Laidiens: 06.04.2021., Nr. 65

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/65.US1

Vera Grigaļūna, dzim. 01.01.1944., brīdina JĀNI ŠALKOVSKI, dzim. 20.06.1952. - jūsu parāds (apsaimniekošanas izdevumi, pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi, nekustamā īpašuma nodokļa maksājums) par Verai Grigaļūnai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Zahārija Stopija ielā 15-24, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV-2118, lietošanu uz 2021.gada 28.februāri ir EUR 628,33. Ja viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, tad saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.² pantu tiks celta prasība tiesā par jūsu izlikšanu no dzīvojamās telpas dzīvoklī Nr.24, adrese: Zahārija Stopija ielā 15, Upeslejās, Stopiņu novadā, bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, par parāda un nokavējuma naudas piedziņu, kā arī visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2021/65.US2

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 89 zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas lietvedībā atrodas Vidzemes rajona tiesas 2021. gada 8. februārī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C71321920 par parāda piedziņu 1256,27 EUR apmērā un likumisko sešu procentu gadā no piespriestās, bet neizpildītās pamatsummas piedziņu no Jāņa Gagaiņa, dzim. 1975.gada 28.jūlijā, par labu SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr. 40103837691.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju JĀNIM GAGAINIM par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 1554,23 EUR ne vēlāk kā līdz 2021. gada 21. aprīlim. Dienā, kad vēlaties veikt pilnas summas apmaksu, lūdzu, iepriekš sazināties ar zvērinātu tiesu izpildītāju Ditu Voronovu, lai varētu precizēt pārskaitāmo parāda summu saistībā ar tiesas nolēmumā minētiem likumiskajiem 6% gadā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Vidzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģistrācijas Nr. 09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00323/089/2021 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Ja nolēmums netiks izpildīts paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā, tas tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, Jānim Gagainim būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi, tai skaitā, amata atlīdzībai netiks piemērots koeficients 0,5.

Papildus norādu, ja jūs, Jāni Gagaini, saņemiet naudas līdzekļus uz kuriem atbilstoši Civilprocesa likuma 596. pantam nevar vērst piedziņu, tad jums ir pienākums par to paziņot tiesu izpildītājai, iesniedzot dokumentus, kas to apliecina, kā arī jums ir tiesības informēt tiesu izpildītāju par kredītiestādi, kurā saglabājami jums neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja jūs, Jāni Gagaini, esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)