Laidiens: 15.04.2021., Nr. 72

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/72.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30377321, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" prasībā pret Annu Anniju Bērziņu vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai ANNAI ANNIJAI BĒRZIŅAI, pers. kods 011197-10603, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ģertrūdes iela 16-8, Rīgā, ka 2021.gada 20.maijā tiesnese A. Moļņika minēto Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" prasību izskatīs rakstveida procesā vienkāršotās procedūras kārtībā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Annai Annijai Bērziņai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, saīsinātā sprieduma norakstu vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu tiesa nosūta tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2021/72.UT2

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30761620/18 (lietvedības Nr. C-3100-21/18), SIA "LLS" prasībā vienkāršotās procedūras lietā pret ANATOLIJU ANDREJEVU par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa informē atbildētāju Anatoliju Andrejevu, dzim. 1987.gada 24.jūnijā, ka 2021.gada 2.jūnijā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, tiks skatīta civillieta Nr. C30761620/18 (lietvedības Nr. C-3100-21/18), SIA "LLS" prasībā vienkāršotās procedūras lietā pret Anatoliju Andrejevu par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa informē, ka civillietu Nr. C30761620/18 (lietvedības Nr. C-3100-21/18) izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A. Feldmane, un izskaidro, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Vienlaicīgi izskaidro, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22panta otro daļu, šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsinātā sprieduma norakstu puses varēs saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 8, 4. stāvā, 401. kabinetā, sākot no 2021.gada 2.jūnija. Informē, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25panta trešo daļu saīsinātā sprieduma norakstu vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu tiesa nosūta tikai pēc puses rakstveida lūguma.


OP 2021/72.UT3

Zemgales rajona tiesa paziņo atbildētājam IĻJAM NOVIKAM, dzim. 1979.gada 6.septembrī, bez deklarētas dzīvesvietas, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Spartaka iela 26-51, Tukums, Tukuma novads, ka 2021.gada 18.jūnijā Zemgales rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, Zemgales rajona tiesas tiesnese I. Tikuma rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs civillietu Nr. C73326721 (lietas arhīva Nr. C-3267-21/24) ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāles Latvijā vienkāršotās procedūras prasībā par naudas piedziņu no Iļjas Novika.

Tiesa informē atbildētāju Iļju Noviku, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājs ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Saīsinātā sprieduma norakstu atbildētājs Iļja Noviks varēs saņemt 2021.gada 18.jūnijā, kas būs uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu, Zemgales rajona tiesas kancelejā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3. stāvā, 302. kabinetā.


OP 2021/72.UT4

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C 12127621, Elitas Liepiņas pieteikumā par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Personām kurām ir kādi iebildumi pret īpašuma tiesību atzīšanu Elitai Liepiņai uz dzīvokļa īpašumu Nr. 2, kas atrodas Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā, nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Saules ielā 14, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā, ar kadastra Nr. 7664 003 0240 001 002, ar saimniecības ēkām: kūts ar kadastra apzīmējums 7664 003 0161 007 001, platība 25,5 m2, šķūnis virs kūts, platība 46,6 m2 un 1/5 daļa no vasaras virtuves kadastra apzīmējums 7664 003 0161 006, pieteikt savas tiesības un prasības Daugavpils tiesā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Atzīt par spēkā neesošām visas tiesas noteiktajā termiņā nepieteiktās tiesības uz nekustamo īpašumu un tās dzēst.


OP 2021/72.UT5

Vidzemes rajona tiesas Gulbenē lietvedībā atrodas civillieta Nr. C71192921, Priekuļu novada pašvaldības vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu no Rolanda Veides, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesas sastāvs, kas izskatīs lietu: tiesnese Gunta Širaka. Jums ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Tiesa nosaka ROLANDAM VEIDEM (dzim. 1970.gada 27.jūnijā) termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no sludinājuma publicēšanas datuma. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā. Saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams Vidzemes rajona tiesas kancelejā Gulbenē, Ābeļu ielā 6, no 2021.gada 24.maija. Datums, kad tiesas spriedums pieejams tiesas kancelejā, ir uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2021/72.UT6

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68216520, AS "Gaso" prasībā pret Antru Mežpapāni par parāda, kompensācijas, izdevumu, nokavējuma procentu piedziņu. Tiesa aicina atbildētāju ANTRU MEŽPAPĀNI, dzim. 1968.gadā 19.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: 206 Mount Pleasant Road Hastings, East Sussex TN 34 3SR, Lielbritānija, ierasties uz tiesas sēdi 2021.gadā 21.maijā plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Daugavgrīvas iela 58, 111. zālē (1.stāvs). Neierašanās gadījumā, lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanas.


OP 2021/72.UT7

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo, ka 2021.gada 7.aprīlī saņemts zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles pieteikums par nekustamā īpašuma Stirnu ielā 39 dz. 16, Rīgā, kadastra numurs 0100 908 8877, izsoles akta apstiprināšanu un nostiprināšanu uz Aleksandra Pavlovska vārda. Lietā kā parādniece norādīta SIGITA AVOTNIECE-LIĢERE, dzim. 1971.gada 7.novembrī, deklarētās dzīves vietas adrese: Ķekavas novads. Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša 2021.gada 13.aprīļa lēmumu ierosināta civillieta Nr. C30492821. Prasības pieteikumu var saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Ieriķu ielā 5, Rīgā. Prasības pieteikums rakstveida procesā tiks izskatīts 2021.gada 19.maijā.


OP 2021/72.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30597420 (C-1931-21/34) AS "Latvenergo" vienkāršotās procedūras prasībā pret Edmundu Elmeri par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam EDMUNDAM ELMERIM, dzim. 1965.gada 10.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Miera iela 21-13, Rīga, LV-1001, ka 2021.gada 24.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izskatīs minēto civillietu rakstveida procesā vienkāršotās procedūras kārtībā. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Uz izskatīšanu rakstveida procesā nav jāierodas, tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informatīvajā sistēmā un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis V. Prudņikovs. Atbildētājam Edmundam Elmerim ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Atbildētājam Edmundam Elmerim ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.


OP 2021/72.UT9

Zemgales rajona tiesa Tukumā informē ANDU GARDU, dzim. 1986.gada 26.maijā, ka Zemgales rajona tiesā Tukumā 2020.gada 19.novembrī saņemts AS "PNB Banka" un SIA "GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. 3-12/1314 2010.g. (3-12/00192-21), AS "NORVIK BANKA" pieteikumu pret Andu Gardu par saistības izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Pieteikums tiks izskatīts 2021.gada 19.maijā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu skatīs Zemgales rajona tiesas tiesnese A. Vancāne.


OP 2021/72.UT10

Zemgales rajona tiesa Tukumā informē MĀRU MIEZI, dzim. 1969.gada 28.septembrī, ka Zemgales rajona tiesā Tukumā 2020.gada 19.novembrī saņemts AS "PNB Banka" un SIA "GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C37100512 (C-0254-13), AS "NORVIK BANKA" prasībā pret Māru Miezi par parāda piedziņu. Pieteikums tiks izskatīts 2021.gada 19.maijā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi. Pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu skatīs Zemgales rajona tiesas tiesnese A. Vancāne.


OP 2021/72.UT11

Rīgas rajona tiesa uzaicina ČESLAVU GLAUDĀNU, dzim. 1975.gada 18.oktobrī, ierasties Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Dubultos, 3. stāvā, 9. zālē, uz tiesas sēdi 2021.gada 28.maijā pulksten 11.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C33271820, SIA "GelvoraSergel" prasībā pret Česlavu Glaudānu un Andu Sukuri par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)