Laidiens: 26.03.2021., Nr. 60

Izsoles

OP 2021/60.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.56 zvērināta tiesu izpildītāja Vita Brence, prakses vieta Rīgā, K.Barona ielā 37-1/3, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Viestura prospektā 49-55, Rīgā, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,13 kv.m (VZD - 35,1 kv.m), ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 3513/310554 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13605 55, ar kadastra Nr.0100 904 6109. Kreditori: Rīgas pilsētas pašvaldība, kuru pārstāv Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, juridiskā adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums - 18 400,00 EUR. Izsoles sākumcena - 18 400,00 EUR. Izsoles solis - 600,00, EUR. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 1.aprīlis plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 5.maijs plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 21.aprīlim zvērinātas tiesu izpildītājas Vitas Brences, reģistrācijas Nr.27117212550, depozīta kontā Nr.LV12TREL9199045001000, Valsts kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1840,00 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/60.IZ2

Izsole

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts 1/3 domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Smilšu ielā 24, Subatē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4415 502 0050.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam, kura īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu.

Ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums - 21.05.2021., izsoles noslēgums - 21.06.2021. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1100,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 110,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālr. uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.


OP 2021/60.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta: Gobu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, rīko Aleksandram Permjakovam piederošās kustamās mantas: MAZDA 6, reģistrācijas numurs JR6259, pirmo izsoli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Kustamas mantas novērtējums - 800,00 EUR. Izsoles sākumcena - 800,00 EUR. Izsoles solis - 10,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 29.03.2021. Izsoles noslēguma datums un laiks - 19.04.2021. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.04.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma - 80,00 EUR, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr.LV38TREL919904400300B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālr. informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/60.IZ4

Izsole

Brocēnu novada pašvaldība 2021.gada 6.maijā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

- zemi 592 m2 platībā, kas atrodas Brocēnu novadā, Cieceres pagastā, ar nosaukumu "D/S Dzirnaviņas dārzs Nr.33", kadastra Nr.8425 004 0144; zemes vienības kadastra apzīmējums 8425 004 0144.

Sākumcena - 1589,00 EUR. Izsole notiks plkst. 9.00;

- zemi 0,2509 ha platībā, kas atrodas Brocēnu novadā, Blīdenes pagastā, ar nosaukumu "Vītoliņi", kadastra Nr.8444 002 0492; zemes vienības kadastra apzīmējums 8444 002 0489.

Sākumcena - 1730,00 EUR. Izsole notiks plkst. 9.30;

- zemi 0,44 ha platībā, kas atrodas Brocēnu novadā, Blīdenes pagastā ar nosaukumu "Jaunaustrumi", kadastra Nr.8444 002 0358; zemes vienības kadastra apzīmējums 8444 002 0358.

Sākumcena - 1922,00 EUR. Izsole notiks plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.broceni.lv.

Pieteikumi izsolei iesniedzami Brocēnu novada pašvaldības Atsavināšanas komisijā, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851.

Tālr. uzziņām 63807291.


OP 2021/60.IZ5

Izsole

Mālpils novada dome 2021.gada 19.aprīlī domes zālē, 2.stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1. Starpgabals, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 005 0600, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0599, ar platību 0,0609 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 150 EUR.

Izsoles sākums plkst.10.00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.9.45.

2. Krūmāji, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 006 0312, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0313, ar platību 1,28 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 1500 EUR.

Izsoles sākums plkst.10.15, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.10.00.

3. Atvari, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 003 1061, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1058, ar platību 1,28 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 3200 EUR.

Izsoles sākums plkst.10.30, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.10.15.

4. Brīzes, Mālpils novadā, kadastra Nr.8074 003 0332, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0332, ar platību 0,5387 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 2700 EUR.

Izsoles sākums plkst.10.45, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.10.30.

5. Dzīvokļa īpašums Lielvārdes šoseja 15-6, Upmalās, Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 002 0084 002, platība 48,3 m2, atrodas divpadsmit dzīvokļu mājas 2.stāvā. Apgrūtinājums - noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums līdz 01.06.2021.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 4320 EUR.

Izsoles sākums plkst.11.00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.10.45.

6. Atkārtota (otrā) izsole - Mergupes iela 20, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 0923, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0881, ar platību 0,1873 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 2400 EUR.

Izsoles sākums plkst.14.00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.13.45.

7. Atkārtota (otrā) izsole - "Vites Rubeņi", Mālpils novads, kadastra Nr.8074 006 0244, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0244, ar platību 6,0 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena - 12 000 EUR.

Izsoles sākums plkst.14.15, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.14.00.

8. Atkārtota (trešā) izsole - Smilšu iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 1042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1038, ar platību 0,6275 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena - 2200 EUR.

Izsoles sākums plkst.14.30, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.14.15.

9. Atkārtota (trešā) izsole - Smilšu iela 3A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 1043, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1039, ar platību 0,5604 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena - 2100 EUR.

Izsoles sākums plkst.14.45, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.14.30.

10. Atkārtota (trešā) izsole - Smilšu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr.8074 003 1041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1037, ar platību 0,4595 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena - 1800 EUR.

Izsoles sākums plkst.15.00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst.14.45.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kancelejā, 202.kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 67970892.

Izsolē var piedalīties personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas izsoles noteikumos minētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās cenas.

Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemaksas mērķi, ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes, reģ.Nr.90000048398, kontu AS "Swedbank", HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu AS "SEB banka", UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.


OP 2021/60.IZ6

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu "Strautiņi" - 10, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7850 900 0070. Dzīvokļa kopējā platība ir 59,3 m². Dzīvokļa īpašumā ietilpst 572/15570 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7850 005 0371 001 un 7850 005 0371 002, kā arī 572/15570 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371.

Izsoles sākumcena - EUR 2454. Nodrošinājums - EUR 245. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 29.03.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei - līdz 18.04.2021.

Izsoles noslēgums - 28.04.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādei "Dricānu pagastu apvienība" reģ. Nr. 40900027407, to līdz 20.05.2021. ieskaitot AS "SEB banka" norēķinu kontā LV23UNLA0055001669055.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībā "Dricānu pagasta pārvalde" pa tālr. 27882344 vai 64644069.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2021/60.IZ7

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Pūpoli", kadastra Nr.7876 006 0470, adrese: "Baltmājas", Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0548,  0,2704 ha platībā.

Izsoles sākumcena - EUR 3522. Nodrošinājums - EUR 352. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 29.03.2021. plkst. 13.00, reģistrācija izsolei - līdz 18.04.2021.

Izsoles noslēgums - 28.04.2021. plkst.13.00.

Pirkuma maksa - par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādei "Maltas pagastu apvienība", reģ.Nr.40900027426, to līdz 20.05.2021. ieskaitot AS SWEDBANK norēķinu kontā LV68HABA0551046064481.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" struktūrvienībā "Ozolaines pagasta pārvalde" pa tālr. 64644844 vai 28223706.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2021/60.IZ8

Izsole

Rugāju novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Auzenes" Rugāju novadā, Rugāju pagastā, kadastra Nr. 38740120419, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38740120427 - 3,67 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 7602,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13.00 līdz 26.04.2021. plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 06.04.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13.00.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir 760,20 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS "Citadele banka", konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķī norādot "Nekustamais īpašums "Auzenes", kadastra Nr.38740120419". Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Tālr. informācijai 29342304.


OP 2021/60.IZ9

Izsole

Rugāju novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Birztaliņas" Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, kadastra Nr. 38640080226, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 38640080226 - 3,01 ha platībā.

Izsoles sākumcena - 6340,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 06.04.2021. plkst.13.00 līdz 26.04.2021. plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas 06.04.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 06.05.2021. plkst.13.00.

Nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas, tas ir, 634,00 EUR, jāiemaksā Rugāju novada domes kontā AS "Citadele banka", konta Nr. LV73PARX0012628470001, maksājuma mērķī norādot "Nekustamais īpašums "Birztaliņas", kadastra Nr.38640080226". Izsoles reģistrācijas maksa jāmaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Tālr. informācijai 29342304.


OP 2021/60.IZ10

Izsole

Cesvaines novada dome 2021.gada 29. aprīlī plkst.10.30 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.3, adrese: "Lielkaļķenieki"-3, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0051, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 - 3.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena EUR 850,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 85,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS "SEB banka", vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001, AS "Citadele banka", vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS "Swedbank".

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālr. 64852022 vai 28382616.


OP 2021/60.IZ11

Izsole

Cesvaines novada dome 2021.gada 29. aprīlī plkst.10.15 domes zālē pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu Nr.2, adrese: "Lielkaļķenieki"-2, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, kadastra Nr.7027 900 0050, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 1334 - 2.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena EUR 400,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 40,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712, AS "SEB banka", vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001, AS "Citadele banka", vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS "Swedbank".

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālr. 64852022 vai 28382616.


OP 2021/60.IZ12

Izsole

Cesvaines novada dome, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, 2021. gada 29. aprīlī plkst.10.00 pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar nosaukumu "Ķimenes", kadastra numurs 7027 011 0133, kas sastāv no zemesgabala un atrodas Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā.

Izsoles nosacītā cena - EUR 1720, izsoles solis - EUR 50. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 172,00 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS, "SEB banka", vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001, AS "Citadele banka", vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS "Swedbank".

Nosolītā summa jāsamaksā mēneša laikā pēc izsoles.

Pieteikumi izsolei jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv vai Cesvaines novada domē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma apskati interesēties pa tālr. 64852022 vai 28382616.


OP 2021/60.IZ13

Izsole

Rēzeknes pilsētas domes, Pilsētvides un attīstības pārvalde, reģistrācijas Nr. 40900034945, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi, neapdzīvojamās telpas:

1) pirmajā izsolē - Maskavas ielā 6-46A, ar kadastra Nr.2100 901 3992, ar kopējo platību 12,9 kv.m, pie īpašuma piederošā kopīpašuma 1290/443753 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 21000030315001 un kopīpašuma 1290/443753 domājamā daļa no zemes ar kadastra apzīmējumu 21000030315, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1731-46A.

Izsoles sākumcena - 2000,00 euro, nodrošinājums - 200,00 euro, izsoles solis - 150,00 euro.

Izsole notiks 29.04.2021. plkst.14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

2) pirmajā izsolē - Maskavas ielā 9-46A, Rēzeknē, ar kadastra Nr.2100 901 4008, ar kopējo platību 13,6 kv.m, pie īpašuma piederošā kopīpašuma 1364/487039 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 21000030106001.

Izsoles sākumcena - 2100,00 euro, nodrošinājums - 210,00 euro, izsoles solis - 150,00 euro.

Izsole notiks 29.04.2021. plkst.14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 euro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei, reģ.Nr. 40900034945:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV68PARX0023373260001;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts: LV31HABA0551048461435;

- AS "SEB banka", kods UNLALV2X, norēķinu konts LV07UNLA0055001766246.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30. Izsolēm jāreģistrējas līdz 2021.gada 28.aprīlim plkst. 12.00. Tālr. uzziņām 646 07621. Sīkāka informācija: https://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/.


OP 2021/60.IZ14

Izsole

Pļaviņu novada dome izsludina izsoles šādiem īpašumiem:

Objekts

Platība

Kadastra Nr.

Sākumcena, EUR

Nodrošinājums, EUR

Solis, EUR

Izsoles laiks

28.04.2021.

"Kriškalni 1", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads (lauksaimniecības zeme)

11,9543 ha

32420090129

31 500,00

3150,00

100,00 - augšupejošs

plkst. 12.00

"Kriškalni 2", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads (lauksaimniecības zeme)

13,3278 ha

32420090130

35 200,00

3520,00

100,00 - augšupejošs

plkst. 12.30

Pieteikums izsolei jāiesniedz Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 28. aprīlim plkst. 10.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa - 35,00 EUR.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)