Laidiens: 31.03.2021., Nr. 63

Tiesu nolēmumi

OP 2021/63.TS1

Vidzemes rajona tiesa paziņo, ka ar Vidzemes rajona tiesas 2021. gada 3. marta spriedumu lietā Nr. C 71155821 tiek nodibināta aizgādnība AIJAI TĪLIKAI, pers. kods 100241-11354. Tiesa nosprieda: ierobežot Aijai Tīlikai, pers. kods 100241-11354, rīcībspēju, nosakot ierobežojumus šādā apjomā:

- maksājumu veikšana un saņemšana, t.sk. vecuma pensijas saņemšana;

- darījumu slēgšana, t.sk. nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Aijai Tīlikai ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 24. martā.


OP 2021/63.TS2

Zemgales rajona tiesa 2021.gada 1.marta spriedumā civillietā Nr.C73265121 nosprieda: saglabāt ar Madonas rajona tiesas 2013.gada 6.decembra spriedumu civillietā Nr.C23055313 MĀRTIŅAM SALIŅAM, pers. kods 130391-11748, noteikto rīcībspējas ierobežojumu apjomu un noteikt Mārtiņam Saliņam rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās:

- pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, ciktāl tas attiecas uz mantiskajām interesēm un aprūpi;

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka visās jomās, kurās Mārtiņam Saliņam rīcība ir ierobežota, aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021.gada 23.martā.


OP 2021/63.TS3

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2021. gada 2. marta spriedumu civillietā Nr. C29 4199 20 tiesa nosprieda:

ierobežot DENISA PIČUŽKINA, pers. kods 180602-20124, rīcībspēju šādās jomās:

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- rīcība ar kontu bankā, ietverot arī tiesības veikt bankas operācijas, saņemt bankas karti, veikt maksājumus, saņemt izziņas un informāciju no bankas;

- tiesību un interešu pārstāvība ārstniecības iestādēs, valsts un pašvaldības iestādē, tajā skaitā sociālās palīdzības pieprasīšanai vai atteikumam no tās;

- korespondences saņemšana.

Nodibināt Denisam Pičužkinam, pers. kods 180602-20124, aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Denisam Pičužkinam ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 23. martā.


OP 2021/63.TS4

Ar Rēzeknes tiesas 2021.gada 5.marta spriedumu civillietā Nr. C26070421 nospriests: grozīt ar Rēzeknes tiesas 2014. gada 3.-4. februāra spriedumu lietā Nr.C26124313 noteikto AIGARA PLEIKŠŅA, pers. kods 131095-11457, rīcībnespējas ierobežojumu šādās jomās:

- maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

- darījumu, kas saistīti ar ārstēšanās (tajā skaitā rehabilitācijas pakalpojumu) un/ vai sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanā, slēgšanā;

papildinot ar Aigara Pleikšņa, pers. kods 131095-11457, rīcībnespējas ierobežojumu šādās jomās:

- pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs (līgumu slēgšana, maksājumu veikšanā, ievietošana ārstniecības, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs, nepieciešamo medicīnisko manipulāciju veikšana);

- piešķirtā invaliditātes pabalsta un pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņemšanā;

- rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā un kustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Aigara Pleikšņa, pers. kods 131095-11457, aizgādnis rīkojas patstāvīgi jomās, kurās Aigaram Pleikšnim, pers. kods 131095-11457, ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies spēkā 2021.gada 26.martā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)