Laidiens: 19.04.2021., Nr. 74

Dažādi sludinājumi

OP 2021/74.DA1

Paziņojums

Saskaņā ar Zemgales rajona tiesas 19.12.2018. spriedumu civillietā Nr. C73546618 ir pasludināts SIA "FAN BŪVE", reģ. Nr. 43603021279, turpmāk - Parādnieks, maksātnespējas process, un par Parādnieka administratori ir iecelta Natālija Sidorova, turpmāk - Administratore.

Administratore informē, ka Parādnieka maksātnespējas procesā ir celta prasība pret valdi par zaudējuma piedziņu, kas daļēji ir apmierināta. Valdes locekļi atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

Valdei pieder īpašums Bērzu ceļā 39J, Jelgavā (kadastra Nr. 09000250499), turpmāk - Īpašums. Jebkura personas, kas iegādāsies Īpašumu, tiks uzskatīta par ļaunticīgu ieguvēju.


OP 2021/74.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "Par valsts pārvaldes uzdevuma - laikmetīgās mākslas eksporta un pieejamības nodrošināšanas - veikšanu".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas tīmekļvietnes www.km.gov.lv sadaļā "Finansējuma iespējas", kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā, darba laikā (pirmdienās - ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.15 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00).

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2021.gada 12.maija plkst. 17.15, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 (pasta zīmogs - 2021.gada 12.maijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)