Laidiens: 19.04.2021., Nr. 74

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/74.US1

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Zemgales rajona tiesas 2021.gada 23.martā izdotais izpildu raksts lietā Nr.C73674620 par parāda piedziņu 1038,91 EUR apmērā un par tiesībām par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā no piespriestās, bet vēl nepiedzītās pamatparāda summas no Sergeja Petrova, dzim. 16.11.1953., par labu SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldei, reģistrācijas Nr.43603011548. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju Sergejam Petrovam par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 1292,94 EUR ne vēlāk kā līdz 2021.gada 2.maijam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr.LV12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00661/108/2021 un parādnieka vārds, uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552.panta pirmo daļu aicinu Sergeju Petrovu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 2.maijam sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596.pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Jautājumu gadījumā aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālr. 63026030.

Paziņo zv. tiesu izpildītāja S.Upīte.


OP 2021/74.US2

Andra Lipāna, personas kods 240642-11824, Krāsotāju iela 15-8, Rīga

Lūgums nodot paziņojumu

Lūdzu nosūtīt pa pastu RINGOLDAM JASŪNAM, Pudiķa iela 3-1, Rīga, LV-1006, šādu paziņojumu:

2018.gada 15.aprīlī es, Andris Lipāns, personas kods 240642-11824, aizdevu jums, Ringoldam Jasūnam, personas kods 060867-12604, un jūs no manis aizņēmāties naudu summā EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) ar atdošanas termiņu viena gada laikā. Līdz šai dienai Jūs minēto naudas summu neesat man atdevis.

Lūdzu jūs nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc šī paziņojuma saņemšanas, atdot man minēto naudas summu EUR 1500, pārskaitot to uz manu kontu Nr. LV59HABA0551009665005, kas atvērts a/s Swedbank.

Ja norādītajā termiņā minēto naudas summu nebūšu no jums saņēmis, savu aizskarto tiesību aizstāvēšanai būšu spiests vērsties tiesā tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Rīgā 2021. gada 11. martā

Paziņo zv. notāre Z. Ernštreite.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)