Laidiens: 07.04.2021., Nr. 66

Dažādi sludinājumi

OP 2021/66.DA1

Paziņojums

INARA VOLOBUEVA, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. pantu, dara zināmu, ka jums piederošā nekustamā īpašuma Viestura prospekts 23-23, Rīga ar kadastra numuru 0100 901 4925, piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 25 900,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta 2. daļu jums ir tiesības līdz 13.04.2021. lūgt tiesu izpildītājam nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu, ja nepieciešama atkārtota nekustamā īpašuma novērtēšana lūdzu jūs līdz 13.04.2021. zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ieskaitīt naudas līdzekļus EUR 150,00 apmērā.

Civilprocesa likuma 604. panta 3. daļā noteikts, ka persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģistrācijas Nr. 15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2021/66.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums" 4.1. un 4.2. punktu, ņemot vērā Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu radošo industriju jomas popularizēšanai" rezultātus, 2021.gada 30.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām" ar biedrību "Latvijas Dizaina centrs". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", apakšsadaļā "NVO deleģētie uzdevumi".


OP 2021/66.DA3

Paziņojums

Vecpiebalgas novada dome 2021. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 6; lēmums Nr.6) pieņēma lēmumu "Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2020. - 2024. gadam precizēšanu." Pasākumu īstenošana plānota ik gadu no 1. maija līdz 1. oktobrim Vecpiebalgas novada teritorijā. Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Vecpiebalgas novada pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv sadaļā "Pašvaldība/sēdes".


OP 2021/66.DA4

AS "Preiļu siers" paziņojums par sabiedrisko apspriešanu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

AS "Preiļu siers", reģ. Nr. 50003026431, juridiskā adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301 (Iekārtas īpašnieks un Operators) paziņo, ka ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA111A0001 pārskatīšanai un atjaunošanai, ko VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi 10.03.2021. Izmaiņas atļaujā ir saistītas ar to, ka tiek palielināts siera, saldā krējuma (blakusprodukts) un sauso piena produktu ražošanas apjoms, kā arī uzstādītas jaunas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas. Vienlaicīgi ir aktualizēta arī informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām.

AS "Preiļu siers" darbojas piena pārstrādē. Uzņēmuma darbība atbilst likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikuma sestās daļas 4) punkta c) apakšpunktam: piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja 200 tonnas dienā ir gada vidējais rādītājs).

Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: Daugavpils iela 75, un Andreja Upīša iela 30, Preiļi. Ar iesnieguma kopsavilkumu par plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā var iepazīties AS "Preiļu siers" mājaslapā www.preilusiers.lv.

Ar sagatavoto iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: http://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/.

Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) 2021.gada 7.aprīlī plkst. 16.00. Pieteikties apspriešanai var, rakstot uz uzņēmuma e-pastu: preilusiers@preilusiers.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. Neklātienes sapulces pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi vienu dienu pirms sapulces.

Jautājumus par A kategorijas atļauju un izmaiņām var sūtīt līdz sabiedriskās apspriešanas sapulces sākumam uz e-pastu: preilusiers@preilusiers.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks ietvertas sapulces protokolā, kā arī tiks atbildēts uz sūtītāju e-pastiem.

Sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai VVD Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. +371 65423219, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv) līdz 2021. gada 12. aprīlim. Par atļaujas izsniegšanu ir atbildīga VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde.


OP 2021/66.DA5

Paziņojums

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk - Padome) paziņo, ka ar Padomes 31.03.2021. lēmumu Nr. 158/1-2 pēc SIA "Talsu televīzija" lūguma no 01.04.2021. anulēta apraides atļauja Nr. AA-120/1 programmai "Talsu televīzija".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)