Laidiens: 08.04.2021., Nr. 67

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/67.US1

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus:

EDGARU KAĻVU, dzim. 1970.gada 19.augustā, Ieriķu iela 2A-13, Rīga;

VALENTĪNU ŪDRASOLU, dzim. 1942.gada 1.augutsā, Vecāķu prospekts 69-2, Rīga;

VALENTĪNU KOSTJUKU, dzim. 1980.gada 24.aprīlī, Kristapa iela 8-25, Rīga;

ULDI KUDRAJAVCEVU, dzim. 1999.gada 24.novembrī, Kristapa iela 8-25, Rīga;

OĻEGU JOLKINU, dzim. 1966.gada 17.maijā, Augusta Dombrovska iela 7-2A, Rīga;

ALEKSANDRU PRIŠČEPU, dzim. 1988.gada 25.aprīlī, Baložu iela 15-1A, Rīga;

ANTRU KRONBERGU, dzim. 1965.gada 4.jūlijā, Zaļenieku iela 40-21, Rīga;

TATJANU BUŅETOVU, dzim. 1953.gada 19.septembrī, Ūnijas iela 35-11, Rīga;

SAIMONDU BURKEVIČU, dzim. 1995.gada 18.aprīlī, Maskavas iela 150-3, Rīga;

ALFRĒDU IVANOVU, dzim. 1981.gada 30.novembrī, DAJANU IVANOVU, dzim. 1998.gada 10.augustā, ILONU IVANOVU, dzim. 1978.gada 24.aprīlī, ROKSANU IVANOVU, dzim. 1998.gada 10.aprīlī, SONDRU IVANOVU, dzim. 1996.gada 15.februārī, Mazā Kalna iela 31-1, Rīga;

INTU PETROVSKU, dzim. 1970.gada 19.oktobrī, KRISTIĀNU PETROVSKI, dzim. 1995.gada 28.oktobrī, Mazā Kalna iela 31-1, Rīga;

RITVARU SUNĪTI, dzim. 1991.gada 6.februārī, Mazā Kalna iela 31-1, Rīga;

MARIJU ZAMAZLOVU-KAZIKOVU, dzim. 1960.gada 24.februāri, OKSANU ZAMAZLOVU-KAZIKOVU, dzim. 1984.gada 26.septembrī, ALEKSANDRU ZAMAZLOVU-KAZIKOVU, dzim. 1959.gada 23.augustā, Malēju iela 4A-42, Rīga;

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2021/67.US2

Pirmstiesas brīdinājums SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus: OLGU DEGIĻU, dzim. 1986.gada 4.oktobrī, Skuju iela 18-29, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā, par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2021/67.US3

ALEKSANDR SAMOVIČ! Zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas lietvedībā atrodas izpildu lieta Nr. 00384/107/2021. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 144,29 EUR ne vēlāk kā līdz 2021. gada 17. aprīlim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģistrācijas Nr. 05046610019, depozīta kontā Nr. LV78TREL9199098001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00384/107/2021 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums.

Informēju, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 165,46 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu jūs līdz 2021. gada 17. aprīlim sniegt ziņas par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu, kā arī par kredītiestādes kontu, kurā saglabājami naudas līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā. Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2021/67.US4

SIA "VNK serviss", reģ.Nr.41203017566, brīdina īrniekus:

JURI ŠPUDI, dzim. 05.09.1985., par dzīvokli "Tērces"-7, Ziru pagastā, Ventspils novadā;

AINARU APŠENIEKU, dzim. 08.04.1993., par dzīvokli "Tērces"-15, Ziru pagastā, Ventspils novadā.

Jūsu parāds par dzīvojamai telpai nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem vairākkārt pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Precīzas summas nosūtītas jums ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu. Ja mēneša laikā pēc šī brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts parāds, tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2021/67.US5

Pirmstiesas brīdinājums likvidējamai SIA "SVIESTMAIZE", reģ. Nr. 40103433588, par parāda atmaksu 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā

2015.gada 3.augustā starp Māri Bierni (pers. kods 100674-12376), kā Aizdevēju, un SIA "SVIESTMAIZE", kā Aizņēmēju, tika noslēgts Aizdevuma līgums Nr.1/2015, saskaņā ar kuru Aizdevējs piešķīra Aizņēmējam bezprocentu aizdevumu 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Aizdevums tika pārskaitīts uz Aizņēmēja bankas kontu pilnā apmērā. Aizdevuma atmaksas termiņš bija noteikts 2020.gada 1.jūnijā.

2019.gada 26.aprīlī starp Aizdevuma līguma pusēm tika noslēgts Komercķīlas līgums Nr. KL-1/2019 saskaņā ar kuru SIA "SVIESTMAIZE" ieķīlāja visu tai piederošo mantu un tiesības, kā lietu kopību par labu Mārim Biernim, tai skaitā Piekabi virtuvi, reģistrācijas numurs P7655, lai nodrošināt viņa prasījumus, kas var rasties pret SIA "SVIESTMAIZE" pamatojoties uz 2015.gada 3.augusta Aizdevuma līgumu Nr. 1/2015. Komercķīla tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā (akta Nr. 100186995).

2019.gada 1.augustā aizdevuma līguma puses parakstīja Vienošanās Nr. 1 pie 2015.gada 3.augusta Aizdevuma līguma Nr.1/2015 par līguma grozījumiem, kurā bija noteikts jauns aizdevuma atmaksas termiņš - 2019.gada 31.decembris un noteikts Aizņēmēja pienākums maksāt līgumsodu (0.5% par katru nokavējuma dienu no atlikušās parāda summas), ja Aizņēmējs neievēro jaunu aizdevuma atmaksas termiņu. Savas saistības Aizņēmējs neizpildīja un aizdevums netika atmaksāts termiņā. Kopā tika atmaksāti tikai 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

2020.gada 12.oktobrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rīgas reģiona komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļas vadītāja pieņēma lēmumu izdarīt ierakstu komercķīlu reģistrā par komercķīlas tiesību izlietošanu komercķīlai Nr.100186995. Komercķīlas ņēmējs nav pārņēmis ieķīlāto mantu savā valdījumā. Tomēr, komercķīlas ņēmējam nebija iespējas pārņemt ieķīlāto mantu savā valdījumā, jo SIA "SVIESTMAIZE" to slēpj.

SIA "SVIESTMAIZE" parāds ir pamatots ar šādu aktu (aprēķins uz 15.02.2021.):

Akta nosaukums un Nr. Datums Apmaksas termiņš Parāda summa, EUR Nokavētās dienas Līgumsods, EUR (ievērojot Civilikuma 1716. panta 3. d.)

Aizdevuma līgums Nr.1/2015 un Vienošanās Nr.1 pie Līguma 03.08.2015. 31.12.2019. 10 000,00 411 1000,00

KOPĀ: 11 000,00 EUR

SIA "SVIESTMAIZE" parāda kopējā summa ar līgumsodu, uz 2021.gada 15.februāri sastāda 11 000,00 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš izteikto, lūdzu:

10 (dienu laikā) no publikācijas dienas samaksāt parāda summu 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), naudu pārskaitot uz Māra Bierņa kontu LV70 HABA 0001 30A1 9643 1, AS Swedbank, bankas kods HABALV22.

Ja apmaksa netiks veikta noteiktajā termiņā, Latvijas Republikas tiesā tiks iesniegts pieteikums par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu. Šajā gadījumā jums būs papildus jākompensē visi tiesāšanās izdevumi.

Paziņo zv. notāre A. Šeibe.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)