidātiem:

- personas, kurām ir doktora grāds vai augstāks (habilitācijas vai līdzvērtīgs) būvniecības inženierzinātnē vai cietķermeņu mehānikas nozarē

- personas, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskajā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām un ir starptautiskā pieredze lekciju pasniegšanā sekojošās jomās - Strukturālā dinamika, Elastības un plastikas teorija, Materiālu izturība, Kompozītmateriālu mehānika, Skaitliskās metodes inženierzinātnēs

- kandidātam ir vismaz 5 zinātnisko rakstu autors strukturālās dinamikas jomā, kas ir publicētas Scopus vai Web of Science datu bāzēs

- personas, kurām Hirša indekss (h-index) ir vismaz vienāds ar 7 (izņemot pašcitējumus), kas atbilst Scopus zinātnisko publikāciju datu bāzē

- personas, kurām ir pieredze maģistrantu didaktiskā studiju kursa vadīšanā / izveidošanā būvniecības programmā

- personas, kuras var vadīt vai attīstīt lekcijas maģistra studiju kursā "Civilo konstrukciju dinamika"

- personas, kurām ir atbilstoša līmeņa angļu valodas zināšanas un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze dalībai mobilitātes aktivitātēs)

- personas, kurām pirms pieteikšanās datuma ir piešķirta vismaz viena starptautiska stipendija

Amata pienākumi:

- sagatavot lekciju prezentācijas studiju kursam "Civilo konstrukciju dinamika"

- sniegt konsultācijas par studiju kursa "Civilo konstrukciju dinamika" saturu

- vadīt vienu pieredzes apmaiņas semināru par pedagoģisko darbu Kompozītu materiālu un konstrukciju katedras akadēmiskajam personālam

Pieprasot ESF finansējumu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

Rektoram adresēts pieteikums, CV (Europass formā, ietverot pašu svarīgāko publikāciju sarakstu), dokuments, kas apstiprina nodarbinātību akreditētas ārvalstu augstskolas akadēmiskajā amatā, kā arī apliecinājums par šīs augstskolas akreditāciju. Pedagoģisko prasmju novērtēšanai nepieciešama atklātā lekcija, kas var būt organizēta gan klātienē, gan iesūtīta video formātā, studentu atsauksmes. Pieteikumus sūtīt uz personals@rtu.lv.

Nodarbinātība ir paredzēta 6 mēnešu garumā.

Darba samaksa amplitūdā no 980 līdz 3223 euro.

Pieteikšanās termiņš - 2021.gada 20. maijs.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2021/76.AKK2

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakantajām zinātniskā personāla amata vietām

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Lietišķo datorsistēmu institūts/ Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare, Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare

- zinātniskais asistents - (nepilna slodze)- 1 amata vieta

Prasības pretendentiem/-ēm:

- tiek apgūts vismaz bakalaura studiju programma

- spēja veikt un veicināt pētījumus zinātnē

- priekšroka dodama personām, kuras ieguvušas augstāko izglītību un piedalījušās zinātniski pētnieciskos projektos un zinātniskās konferencēs

- pārējās prasības saskaņā ar RTU normatīvos noteikto

Darba samaksa: no 800- 950 eiro/mēnesī.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai (Rīga, Kaļķu iela 1, 213.kabinets, e-pasts: personals@rtu.lv) ir jāiesūta elektroniski (ar ieskanētu parakstu uz iesnieguma vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu):

1) rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

2) dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta zinātniskā, pedagoģiskā, organizatoriskā darba pieredze un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā (vēlams publicēto darbu sarakstu pievienot kā atsevišķu pielikumu), kā arī citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

3) zinātniskos/akadēmiskos grādus vai augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pēc nepieciešamības citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti (piemēram, valsts valodas prasmes līmeni apliecinošs dokuments u.tml.), uzrādot to oriģinālus, ja pretendents konkursā darbam RTU piedalās pirmo reizi un Personāla nodaļā nav iepriekš iesniedzis šo dokumentu kopijas;

4) izziņa par grādu pielīdzināšanu ārvalstīs iegūtai izglītībai: kādam Latvijā piešķiramajam grādam/kvalifikācijai atbilst ārvalstīs iegūtais diploms (ārvalstīs iegūto diplomu ekspertīzi un pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs);

5) publiskā ziņojuma prezentācija par savu zinātnisko darbību, kas jāprezentē struktūrvienībai (vai padomei/domei) savlaicīgi pirms ievēlēšanas.

Ar visām normatīvos noteiktajām prasībām var iepazīties RTU mājaslapā.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājaslapas sadaļā "Darbs RTU" vai pa tālr.25678056.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2021/76.AKK3

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" (SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", vienotais reģ. Nr. 40003090010) izsludina konkursu:

- uz DOCENTA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:

- Politikas zinātne, Sabiedrības vadība - 1 vieta

Prasības kandidātiem/-ēm:

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds

- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze

- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.)

- prasme darboties e-studiju interneta vidē

- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

- rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā uz vakanci

- dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae Europass formātā) latviešu un angļu valodās

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

- attiecīgajam amatam aizpildīta kritēriju tabula

- attiecīgajam amatam aizpildīta dokumentu apkopojuma tabula

- dokumentu apkopojuma tabulā norādīto dokumentu kopijas

RISEBA piedāvā atalgojumu (bruto) atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, sākot no 10,25 eiro līdz 56,91 eiro par vienu akadēmisko stundu.

Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties RISEBA mājaslapā www.riseba.lv (Par RISEBA, Vakances).

Norādītos dokumentus 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas sūtīt elektroniski uz e-pastu: jelena.pokrojeva@riseba.lv vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai "RISEBA", Meža iela 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi "Personāla nodaļa - konkursam"). Kontakttālr. 25619757.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likumu, informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir RISEBA.


OP 2021/76.AKK4

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas Nr. 90000076669, izsludina atklātu konkursu uz Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktora/-es amatu

Prasības direktora amata pretendentiem/-ēm:

- doktora zinātniskais grāds dabas vai inženierzinātnēs

- vismaz 5 gadu darba pieredze ar Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētniecības darbu saistītās jomās (vēlams astroģeodēziskās aparatūras un datorvadības izstrādē un metroloģijā, elektronikā, Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmās (GNSS) un digitālās zenīta kameras lauka mērījumu izpildē, analīzē un organizācijā, pieredze GNSS pastāvīgās darbības atbalsta staciju tīklu izveidē un uzturēšanā), pētniecības projektu pieteikumu plānošanā un izstrādē

- vismaz 3 gadu darba pieredze zinātnisko institūciju zinātniskajās padomēs

- vismaz 5 gadu darba pieredze starptautiskās organizācijās Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas darbības virzienu saistītās jomās

- pieredze ERAF vai līdzīgu projektu sagatavošanā un īstenošanā

- labas latviešu un angļu valodas zināšanas.

Darba samaksa no 15,93 EUR/h līdz 21,65 EUR/h.

Ar institūta direktora amata darba uzdevumiem un konkursa pieteikumu noformēšanu atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā https://www.lu.lv/lv/par-mums/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkursam iesniedzamo dokumentu reģistrācija Latvijas Universitātes Personālvadības departamentā Raiņa bulvārī 19, 127. telpā, Rīgā, LV-1586.

Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.

Papildu informācija pa tālr. 67034802.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)