Laidiens: 26.02.2021., Nr. 40

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/40.UT1

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS" prasībā pret SERGEJU MARIKOTU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Sergejam Marikotam, dzim. 1960. gada 9. jūnijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saīsinātā sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) kancelejā Dambja ielā 12, Jelgavā, LV-3001, 2021. gada 28. aprīlī, tiesas darba laikā, kas uzskatāms arī par sprieduma sastādīšanas datumu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais, ka pasta sūtījumi, kas nodoti sakaru iestādē termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, uzskatāmi par nodotiem termiņā, līdz ar ko lūgumam jābūt saņemtam tiesā ne vēlāk kā 10 dienā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.

Gadījumā, ja tiek saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, tiesa, atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām.


OP 2021/40.UT2

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C 12097721 JURA SPARĀNA pieteikumā par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Personām kurām ir kādi iebildumi pret hipotēkas dzēšanu, kas reģistrēta Daugavpils tiesas Silajāņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4172 nekustamajam īpašumam Cīrulīši, ar kadastra numuru 76760040073, par labu kreditoram akciju sabiedrībai "BALTIC TRUST BANK", nodokļu maksātāja kods 40003090171, pamatojoties uz 2007. gada 20.marta aizdevuma/kredīta līgumu Nr.03/463 un 2007. gada 20. marta ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgumu Nr.03/463, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma kārtībā nepieteiks savas tiesības un prasības, atzīt nepieteiktās tiesības un prasības par spēkā neesošām un tās dzēst.


OP 2021/40.UT3

JEĻENA KUZŅECOVA, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jūrmalas gatve 101/1-49, Rīga, LV-1029, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2021. gada 31. martā plkst. 11.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, LV-1007, kā atbildētāja civillietā Nr.C68480320 prasībā par laulības šķiršanu (prasītājs - Valērijs Kuzņecovs). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2021/40.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I.Baiko lietvedībā atrodas civillieta Nr.C27254610, lietvedības Nr.C-1165-11/29 AAS "Balva" prasībā pret ARTŪRU EGLĪTI par zaudējumu piedziņu. Paziņojam atbildētājam Artūram Eglītim, dzim. 1983.gada 30.jūlijā, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2021.gada 30.martā rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) izskatīs MAS "Balva" un SIA "Baltic Business Advice" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Atbildētājam Artūram Eglītim ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei I.Baiko.


OP 2021/40.UT5

GENĀDIJS JEKIMOVS, dzim. 1958.gada 18.janvārī, personas pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Dzirciema iela 52, K-2-22, Rīga, LV-1055, tiek informēts, ka civillieta SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Genādiju Jekimovu par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 19.aprīlī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, civillietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Ž.Gaigale-Prudņikova. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas.


OP 2021/40.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30528520 (C-1599-21/34) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Viktoru Petrjakovu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VIKTORAM PETRJAKOVAM, dzim. 1982.gada 4.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Augusta Dombrovska iela 11-18, Rīga, LV-1015, ka 2021.gada 24.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izskatīs minēto civillietu rakstveida procesā vienkāršotās procedūras kārtībā. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Uz izskatīšanu rakstveida procesā nav jāierodas, tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informatīvajā sistēmā un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis V.Prudņikovs. Atbildētājam Viktoram Petrjakovam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Atbildētājam Viktoram Petrjakovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.


OP 2021/40.UT7

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr.C73665920, Jelgavas pilsētas domes vienkāršotās procedūras prasība par naudas piedziņu no Jāņa Bartaševiča un Sņežanas Bartaševičas. Paziņojam JĀNIM BARTAŠEVIČAM, dzim. 1985.gada 28.februārī, un SŅEŽANAI BARTAŠEVIČAI, dzim. 1990.gada 18.februārī, ka 2021.gada 19.aprīlī Zemgales rajona tiesas tiesnese A.Vancāne minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājiem ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Atbilstoši Civilprocesa likuma 194.panta pirmās daļas 3.punktam un otrajai daļai, tiesa vienkāršotās procedūras lietās sastāda saīsināto spriedumu, kura motīvu daļā tiek norādīti tikai normatīvie akti, pēc kuriem vadījusies tiesa. Saīsinātā sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt Zemgales rajona tiesas kancelejā, Tukumā, Pils ielā 16, sākot no 2021.gada 19.aprīļa, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu ir iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.


OP 2021/40.UT8

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr.C73673320 (C-2503-21/46) Jelgavas pilsētas domes vienkāršotās procedūras prasībā par naudas piedziņu no JEVGEŅIJA DUPKEVIČA, dzim. 1961.gada 15.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mātera iela 23/25-34, Jelgava, LV-3001. Paziņojam atbildētājam, ka 2021.gada 23.aprīlī Zemgales rajona tiesas tiesnese K.Vanaga minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Atbilstoši Civilprocesa likuma 194.panta pirmās daļas 3.punktam un otrajai daļai tiesa vienkāršotās procedūras lietās sastāda saīsināto spriedumu, kura motīvu daļā tiek norādīti tikai normatīvie akti, pēc kuriem vadījusies tiesa. Saīsināto sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt tiesas kancelejā, Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101, 2021.gada 23.aprīlī no plkst. 14.00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu ir iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.


OP 2021/40.UT9

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr. C3054l220 (lietvedības Nr. C-1667-21/29) Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" vienkāršotās procedūras prasībā pret ANDRI MĀLERU (ANDRIS MĀLERS) par naudas piedziņu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai paziņojam atbildētājam Andrim Māleram, dzim. 1975.gada 27.martā, ka vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C30541220 (lietvedības Nr. C-1667-21/29) tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 30. martā. Papildus minētajam paziņojam, ka civillietu Nr. C30541220 izskatīs tiesnese I. Baiko un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.


OP 2021/40.UT10

ANDREJS GUĻAJEVS, dzim. 1978.gada 14.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Saules ielā 3, dz. Nr.2, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 29.aprīlī plkst. 13.00, 2.stāvā, 2.zālē, Zemgales rajona tiesā Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, kā atbildētājs civillietā Nr.C73290121, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2021/40.UT11

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa informē SHUJU UD DIN MIR (SHUJA UD DIN MIR), dzim. 1982. gada 26. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir L'Hospitalet De Llobregat, C Mas 125 P01N, Barselona, Spānija, ka 2021. gada 30. martā plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, 307.tiesas sēžu zālē, mutvārdu procesā tiks izskatīta civillieta Nr. C68375420 Santas Jonaviciutes prasībā pret Shuju Ud Din Mir par laulības šķiršanu. Tiesa informē par civillietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova.


OP 2021/40.UT12

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C12087621 Līvānu novada bāriņtiesas prasībā pret Mārīti Zozuļu, Sergeju Zozuļu par aizgādības tiesību atņemšanu. Paziņojam atbildētājai MĀRĪTEI ZOZUĻAI, dzim.1983.gada 7.decembrī, atbildētājam SERGEJAM ZOZUĻAM, dzim.1980.gada 8.decembrī, ka civillieta Nr. C12087621 Līvānu novada bāriņtiesas prasībā pret Mārīti Zozuļu, Sergeju Zozuļu par aizgādības tiesību atņemšanu tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 26.aprīlī. Mārītei Zozuļai, Sergejam Zozuļam ir tiesības iesniegt tiesā papildu paskaidrojumus, pierādījumus vai citus procesuālos lūgumus līdz 2021.gada 26.martam. Civillietu izskatīs Daugavpils tiesas tiesnese A.Stikāne. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams Daugavpils tiesas kancelejā, sākot no 2021.gada 17.maija.


OP 2021/40.UT13

Rīgas apgabaltiesa informē IĻJU JADUTU, dzim. 1983.gada 21.oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Straumēni 1-2, Žaķumuiža, Ropažu novads, ka 2021.gada 20.maijā rakstveida procesā Rīgā, Brīvības bulvārī 34, tiks izskatīta civillieta Nr.C33553519 Ketijas Dubickas prasībā pret Iļju Jadutu par laulības šķiršanu, sakarā ar Ketijas Dubickas apelācijas sūdzību par Rīgas rajona tiesas 2020.gada 21.aprīļa spriedumu. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Civillieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā: tiesnese referente Dz.Zvaigznekalna-Žagare, tiesneši: S.Beļajeva, A.Dundurs. Noteikts termiņš papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai Rīgas apgabaltiesā līdz 2021.gada 20.aprīlim. Tiesas sprieduma noraksts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas kancelejā būs pieejams 2021.gada 20.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)