Laidiens: 31.03.2021., Nr. 63

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/63.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

EDGAR VENDLAND, dzim. 28.10.1982., Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 43 zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska lietvedībā atrodas Zemgales rajona tiesas 2021. gada 1. februārī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C73335520 par parāda un procentu piedziņu 3238,26 EUR apmērā no Edgara Vendlanda par labu Ilzei Migalei. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 3921,72 EUR ne vēlāk kā līdz 2021. gada 7. aprīlim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568. pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Mika Kozlovska, reģistrācijas Nr. 24106110707, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199033001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00179/043/2021 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums


OP 2021/63.US2

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.Nr.42103004583, brīdina KASPARU PAULĪTI, dzim. 25.04.1992., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-1, Liepājā, īri un komunālajiem pakalpojumiem ir EUR 208,74. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres attiecības izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.


OP 2021/63.US3

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa lietvedībā atrodas Vidzemes rajona tiesas 2020. gada 2. martā izdotais izpildu raksts lietā Nr. C33416619 par parāda piedziņu 665,62 EUR apmērā no Larisas Radzikovskas, par labu Stopiņu novada pašvaldības aģentūra ''Saimnieks'', reģistrācijas Nr. 90001673167. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju LARISAI RADZIKOVSKAI par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 840,26 EUR ne vēlāk kā līdz 2021.gada 12.aprīlim. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr.15057013120, depozīta kontā Nr.LV26TREL919906100200B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00131/074/2021 un parādnieka vārds, uzvārds.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)