Laidiens: 08.04.2021., Nr. 67

Dažādi sludinājumi

OP 2021/67.DA1

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta otro daļu, 41. panta pirmo daļu un 49. panta pirmo daļu, Pedvāles mākslas parka likuma 3. panta otrās daļas 1. punktu un trešo daļu, un 8. panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.1., 4.2. un 5.1.5 punktu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" 37. punktu 2021.gada 30.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par valsts pārvaldes uzdevuma - starptautisku mākslinieku rezidenču nodrošināšana - veikšanu" ar biedrību "Pedvāle". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" apakšsadaļā "NVO deleģētie uzdevumi".


OP 2021/67.DA2

Lūgums atsaukties

"Apbedīšanas nams - krematorija" lūdz pieteikties pa tālr. 20018333 tālāk minēto pilsoņu piederīgos sakarā ar viņu nāvi:

JEVGĒNIJA MASĻAKOVA, dzim. 07.11.1941., mirusi 17.02.2021.;

VLADIMIRS ROSLOVS, dzim. 22.04.1958., miris 18.02.2021.;

ARNIS ZVIEDRIS, dzim. 12.09.1959., miris 01.03.2021.

Rīgas pilsēta piešķir apbedīšanas pabalstu piederīgajiem, kuri uzņemas apbedīšanu.

Pēc publikācijas nelaiķi tiks kremēti Valmieras krematorijā (www.krematorija.lv www.valmieraskrematorija.lv www.krematorijariga.lv). Krematorija risina sociālo problēmu, radot sociālo ietekmi - meklē piederīgos, nodrošina apbedīšanas procesa pabeigšanu.


OP 2021/67.DA3

Paziņojums

Aizsardzības ministrija (AM) informē, ka saskaņā ar AM Licencēšanas un sertifikācijas komisijas 2021. gada 26. marta lēmumu SIA "Leģenda TNT" (reģ. Nr. 40203200064) uz nenoteiktu laiku tika izsniegta licence Nr. 5 komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.


OP 2021/67.DA4

Paziņojums par tarifa projektu

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, 2021. gada 29. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa SA poligonā "Pentuļi" projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika).

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar DRN , EUR/t

43,11

55,17

28%

Jauns tarifa projekts izstrādāts, pamatojoties uz Metodikas 18. punktu. Izmaksu izmaiņas galvenokārt ietekmējušas izmaiņas atkritumu plūsmas organizēšanā poligonā un šo atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskajos procesos.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu var, sazinoties ar Inesi Mičuli pa tālr. 29149705 vai e-pastā: inese.micule@ventspils.lv un iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (Pils iela 12, Ventspils, LV-3601, e-pasta adrese: vlk@ventspils.lv), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, faksa Nr. 67097277; e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)