Laidiens: 22.03.2021., Nr. 56

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/56.UT1

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prasībā pret atbildētāju RIČARDU VEITU, dzim. 1978.gada 3.oktobrī, par naudas piedziņu (civillieta Nr.C33403520). Civillieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2021.gada 23.aprīlī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.21 pantam tiesa uzaicina atbildētāju saņemt Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā) prasības pieteikumu, pirms tam sazinoties pa tālr. numuru 67760347 vai 67760496 un vienojoties par saņemšanas laiku, un sniegt rakstveida paskaidrojumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.likumi.lv - Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumu Nr.305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām" 3.pielikums). Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt 2021.gada 23.aprīlī tiesas kancelejā Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā, 1.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.


OP 2021/56.UT2

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP" prasībā pret atbildētāju EDGARU KRAUKLI, dzim. 1985.gada 31.jūlijā, par naudas piedziņu (civillieta Nr.C33488920). Civillieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2021.gada 23.aprīlī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.21 pantam tiesa uzaicina atbildētāju saņemt Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā) prasības pieteikumu, pirms tam sazinoties pa tālr. numuru 67760347 vai 67760496 un vienojoties par saņemšanas laiku, un sniegt rakstveida paskaidrojumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.likumi.lv - Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumu Nr.305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām" 3.pielikums). Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt 2021.gada 23.aprīlī tiesas kancelejā Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā, 1.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.


OP 2021/56.UT3

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C29245021/22 maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasības pieteikumā pret Ivanu Martirosovu (Ivan Martirosov) par naudas piedziņu. Atbildētājam IVANAM MARTIROSOVAM (IVAN MARTIROSOV), dzim. 1988.gada 19.novembrī, tiek paziņots, ka maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasības pieteikums pret Ivanu Martirosovu (Ivan Martirosov) par naudas piedziņu tiks izskatīts rakstveida procesā 2021.gada 20.maijā un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā (105.kabinetā) 2021.gada 20.maijā no plkst.16.00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, proti, līdz 2021.gada 31.maijam, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Atbildētājs Ivans Martirosovs (Ivan Martirosov) septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.


OP 2021/56.UT4

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta SIA "Jūrmalas namsaimnieks" prasībā pret atbildētāju SERGEJU KLEINU, dzim. 1978.gada 10.jūnijā, par naudas piedziņu (civillieta Nr.C33398520). Civillieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2021.gada 23.aprīlī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.21 pantam tiesa uzaicina atbildētāju saņemt Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā) prasības pieteikumu, pirms tam sazinoties pa tālr. numuru 67760347 vai 67760496 un vienojoties par saņemšanas laiku, un sniegt rakstveida paskaidrojumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.likumi.lv - Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumu Nr.305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām" 3.pielikums). Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt 2021.gada 23.aprīlī tiesas kancelejā Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā, 1.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.


OP 2021/56.UT5

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. Nr. C71149221 C-l492-21/1, kurā prasītājs - Ervins Špūle, atbildētāja - EDĪTE AUNIŅA.

Lietas būtība - vienkāršotās procedūras prasība par naudas piedziņu.

Paziņojam atbildētājai Edītei Auniņai, kuras pēdējā zināmā dzīvesvieta Latvijā ir Gaujas iela 76-8, Cēsis, Cēsu novads, ka Ervina Špūles prasība tiks izskatīta rakstveida procesā, un paziņojam, ka 2021. gada 12. maijā nolēmuma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Šis datums uzskatāms par pilna nolēmuma sastādīšanas datumu. Atbildētāja Edīte Auniņa līdz 2021. gada 3. maijam var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2021/56.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā ir civillieta Nr.C29476720 (C-2137-21/17) SIA "LLS" prasībā vienkāršotajā procedūrā pret ALDI BRANTU par naudas piedziņu. Atbildētājam Aldim Brantam, dzim. 1957.gada 10.decembrī, tiek paziņots, ka civillietu izskatīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, tiesnese Jolanta Zaškina, rakstveida procesā un saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 1.stāvā, 105.kabinetā, Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2021.gada 27.maijā. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22.pantu, 74.panta otrās daļas 3.punktu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai.


OP 2021/56.UT7

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša J.Stūrmaņa lietvedībā atrodas civillieta Nr.C68275721, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ritu Korzinovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai RITAI KORZINOVAI, dzim. 1963.gada 18.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ventspils iela 25-13, Rīga, ka 2021.gada 26.aprīlī tiesnesis J.Stūrmanis minēto SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Ritai Korzinovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Spriedumu atbildētāja Rita Korzinova varēs saņemt, sākot no 2021.gada 26.aprīļa, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā Daugavgrīvas ielā 58, 1.stāvā, 110.kabinetā.


OP 2021/56.UT8

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" prasībā pret atbildētāju ULDI SMONU, dzim. 1966.gada 17.septembrī, par naudas piedziņu (civillieta Nr.C33494120). Civillieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā 2021.gada 23.aprīlī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.21 pantam tiesa uzaicina atbildētāju saņemt Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā) prasības pieteikumu, pirms tam sazinoties pa tālr. numuru 67760347 vai 67760496 un vienojoties par saņemšanas laiku, un sniegt rakstveida paskaidrojumu (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.likumi.lv - Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumu Nr.305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām" 3.pielikums). Paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt 2021.gada 23.aprīlī tiesas kancelejā Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā, 1.stāvā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)