Laidiens: 02.03.2021., Nr. 42

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2021/42.PD1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumam "Zvejas kuģu sadalīšana" un apakšpasākumam "Publiskais finansējums zvejniekiem" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2021.gada 18.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.117 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana"".

Kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 6.aprīlim.

Kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 4 000 005 (četri miljoni pieci euro).

Projektu īstenošanas beigu datums ir 2021.gada 29.oktobris.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).


OP 2021/42.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Ražošanas un tirdzniecības plāni" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" un 2015. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni"".

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 2.aprīļa līdz 2021.gada 28.maijam.

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 38 780 (trīs astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro).

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz lad@lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).


OP 2021/42.PD3

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji" saskaņā ar 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.174 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji"".

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 2.aprīļa līdz 2021.gada 28.maijam.

Projektu iesniegumu par 2020.gadā radītajiem zaudējumiem pieņemšanas kārtas kopējais publiskais finansējums ir EUR 435 260 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti sešdesmit euro).

Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu, vai www.lad.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā (tālr. 67095000, 26178323).


OP 2021/42.PD4

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Sadarbības pasākumi" saskaņā ar 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai".

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021.gada 2.aprīļa līdz 2021.gada 28.maijam (neietverot atbalstu sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai).

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 45 407 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņi euro) un pasākuma iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās atlikušais finansējums.

Sadarbības projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā 2023.gada 30.septembris.

Atbalstu sadarbības pasākumam ir tiesīga saņemt biedrība, kurai piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).


OP 2021/42.PD5

AS "Augstsprieguma tīkls" izsludina sarunu procedūru Nr. AST2021/9

APAKŠSTACIJU "ŠPOĢI" UN "BARKAVA" 110 KV TRANSFORMATORU PIEVIENOJUMU 20 KV KOPŅU TILTU PĀRBŪVE

http://www.ast.lv/lv/purchases

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2021.gada 23.marts plkst. 11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.

Kontaktpersona - Iepirkumu daļas projektu vadītājs Valērijs Pols, tālr. 20292639, fakss 67728858, e-pasts: iepirkumi@ast.lv.


OP 2021/42.PD6

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"".

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei notiks no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim ar kopējo publisko finansējumu 369 097 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro).

Atbalstu paredzēts putnkopības nozarei ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ieviešanu Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētajos mazos un vidējos uzņēmumos, kuros audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. Tālr. uzziņām 67095000.


OP 2021/42.PD7

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160

IZSLUDINA SARUNU PROCEDŪRU

"Stiprinājuma elementu iegāde gaisvadu līnijām" (ID Nr. IPR-65438)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2021. gada 30. martam plkst.10.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta - Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Informācija par sarunu procedūru - AS "Sadales tīkls" mājaslapā, Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52370) un www.iub.gov.lv.

Nolikumu var saņemt - www.sadalestikls.lv un www.eis.gov.lv.

Kontaktpersona - AS "Latvenergo" Iepirkumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Leimanis, tālr. +371 67728056, e-pasts: martins.leimanis@latvenergo.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)