Laidiens: 21.12.2021., Nr. 246

Izsoles

OP 2021/246.IZ1

Izsole

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Apšu iela 47, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, trešo izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 1961 m², kadastra Nr. 6409 002 0051.

Īpašuma nosacītā cena - 4130,00 EUR, drošības nauda - 413,00 EUR, dalības maksa - 50,00 EUR, solis - 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2022.gada 19. janvārī plkst. 11.00.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022.gada 18. janvārim plkst. 12.00.

Izsoles vieta - Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2021/246.IZ2

Izsole

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Padambji", Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 32,2 ha, kadastra Nr. 6460 004 0008.

Īpašuma nosacītā cena - 123 400,00 EUR, drošības nauda - 12 340,00 EUR, dalības maksa - 200,00 EUR, solis - 10 000,00 EUR.

Izsoles datums - 2022.gada 19. janvārī plkst. 10.00.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022.gada 18. janvārim plkst. 12.00.

Izsoles vieta - Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Lielā iela 76, Grobiņā, Dienvidkurzemes novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv.


OP 2021/246.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Leonīdam Gornakam piederošo nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli Nr. 70, ar kopējo dzīvokļa platību 48,8 m2, un pie dzīvokļa piederošās 488/72300 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Rīgā, Kleistu ielā 21, kadastra numurs 0100 913 9162. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 32 200,00. Izsoles solis EUR 1000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 11. janvārim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3220,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL  9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021. gada 22. decembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022. gada 21. janvāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ4

Izsole

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Pīlādžu ielā 40-3N, Liepājā, kadastra Nr.17009033850, ar kopējo platību 6 kv.m, kas atrodas divstāvu 5 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - 200 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 9.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 8.februāris plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 29.janvārim jāiemaksā nodrošinājums 20 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.


OP 2021/246.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ievai Freijai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS SEB banka, Meistaru ielā 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Parādnieki: Jānis Freijs, Ieva Freija. Nekustamā īpašuma adrese: Ventspils, Mazā Puķu iela 4/6. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 524 un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 2700 007 1105, ar kopējo platību 776 m2, namīpašuma, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 2700 007 1105 001, un kopējo platību 326,7 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 92 500. Pirmās izsoles sākumcena EUR 92 500. Izsoles solis EUR 5000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 17.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642, depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 9250,00. Nosolītājam maksājums (nosolītā summa) jāveic zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā tikai no sava konta un vienā pārskaitījumā. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 28.decembris, plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 27.janvāris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63628161. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 17 zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod izsolē tiesas ceļā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "RDL", reģ.Nr.40003215103, piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no neapdzīvojamām telpām Nr.1B un pie tām piederošām kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2797-1B, kadastra numurs 0500 900 1516, ievērojot šādus pārdošanas nosacījumus. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums, kas atrodas Rīgas ielā 70A, Daugavpilī, kadastra numurs 0500 900 1516, un sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1B un pie tām piederošām kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no daudzīvokļi mājas. Nostiprināta hipotēka, kreditors: Luminor Bank AS, reģ. Nr. Igaunijā 11315936, un piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests. Izsoles sākumcena - 43000 EUR; izsoles solis- 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nosolītā augstākā cena, valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodevu jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu. Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 17.janvārim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas - 4300 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr. 04065310201 depozīta kontā Nr. LV13TREL 9199012001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 2021.gada 28.decembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums- 2022.gada 27.janvārī plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties - https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Telefons uzziņām: 25425013; 26840821. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 77 zvērināts tiesu izpildītājs Mārcis Midegs, prakses vieta: Stabu iela 19-209, Rīga, pārdod izsolē Vladislavam Tjurinam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 426 un pie tā piederošās 3800/137140 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā 1B. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 919 0103, ir reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000014850 426. Piedzinējs - AS "Swedbank". Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 21 000,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 21 000,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles sākums ir 2021. gada 28. decembris plkst. 13.00. Izsoles noslēgums ir 2022. gada 27. janvāris plkst. 13.00.

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2022. gada 17. janvārim ir jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Mārča Midega, reģ.Nr.23127411221, depozīta kontā Nr.LV34TREL919910900100B, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2100,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas atrodas Skolas ielā 28-68, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 0959, kas pieder Marikai Osītei. Piedzinējs PlusPlus Baltic OU, reģistrācijas Nr. 12273105, Tartu mnt. 83, Tallina, 10115, Igaunija. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 58,5 kv.m platībā un 585/63141 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 27 750,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles solis: 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 22.decembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 21.janvāris plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 11.janvārim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 41 zvērināta tiesu Andra Spores, reģistrācijas Nr. 30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10%, t.i., 2775,00 EUR, no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 26393629. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Aijai Eidintai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4668 900 0226, sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 57,2 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 572/11424 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0229 001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4668 003 0229. Nekustamais īpašums atrodas Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā, Jaunbērzē, Dārza ielā 6, dzīvoklis Nr. 2. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 8400,00, sākumcena EUR 8400,00, Izsoles solis EUR 400,00. Piedzinējs - SIA Intrum Latvia, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 18.janvārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalībuizsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - (840,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 29.decembris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 28.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Veltai Vācietei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli (1/2 domājamā daļa). Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9001 001 0586, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1860 m2. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Tukumā, Kastaņu ielā 1. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3900,00, sākumcena EUR 3900,00, Izsoles solis EUR 300,00. Piedzinējs - Tukuma novada pašvaldība, Talsu iela 4, Tukums. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 18.janvārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalībuizsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - (390,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 29.decembris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 28.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Gunāram Kaktiņam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli (1/2 domājamā daļa). Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9001 001 0586, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1860 m2. Nekustamais īpašums atrodas Tukuma novadā, Tukumā, Kastaņu ielā 1. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3900,00, sākumcena EUR 3900,00, Izsoles solis EUR 300,00. Piedzinējs - Tukuma novada pašvaldība - Talsu iela 4, Tukums. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 18.janvārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalībuizsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - (390,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 29.decembris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 28.janvāris plkst. 13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 71. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks (prakses vieta: Ģertrūdes iela 62A-47, Rīga) pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksejam Stepanovam (Alexey Stepanov), piedzinēji Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģ. Nr. 90001999188, SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, reģ. Nr.40003192154. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - ½ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 39, un pie tā piederošajām 4489/278692 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Miera ielā 97, Rīgā, kadastra numurs 0100 921 7154, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 26006 39. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 16 000,00 Izsoles sākumcena: EUR 16 000,00. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums: 22.12.2021. plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 21.01.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.01.2022., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka, reģ. Nr.LV20046112971, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2021/246.IZ13

Paziņojums par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (MSIA) "Gritta", reģistrācijas numurs 40103564502, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 57/59-36, Rīga, LV-1010, maksātnespējas procesa administratore Ginta Vilcāne, amata apliecības Nr. 00616, prakses vieta: Rūpniecības iela 16-37, Rīga, LV-1010, paziņo par MSIA "Gritta" piederošā nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu grupas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 57/59-36, kadastra apzīmējums 01000190120001083, telpu kopējā platība 94,3 kv.m, kas ietilpst MSIA "Gritta", piederošo kopīpašuma 58/1125 domājamo daļu sastāvā no nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 57/59, kadastra Nr. 01000190120, pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 37 000,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir noteikts 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit eiro). Izsole sākas 2021.gada 21.decembrī plkst.13.00. Izsole tiks slēgta 2022.gada 21.janvārī plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2022.gada 10.janvārim plkst.23.59 jāiemaksā administratores atvērtajā MSIA "Gritta" norēķinu kontā LV92HABA0551051816925 nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (3700,00 EUR) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr. 22078379.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)