Laidiens: 15.04.2021., Nr. 72

Izsoles

OP 2021/72.IZ1

Izsole

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr. 40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

1) "Rožu mājas", Centra ielā 2, Mērdzenē, Mērdzenes pagastā, Kārsavas novadā (kadastra numurs 6872 505 0002), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 6872 005 0085 002). Izsoles sākumcena EUR 100. Izsoles solis - EUR 10.

2) "Kalna dīķis", Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā (kadastra numurs 4460 004 1434), kas sastāv no zemes vienības 5175 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4460 004 1144). Izsoles sākumcena EUR 840. Izsoles solis - EUR 20.

3) Bērzu ielā 23, Zilupē, Zilupes novadā (kadastra numurs 6817 001 0182), kas sastāv no zemes vienības 1460 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6817 001 0182). Izsoles sākumcena EUR 480. Izsoles solis - EUR 20.

4) Skolas-32, Subatē, Ilūkstes novadā (kadastra numurs 4415 002 0202), kas sastāv no zemes vienības 466 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4415 002 0202). Izsoles sākumcena EUR 304. Izsoles solis - EUR 10.

5) Ormaņu ielā 49, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 008 1109), kas sastāv no zemes vienības 434 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 1109). Izsoles sākumcena EUR 1760. Izsoles solis - EUR 50.

6) Lāčplēša ielā 5, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 3/400 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 002 0202) - zemes vienības 3693 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 002 0202) un 19/2000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 502 0202) - būves (būves kadastra apzīmējums 3201 002 0202 001). Izsoles sākumcena EUR 880. Izsoles solis - EUR 20.

7) "d/s Kļavas Nr. F-344", Biešu ielā 12, Kļavās, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, (kadastra numurs 8064 002 0461), 1/2 domājamā daļa no zemes vienības 646 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 002 0461). Izsoles sākumcena EUR 744. Izsoles solis - EUR 20.

8) Meiju ceļā 39A, Jelgavā, (kadastra numurs 0900 011 0089), 1/4 domājamā daļa no zemes vienības 2177 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 011 0089) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0900 011 0089 001 un 0900 011 0089 005). Izsoles sākumcena EUR 7760. Izsoles solis - EUR 100.

9) Aizputes ielā 12A, Priekulē, Priekules novadā (kadastra numurs 6415 006 0015), kas sastāv no zemes vienības 89 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 006 0015). Izsoles sākumcena EUR 128. Izsoles solis - EUR 5.

10) "Vējloči", Lapmežciema pagastā, Engures novadā (kadastra numurs 9066 004 1063), kas sastāv no zemes vienības 9005 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9066 004 1063). Izsoles sākumcena EUR 50 160. Izsoles solis - EUR 500.

11) Garnizona ielā 31, Viļakā, Viļakas novadā (kadastra numurs 3815 003 0110), kas sastāv no zemes vienības 16010 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3815 003 0110). Izsoles sākumcena EUR 7520. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2021.gada 14.aprīlī, izsoles noslēgums - 2021.gada 14.maijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā. Nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā un kura izsoles sākumcena ir lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", tālrunis uzziņām 80002000, 26320958. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv


OP 2021/72.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Rucavas novada dome trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Jaunskujiņas", Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000600739, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0,93 ha. Izsole notiks 2021.gada 5.maijā pulksten 10.00 Rucavas novada domē, "Pagastmājā", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, "Pagastmājā", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no pulksten 12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@rucava.lv. Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.maija pulksten 16.00. Izsoles sākumcena EUR 2050,00 (divi tūkstoši piecdesmit euro)., nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 205,00 (divi simti pieci euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS "Swedbank", SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis - EUR 300,00 (trīs simti euro). Norēķināšanās par nosolītu objektu - desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.


OP 2021/72.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Rucavas novada dome trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu "Pilieni", Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību 1,74 ha. Izsole notiks 2021.gada 5.maijā pulksten 11.00 Rucavas novada domē, "Pagastmājā", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, "Pagastmājā", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz pulksten 13.00) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@rucava.lv. Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.maijam pulksten 16.00. Izsoles sākumcena EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro), nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 320,00 (trīs simti divdesmit astoņi euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS "Swedbank", SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis - EUR 300,00 (trīs simti euro). Norēķināšanās par nosolītu objektu - desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.


OP 2021/72.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Lejas Rupsala", Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 002 0072). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820020069) - 7,98 ha platībā. Izsoles sākotnējā cena - EUR 17 600,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1760,00. Nodrošinājuma nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Nodrošinājuma nauda objekta "Lejas Rupsala", Ošupes pagasts izsolei".

Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2021.gada 21.maijā plkst. 14.30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija - līdz 2021.gada 18.maijam plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku. Kontaktpersona - pārvaldes vadītājs Ošupes un Barkavas pagastos Aigars Šķēls, tālr.29426366.


OP 2021/72.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu "Masīvs 5-141, zemes gabals Nr. 276", Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 002 0092). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100608) - 0,0508 ha platībā. Izsoles sākotnējā cena - EUR 1550,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 155,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta "Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276", Aronas pagasts izsolei". Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2021.gada 21.maijā plkst. 15.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021.gada 18.maijam plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku. Kontaktpersona - pārvaldes vadītājs Aronas un Lazdonas pagastos Reinis Silups, tālr.28080508.


OP 2021/72.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu "Aizkuja", Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 002 0092). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70900020092) - 0,6281 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 709000200920001), kūts (kadastra apzīmējums 70900020092002), pagraba (kadastra apzīmējums 70900020092003) un šķūņa (kadastra apzīmējums 70900020092004). Izsoles sākotnējā cena - EUR 6610,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 661,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi "Drošības nauda objekta Aizkuja, Sarkaņu pagasts izsolei".

Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. Izsole notiks 2021.gada 21.maijā plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija - līdz 2021.gada 18.maijam plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāju S.Kalniņu, tālr.28308227.


OP 2021/72.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 32, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA MTM Ing, reģistrācijas Nr.40103683650, piederošos nekustamos īpašumus - 4 zemesgabalus: 1) Ķivutu iela, Bajāri, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 80310070787, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000224225 (zemesgabals 0,7213 ha); 2) Ķivutu iela 1, Bajāri, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 80310070760, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000223664 (zemesgabals 0,2562 ha); 3) Ķivutu iela 5, Bajāri, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 80310070762, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000223594 (zeme gabals 0,2677 ha); 4) Ķivutu iela 9, Bajāri, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 80310070764, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000223587 (zemesgabals 0,2546 ha). Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests (Talejas iela 1). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena - 7400 EUR, izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums un laiks - 2021.gada 16.aprīlis plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 17.maijs plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 6.maijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas depozīta kontā Nr.LV40TREL9199091001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 740 EUR un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 32, Rīga, pirmajā izsolē pārdod SIA MTM Ing, reģistrācijas Nr.40103683650, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1,83 ha, kas atrodas Priežavotu aleja 52, Bajāri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (zemesgabals atdalīts no nekustamā īpašuma "Lejasķivuti", Salaspils l.t., Salaspils novads, Rīgas rajons), kadastra Nr.80310070785, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000224147. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests (Talejas iela 1). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena - 12 800 EUR, izsoles solis - 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums un laiks - 2021.gada 16.aprīlis plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 17.maijs plkst.13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 6.maijam zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, depozīta kontā Nr.LV40TREL9199091001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1280 EUR un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ9

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Elitas Ertas maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš, amata apliecība Nr.00164, prakses vieta: Blaumaņa iela 10, Rīga, LV-1011, paziņo, ka pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli maksātnespējīgajai fiziskajai personai Elitai Ertai piederošo, par labu akciju sabiedrībai "Citadele banka", reģ. Nr.40103303559, un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Green Juniper", reģ. Nr.40103380187, ieķīlāto nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 106-91, Rīgā, LV-1013, kadastra apzīmējums 0100 926 0614, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.91 (96,6 m2 platībā) un 9660/1278120 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena noteikta 92 400,00 EUR apmērā. Izsoles solis noteikts 1000,00 EUR apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums un laiks - 2021.gada 20.aprīlis plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 20.maijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 10.maijam plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, proti, 9240,00 EUR apmērā, maksātnespējas procesa administratora Vigo Krastiņa atvērtajā kontā Nr. LV26RIKO0000083156476, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratoram par autorizāciju izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

Tālr. uzziņām 67226696. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod SIA "Baltic Oil Terminal", reģ.Nr.40003511867, Dārza iela 16-2, Bērzpils, Balvu novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Flotes ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 603 0095. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldību ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: ēku (būvju) nekustams īpašums, kas sastāv no aizsegiem (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 002; 003; 004; 005; 006; 008; 010; 043), kazemātiem (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 007; 009), noliktavām (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 011; 041; 042;), nenodota ekspluatācijā ražošanas korpusa (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 012), doku ceha (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 040), ķimikāliju noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 044) un degvielas noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 103 2003 046). Ēkas saistītas ar zemesgabalu Rīgas pilsēta, Flotes iela b/n, kadastra numurs 0100 103 2001. Zemes īpašnieks - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, nodokļu maksātāja kods 90000088687. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 84 000,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.05.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājuma summu 8400,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole sāksies 15.04.2021. plkst. 13.00 un noslēgsies 17.05.2021. plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo izsoli Valentīnai Gulami piederošajam nekustamajam īpašumam Sloka, "4712", Jūrmala, kadastra Nr. 1300 021 4712. Piedzinēji: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; Uldis Skudra. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 1626 kv.m. Valentīnas Gulami īpašumtiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma īpašnieks ir norādīta Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357. Jūrmalas pilsētas dome ir sniegusi informāciju, ka nekustamais īpašums ir atsavināts Valentīnai Gulami, pamatojoties uz 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.1060 "Par zemesgabala Jūrmala, Sloka 4712 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pārdošanu" un 2008.gada 15.decembrī noslēgto pirkuma līgumu Nr.1.1-16.1/1222 par zemesgabala Sloka 4712, Jūrmalā, pārdošanu. Nostiprinājuma lūgums par Valentīnas Gulami īpašumtiesību nostiprināšanu nav parakstīts un nav iesniegts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 490 EUR. Izsoles solis - 40 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 16.04.2021. un noslēgsies 17.05.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.05.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (49 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ12

Izsole

Aizputes novada dome pārdod izsolēs ar augšupejošu soli:

1. Nekustamā īpašuma Darba gatvē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, 406/8313 kopīpašuma domājamās daļas, kas atbilst garāžai (telpa Nr. 5) ar kopējo platību 40,6 m2, nosakot izsoles sākumcenu 650,00 EUR (seši simti piecdesmit euro 00 centi), izsoles solis 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi).

2. Nekustamā īpašuma Darba gatvē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, 611/8313 kopīpašuma domājamās daļas, kas atbilst garāžai (telpa Nr. 8 un 9) ar kopējo platību 59,4 m2, nosakot izsoles sākumcenu 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi), izsoles solis 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi);

3. Nekustamo īpašumu "Jaunvanagi', Lažas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6472 004 0016, kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienība ar kadastra apz. 6472 004 0016, platība 11,2 ha, un otra zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0017, platība 4,8 ha, nosakot izsoles sākumcenu 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), izsoles solis 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi).

4. Nekustamo īpašumu "Neimaņi, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 6448 007 0888, kas sastāv no zemes vienības 0,44 ha platībā, uz kuras atrodas divstāvu dzīvojamā ēka 6448 007 0888 001, un vēl piecas būves ar kadastra apzīmējumiem no 6448 007 0888 002, līdz 6448 007 0888 006, nosakot izsoles sākumcenu 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi), izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

5. Nekustamo īpašumu Zaļumu ielā 6, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra apz.6405 003 0058, kas sastāv no zemes vienības 1234 m2 platībā, nosakot izsoles sākumcenu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro 00 centi), izsoles solis 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Izsoles notiks 2021. gada 17. maijā plkst. 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00 Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāiesniedz pieteikums Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22 Aizputē, LV-3456, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 16.00. Iesniedzot pieteikumu izsolei, jāsamaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no īpašuma sākumcenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājaslapā www.aizputesnovads.lv vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba laikā.


OP 2021/72.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 9, 3.stāvs, Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli mirušās Valentīnas Korņilovas par bezmantinieka mantu atzītajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr. 32. Kopīpašuma 1750/192670 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 01001112077001). Kopīpašuma 1750/192670 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 01001112077) - Meldru ielā 10-32, Rīgā (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 17,47 m²), kadastra numurs 0100 913 4200. Kreditori: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Aleksandra Čaka iela 42, Rīga; AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - EUR 8800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsole sāksies 2021. gada 21. aprīlī un noslēgsies 2021. gada 21. maijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 11. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums EUR 880,00, kas ir 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozītā kontā Nr. LV25TREL9199101001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ14

Izsole

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr. 5 Puškina ielā 1, Iecavā, Iecavas novadā, kadastra Nr. 4064 900 1892. Izsoles sākumcena EUR 11 580,00; nodrošinājums - EUR 1158,00; izsoles solis - EUR 300,00;

- Nr. 9 Puškina ielā 1, Iecavā, Iecavas novadā, kadastra Nr. 4064 900 1893. Izsoles sākumcena EUR 10 140,00; nodrošinājums - EUR 1014,00; izsoles solis - EUR 300,00;

- Nr. 5 "Pēteri", Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5470 900 0259. Izsoles sākumcena EUR 1140,00; nodrošinājums - EUR 114,00; izsoles solis - EUR 50,00;

- Nr. 2 "Ciematnieki", Maltā, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kadastra Nr. 7898 900 0143. Izsoles sākumcena EUR 680,00; nodrošinājums - EUR 68,00; izsoles solis - EUR 50,00;

- Nr. 6 Katrīnas dambī 24 k-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 926 5477. Izsoles sākumcena EUR 26 720,00; nodrošinājums - EUR 2672,00; izsoles solis - EUR 1000,00.

Izsoles sākums - 23.04.2021., izsoles noslēgums - 24.05.2021. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.05.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka", Nr. LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.


OP 2021/72.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta Rīgā, Tērbatas ielā 59/61-7, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Santai Ungurei. Piedzinējs MSIA "BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY" (Stabu iela 29-5, Rīga, LV-1011). Izsolāmais īpašums ar kadastra Nr.8048 900 1414 sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 ar kopējo platību 59,4 kv.m, kas atrodas Parka ielā 9, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521211 1, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 80480030379003, 80480030379004, 80480030379005, un zemes ar kadastra apzīmējumu 80480030917: 594/42797. Saskaņā ar Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521211 1 esošo informāciju nekustamajam īpašumam nostiprināta reālnasta - noteikts regulārs pienākums maksāt EUR 0,57 plus PVN mēnesī par katru kalpojošā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošā dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru. Maksājumu kavēšanas gadījumā līgumsods 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu un nokavējuma procenti 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu. Nekustamā īpašuma īpašniece zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegusi attiecībā uz izsolāmo nekustamo īpašumu noslēgtu dzīvojamo telpu īres līgumu. Īres līgums datēts ar 2017.gada 3.jūliju, saskaņā ar tajā norādīto tas ir spēkā līdz 2027.gada 30.jūnijam, īres maksa noteikta EUR 100,00 apmērā mēnesī. Īres līgums nav nostiprināts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 45 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums - 2021.gada 15.aprīlī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums - 2021.gada 17.maijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 5.maijam, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni: 1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4550 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; 2) jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Tālr. informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/72.IZ16

Paziņojums par pārtrauktu izsoli

Vidzemes apgabaltiesas 94. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne, prakses vieta: Madona, Poruka iela 2, paziņo, ka tiek atcelta nekustamā īpašuma pārdošana un pārtraukta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr. 67 08.04.2021. publicētā izsludinātā (izsoles sākuma datums - 12.04.2021. un izsoles noslēguma datums - 12.05.2021. plkst. 13.00) Larisai Kauliņai piederošā nekustamā īpašuma ''Rieksti'', kas atrodas ''Riekstos'', Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884, kadastra Nr. 7068 001 0122, pirmā izsole.


OP 2021/72.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo nekustamo īpašumu "Pie Laimdotām" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 013 0635, zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 013 0769, platība 1,04 ha. Izsoles sākuma cena 3810 euro (trīs tūkstoši astoņi simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2021.gada 10.maijam plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas 30 euro un drošības naudas 381,00 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 11.maijā plkst. 12.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)